Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Тази страница е в процес на превод. Междувременно прочетете последната версия на английски език.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 1

Успешното цифрово образование има за цел създаването на повече и по-добри възможности за всеки за учене и преподаване в цифровата ера и е предпоставка за учащите се да придобият уменията, от които се нуждаят, за да преуспяват в днешния свят. Дейностите в рамките на това действие установяват общите предизвикателства, пред които са изправени държавите от ЕС в цифровата трансформация на своите системи за образование и обучение, и предлагат начини за преодоляването им.
На тази страница

Структуриран диалог с държавите членки относно цифровото образование и цифровите умения

Насърчаването на достъпно, висококачествено и приобщаващо цифрово образование трябва да бъде общо начинание на цялото общество. Правителствата, институциите за образование и обучение, частният сектор и обществеността трябва да бъдат ангажирани с осигуряването на високоефективна цифрова образователна екосистема.

речта си за състоянието на Съюза през 2021 г. председателят Урсула фон дер Лайен призова за внимание от страна на лидерите и структуриран диалог на най-високо равнище във връзка с цифровото образование и цифровите умения. Структурираният диалог с държавите членки относно цифровото образование и цифровите умения започна през октомври 2021 г. и имаше за цел да се увеличат политическата видимост и ангажиментите по отношение на цифровото образование и цифровите умения, за да може Европа да постигне амбициозните цели, определени за 2030 г.

Структурираният диалог беше осъществен чрез дискусии на равнище ЕС и двустранни срещи между представители на Комисията и на отделните държави от ЕС. В дискусиите участваха различни сектори и държавни институции, както и различни заинтересовани страни, като например социалните партньори, гражданското общество и частният сектор. Диалогът се ръководеше от концепцията за „подход, който обхваща всички нива на управление“, включващ сътрудничество между различни сектори на управление. Този подход обедини различни направления на политиката, включително:

 • образование и обучение
 • цифровизация
 • заетост и социални въпроси
 • финанси и инвестиции

Цели

 • акцент върху начините за постигане на амбициозни национални и европейски цели в областта на цифровото образование и цифровите умения
 • мобилизиране на инструменти на ЕС за по-ефективна подкрепа на допълнителните усилия на държавите от Съюза за реформи с оглед на постигане на целите на визията за 2030 г.
 • засилване на политическата видимост и ангажиментите по отношение на цифровото образование и цифровите умения
 • принос към бъдещите действия на равнище ЕС, по-специално планираните инициативи в областта на цифровото образование и цифровите умения, както и към подготовката на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. 
 • обединяване на различни области на политиката: министерства на образованието, труда, цифровизацията и финансите, както и всички съответни заинтересовани страни — от институциите за образование и обучение до доставчиците на инфраструктура, частния сектор, социалните партньори, гражданското общество и общността в сферата на иновациите, технологиите и научните изследвания

Ключови дейности

 • дискусии със страните от ЕС в общ режим в групата на високо равнище на националните координатори за цифрово образование и цифрови умения
 • двустранни диалози със страните от ЕС
 • консултации със заинтересованите страни
 • подготовка на предложения за препоръки на Съвета относно факторите, от които зависи успехът на цифровото образование и обучение, и относно подобряването на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението
 • принос за политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. и националните пътни карти

Резултати

 • засилен политически ангажимент на държавите от ЕС за постигане на целите на Съюза в областта на цифровото образование и цифровите умения
 • обмен на опит и най-добри практики
 • повишаване на осведомеността относно ключовите фактори за успешната цифрова трансформация на системите за образование и обучение и за подобряването на цифровите умения

График

Препоръка на Съвета относно основните фактори, благоприятстващи успешното цифрово образование и обучение

В препоръката на Съвета се очертава съвременна рамка за инвестиции, управление и изграждане на капацитет за ефективно и приобщаващо цифрово образование и обучение.

Цифровото образование и обучение са от съществено значение за подпомагането на устойчивостта, достъпността, качеството и приобщаващия характер на системите за образование и обучение и за предоставянето на възможност на учащите се да преуспяват в днешния цифров свят.

Кризата с COVID-19 подчерта необходимостта от системна цифрова трансформация в образованието и обучението. Въз основа на резултатите от структурирания диалог в препоръката на Съвета се призовават всички държави от ЕС да гарантират всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение за всички, като се справят с цифровото разделение.

Цели

Препоръката има за цел да насърчи необходимите структурни реформи на национално равнище в държавите от ЕС, за да се даде възможност за значителен напредък в цифровата трансформация на образованието и обучението въз основа на:

 • съгласувани стратегии, насочени конкретно към цифровото образование и цифровите умения
 • подобряване на обратната информация за политиките чрез по-добро наблюдение и оценка на политиките в областта на цифровото образование и обучение и по-бързо интегриране на тези резултати в процеса на усъвършенстване на политиката
 • обхващащ всички нива на управление подход към цифровото образование и обучение и засилено сътрудничество между заинтересованите страни, включително с частния сектор
 • изграждане и засилване на партньорства с учителите, като същевременно се гарантира достъп до цифрово обучение за всички учители и преподаватели и за целия персонал, както и подкрепа за изграждането на цифров капацитет за всички институции за образование и обучение
 • справедливи и насочени към въздействието инвестиции в качествено и приобщаващо цифрово образование и обучение

Основни дейности

 • дискусии в рамките на структурирания диалог относно цифровото образование и умения (2022 г.)
 • консултации със заинтересованите страни (2022 г.)
 • Предложение на Комисията за препоръка на Съвета (април 2023 г.)
 • приемане на Препоръката на Съвета относно основните фактори, благоприятстващи успешното цифрово образование и обучение (ноември 2023 г.)

График

Финансиране

Това действие се финансира от програмата „Еразъм+“ , Европейския социален фонд плюс, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за регионално развитие, програмата „Цифрова Европа“, „Хоризонт Европа“.