Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

We werken momenteel aan de vertaling van deze nieuwe inhoud naar andere officiële talen van de EU. Lees in de tussentijd de meest recente versie in het Engels.

Actieplan voor digitaal onderwijs – actie 1

Digitaal onderwijs is succesvol als iedereen meer en betere leer- en onderwijsmogelijkheden in het digitale tijdperk worden geboden en lerenden de vaardigheden kunnen verwerven die ze nodig hebben om zich te ontplooien. In het kader van deze actie worden de gemeenschappelijke problemen waarmee de EU-landen bij de digitale transformatie van hun onderwijs- en opleidingsstelsels worden geconfronteerd, opgespoord en oplossingen voor die problemen voorgesteld.
Op deze pagina

Gestructureerde dialoog met de lidstaten over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

Alle geledingen van de samenleving moeten gezamenlijk streven naar de bevordering van toegankelijk, inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit. Overheden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, de particuliere sector en het publiek moeten zich allemaal inzetten om een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem tot stand te brengen.

Voorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar toespraak over de Staat van de Unie anno 2021 gepleit voor “de aandacht van de leiders en een gestructureerde dialoog op topniveau” over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden. De gestructureerde dialoog met de lidstaten over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden is in oktober 2021 van start gegaan. Doel is de politieke zichtbaarheid te vergroten en de toezeggingen ten aanzien van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden aan te scherpen, zodat Europa de ambitieuze doelstellingen voor 2030 kan verwezenlijken.

De gestructureerde dialoog heeft vorm gekregen via besprekingen op EU-niveau en bilaterale bijeenkomsten tussen de Commissie en vertegenwoordigers van afzonderlijke EU-landen. Hierbij waren verschillende sectoren en overheidsinstellingen en tal van belanghebbenden – bijvoorbeeld de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector – betrokken. De dialoog stond in het teken van een “overheidsbrede aanpak”, waarbij tal van overheidssectoren samenwerken. Bij deze aanpak werden verschillende beleidsgebieden samengebracht, onder meer:

 • onderwijs en opleiding
 • digitalisering
 • werkgelegenheid en sociale zaken
 • financiën en investeringen

Doelstellingen

 • bijzondere aandacht voor de wijze waarop ambitieuze nationale en Europese doelstellingen op het gebied van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden kunnen worden verwezenlijkt
 • EU-instrumenten inzetten om de EU-landen beter te ondersteunen bij aanvullende hervormingen om de doelstellingen voor 2030 te verwezenlijken
 • de politieke zichtbaarheid vergroten en de toezeggingen op het gebied van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden aanscherpen
 • bijdragen tot toekomstige maatregelen op EU-niveau – met name de geplande initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden – en tot de voorbereidingen voor het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 
 • verschillende beleidsgebieden samenbrengen: ministeries van onderwijs, arbeid, digitalisering en financiën, alsook alle belanghebbenden: van onderwijs- en opleidingsinstellingen tot aanbieders van infrastructuur, de particuliere sector, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de innovatie-, technologie- en onderzoeksgemeenschap

Belangrijkste activiteiten

 • besprekingen met EU-landen in een gemeenschappelijk kader binnen de groep op hoog niveau van nationale coördinatoren voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden
 • bilaterale dialogen met EU-landen
 • raadplegingen van belanghebbenden
 • voorstellen voorbereiden voor aanbevelingen van de Raad over de succesfactoren voor digitaal onderwijs en digitale opleiding en betreffende de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding
 • input leveren voor het beleidsprogramma voor het digitale decennium en nationale routekaarten

Resultaten

 • aangescherpte politieke toezeggingen van de EU-landen ten aanzien van de EU-doelstellingen op het gebied van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden
 • gedeelde ervaringen en beste praktijken
 • meer inzicht in de sleutelfactoren voor een succesvolle digitale transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels en de verbetering van digitale vaardigheden

Tijdschema

Aanbeveling van de Raad over de succesfactoren voor digitaal onderwijs en digitale opleiding

De aanbeveling van de Raad schetst een modern kader voor investeringen, governance en capaciteitsopbouw met het oog op doeltreffend en inclusief digitaal onderwijs en doeltreffende en inclusieve digitale opleiding.

Digitaal onderwijs en digitale opleiding zijn van essentieel belang om de veerkracht, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de inclusiviteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels te ondersteunen en lerenden de mogelijkheid te bieden zich in de huidige digitale wereld te ontplooien.

De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een systemische digitale transformatie in onderwijs en opleiding. Op basis van de resultaten van de gestructureerde dialoog roept de aanbeveling van de Raad alle EU-landen op voor universele toegang tot inclusief en hoogwaardig digitaal onderwijs en inclusieve en hoogwaardige digitale opleiding voor iedereen te zorgen en de digitale kloof te dichten.

Doelstellingen

Deze aanbeveling wil de noodzakelijke structurele hervormingen op nationaal niveau in de EU-landen ondersteunen, zodat aanzienlijke vooruitgang bij de digitale transformatie van onderwijs en opleiding kan worden geboekt. Het beoogt:

 • coherente strategieën die specifiek gericht zijn op digitaal onderwijs en digitale vaardigheden
 • een betere feedback over het beleid door betere monitoring en evaluatie van het beleid op het gebied van digitaal onderwijs en digitale opleiding en een snellere integratie van de resultaten met het oog op een beter beleid
 • een overheidsbrede aanpak van digitaal onderwijs en digitale opleiding, en nauwere samenwerking tussen de belanghebbenden (onder meer de particuliere sector)
 • de ontwikkeling en versterking van partnerschappen met leerkrachten – waarbij wordt gezorgd voor toegang tot digitale opleiding voor alle leerkrachten, onderwijsactoren en personeelsleden – en steun voor de opbouw van digitale capaciteit voor alle onderwijs- en opleidingsinstellingen
 • billijke en doelgerichte investeringen in hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs en hoogwaardige en inclusieve digitale opleiding

Belangrijkste activiteiten

Tijdschema

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het programma Erasmus+ van de EU, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het programma Digitaal Europa en Horizon Europa.