Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Denne side er ved at blive oversat. Indtil oversættelsen er færdig, kan du læse den seneste udgave på engelsk.

Handlingsplanen for digital uddannelse – Indsatsområde 1

Vellykket digital uddannelse handler om at skabe flere og bedre muligheder for læring og undervisning for alle i den digitale tidsalder, og den er en forudsætning for, at borgerne kan tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for at trives i dag. Aktiviteterne inden for dette indsatsområde går ud på at finde frem til de fælles udfordringer, som EU-landene har i forbindelse med den digitale omstilling af deres uddannelsessystemer, og at foreslå, hvordan de kan overvindes.
Om denne side

Den strukturerede dialog med medlemslandene om digital uddannelse og digitale færdigheder.

Fremme af tilgængelig og inkluderende digital uddannelse af høj kvalitet skal være en fælles samfundsindsats. Regeringer, uddannelsesinstitutioner, den private sektor og offentligheden skal alle forpligte sig til at levere et velfungerende økosystem for digital uddannelse.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen opfordrede i sin tale om Unionens tilstand 2021 til, at lederne giver digital uddannelse og digitale færdigheder opmærksomhed og indleder en struktureret dialog på højt plan om disse emner. Den strukturerede dialog med medlemslandene om digital uddannelse og digitale færdigheder startede i oktober 2021 og havde til formål at øge den politiske synlighed og engagementet, så EU kan nå de ambitiøse mål, der er fastsat for 2030.

Den strukturerede dialog blev gennemført med drøftelser på EU-plan og bilaterale møder mellem Kommissionen og de enkelte EU-landes repræsentanter. Møderne samlede forskellige sektorer og offentlige institutioner samt forskellige interessenter som arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet og den private sektor. Dialogen havde som princip at involvere flere forskellige ministerier og myndigheder, så der blev samarbejdet mellem forskellige sektorer i den offentlige forvaltning. Dermed kom en række politikområder i spil, bl.a.:

 • uddannelse
 • digitalisering
 • beskæftigelse og sociale anliggender
 • finansiering og investering

Formål

 • At få fokus på, hvordan man kan nå ambitiøse nationale og europæiske mål inden for digital uddannelse og digitale færdigheder
 • At mobilisere EU-værktøjer, der kan hjælpe EU-landene i deres reformindsats, så de kan komme i mål med visionen for 2030
 • At gøre digital uddannelse og digitale færdigheder mere synlig for politikerne og få dem til at engagere sig mere i dette indsatsområde
 • At bidrage til de fremtidige tiltag på EU-plan, bl.a. de planlagte initiativer vedrørende digital uddannelse og digitale færdigheder, samt til forberedelserne af politikprogrammet for det digitale årti 2030 
 • At samle aktører inden forskellige politikområder: uddannelses-, arbejds-, digitaliserings- og finansministerier samt alle interessenter, lige fra uddannelsesinstitutioner til infrastrukturudbydere, den private sektor, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og innovations-, teknologi- og forskersamfundet

De vigtigste aktiviteter

 • drøftelser med EU-landene inden for en fælles ramme i gruppen på højt plan af nationale koordinatorer for digital uddannelse og digitale færdigheder
 • bilaterale dialoger med EU-landene
 • høringer af interesserede parter
 • udarbejdelse af forslag til Rådets henstillinger om de vigtigste forudsætninger for vellykket digital uddannelse og om forbedring af undervisningstilbuddene inden for digitale færdigheder
 • levering af input til politikprogrammet for det digitale årti og de nationale køreplaner

Resultater

 • øget politisk engagement blandt EU-landene i EU's mål for digital uddannelse og digitale færdigheder
 • udveksling af fælles erfaringer og bedste praksis
 • øget bevidsthed om, hvad der er vigtigst for en vellykket digital omstilling af uddannelsessystemerne og for forbedringen af de digitale færdigheder

Tidslinje

Rådets henstilling om de vigtigste forudsætninger for vellykket digital uddannelse

Henstillingen fra Rådet beskriver en moderne ramme for investeringer, forvaltning og kapacitetsopbygning med henblik på effektiv og inkluderende digital uddannelse.

Digital uddannelse er afgørende for at højne kvaliteten i uddannelsessystemerne og gøre dem mere modstandsdygtige, tilgængelige og inkluderende og for øge trivslen for elever og studerende den digitale verden.

Covid-19-krisen gjorde det tydeligt, at der er behov for systemisk digital omstilling på uddannelsesområdet. Ud fra resultaterne af den strukturerede dialog opfordrer Rådet i sin henstilling alle EU-lande til at sikre adgang for alle til inkluderende digital uddannelse af høj kvalitet og arbejde på at fjerne den digitale kløft.

Formål

Denne henstilling har til formål at fremme de strukturreformer i de enkelte EU-lande, der er nødvendige for at opnå væsentlige fremskridt i den digitale omstilling af uddannelse, baseret på:

 • sammenhængende strategier, der specifikt omhandler digital uddannelse og digitale færdigheder
 • forbedring af den politiske feedback gennem bedre overvågning og evaluering af digitale uddannelsespolitikker og hurtigere integration af disse resultater i de ændrede politikker
 • et godt samarbejde på tværs af ministerier og myndigheder om digital uddannelse og mellem interessenterne, herunder repræsentanter for den private sektor
 • opbygning og styrkelse af partnerskaber med lærere sideløbende med god adgang til digital uddannelse for alle undervisere og medarbejdere og støtte til digital kapacitetsopbygning for alle uddannelsesinstitutioner
 • retfærdige og resultatorienterede investeringer i inkluderende digital uddannelse af høj kvalitet

De vigtigste aktiviteter

Tidslinje

Finansiering

Dette indsatsområde finansieres af EU's program Erasmus+, Den Europæiske Socialfond Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmet for et digitalt Europa og Horisont Europa.