Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Informace o politice v oblasti školství

Podpora Evropské unie v oblasti školské politiky

Komise podporuje úsilí členských států ve dvou hlavních směrech:

  • Úzce spolupracuje s politickými činiteli z členských států a podporuje je při tvorbě politik a systémů školního vzdělávání, což zahrnuje i sledování pokroku při plnění cílů v rámci evropského semestru. Komise shromažďuje a sdílí informace a analýzy a podporuje výměnu postupů a metod tvorby politik. Jednou z platforem této podpory jsou pracovní skupiny ET2020. Pro období 2016 až 2018 disponuje širokým mandátem pro činnost týkající se řízení pracovní skupina pro oblast školství, jejímž cílem je prosadit pomocí udržitelného inovování a inkluze vysokou kvalitu vzdělávání.
  • Komise významně přispívá k projektům evropské spolupráce podporujícím mobilitu učitelů a žáků prostřednictvím programu Erasmus+.

Prioritní oblasti

Ministři školství členských států EU stanovili tyto prioritní oblasti:

  • Všichni žáci by měli získat klíčové kompetence pro celoživotní učení. Tomu napomohou nové studijní plány a způsoby hodnocení, proškolení zaměstnanců škol a lepší dostupnost a širší využívání kvalitních vzdělávacích nástrojů a zdrojů.
  • Každý žák by měl mít možnost získat vysoce kvalitní vzdělání, přičemž mnohem dostupnější než v současné době by mělo být předškolní vzdělávání a péče.
  • Je třeba zlepšit podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně migrantů přicházejících do EU, a snížit počet předčasných ukončení školní docházky .
  • Učitelům, ředitelům škol a pedagogům vzdělávajícím učitele by se mělo dostávat větší podpory, která by měla zahrnovat profesní vzdělávání po celou dobu kariéry, a měly by pro ně být dostupné atraktivní a flexibilní možnosti profesního rozvoje.
  • Dále by mělo být rozvíjeno zajišťování kvality, aby se zajistilo účinnější, spravedlivější a účinnější řízení školního vzdělávání a usnadnila mobilita studujících i vyučujících.

Komise vytvořila rámec evropské politické spolupráce (ET 2020), který podporuje spolupráci při vytváření osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Rovněž vypracovává pravidelné studie o situaci v celé Evropě, které monitorují, jakého pokroku bylo dosaženo, pokud jde o rozvoj a reformu systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Budoucnost školské politiky v EU

Sdělení Komise o rozvoji škol a vynikající výuce poskytující výborný start do života obsahuje důkazy a navrhuje opatření ohledně způsobu, jak zvýšit kvalitu a inkluzivnost ve školním vzdělávání, v kompetencích učitelů a vedoucích školských pracovníků a v řízení škol. Průvodní pracovní dokument útvarů Komise předkládá důkazy, z nichž návrhy obsažené ve sdělení vycházejí.

Ve svém sdělení s názvem „Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury“ Komise navrhla druhý balíček iniciativ, které zdůrazňují, jaký význam má vzdělávání, mládež a kultura pro formování evropské budoucnosti.

Sdělení Komise o posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury vedle toho prezentuje vizi Evropského prostoru vzdělávání. Označuje mobilitu, uznávání diplomů a období studia v zahraničí, studium jazyků, předškolní vzdělávání a péči, učitelskou profesi a inovace a digitální technologie za klíčové oblasti pro spolupráci EU v oblasti školního vzdělávání.