Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Această pagină este în curs de traducere. Momentan, cea mai nouă versiune este accesibilă doar în limba engleză.

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 1

Succesul educației digitale depinde de crearea mai multor posibilități de învățare și de predare de mai bună calitate pentru toți cei aflați în era digitală și este o condiție prealabilă pentru dobândirea, de către cursanți, a competențelor de care au nevoie pentru a prospera în lumea de astăzi. Activitățile din cadrul acestei acțiuni identifică provocările comune cu care se confruntă țările UE în transformarea digitală a sistemelor lor de educație și formare și sugerează modalități de depășire a acestora.
Pe această pagină

Dialogul structurat cu statele membre privind educația și competențele digitale

Promovarea unei educații digitale accesibile, incluzive și de înaltă calitate trebuie să reprezinte un demers comun al întregii societăți. Guvernele, instituțiile de educație și formare, sectorul privat și publicul trebuie să acționeze hotărât pentru a dezvolta un ecosistem de educație digitală de înaltă performanță.

Președinta Ursula von der Leyen a solicitat în discursul său din 2021 privind starea Uniunii „atenția liderilor și un dialog structurat la nivel înalt” privind educația și competențele digitale. Dialogul structurat cu statele membre privind educația și competențele digitale a început în octombrie 2021 și a vizat creșterea vizibilității politice și a angajamentelor privind educația și competențele digitale, astfel încât Europa să poată îndeplini obiectivele ambițioase stabilite pentru 2030.

Dialogul structurat a fost pus în aplicare prin discuții la nivelul UE și prin reuniuni bilaterale între Comisie și reprezentanții diferitelor țări ale UE. Aceste reuniuni au reunit diferite sectoare și instituții publice, precum și diverse părți interesate, cum ar fi partenerii sociali, societatea civilă și sectorul privat. Dialogul a fost ghidat de conceptul de „abordare la nivelul întregii administrații”, care implică colaborarea între diferite sectoare ale administrației publice. Această abordare a asociat diferite direcții de acțiune, printre care:

 • educația și formarea profesională
 • digitalizarea
 • ocuparea forței de muncă și afacerile sociale
 • finanțe și investiții

Obiective

 • punerea accentului pe modul în care se pot atinge obiective naționale și europene ambițioase în domeniul educației și competențelor digitale
 • mobilizarea instrumentelor UE pentru a sprijini mai bine țările UE în eforturile lor suplimentare de reformă în vederea realizării viziunii pentru 2030
 • creșterea vizibilității politice și a angajamentelor privind educația și competențele digitale
 • contribuția la viitoarele acțiuni la nivelul UE, în special la inițiativele planificate privind educația și competențele digitale, precum și la pregătirile pentru programul de politică pentru 2030 privind deceniul digital 2030 
 • reunirea diferitelor componente de politică: educația, munca, digitalizarea și finanțele, precum și a tuturor părțile interesate relevante, de la instituțiile de educație și formare la furnizorii de infrastructură, sectorul privat, partenerii sociali, societatea civilă și comunitatea de inovare, tehnologie și cercetare

Activități principale

 • discuții cu țările UE într-un cadru comun, în cadrul grupului la nivel înalt al coordonatorilor naționali pentru educația și competențele digitale
 • dialoguri bilaterale cu țările UE
 • consultări cu părțile interesate
 • elaborarea de propuneri de recomandări ale Consiliului privind factorii favorizanți esențiali pentru succesul educației și formării digitale și privind îmbunătățirea ofertei de competențe digitale în educație și formare
 • furnizarea de contribuții pentru programul de politică privind deceniul digital și pentru foile de parcurs naționale

Rezultate

 • angajament politic sporit al țărilor UE față de obiectivele UE privind educația și competențele digitale
 • schimb de experiență și de bune practici
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la factorii-cheie pentru o transformare digitală reușită a sistemelor de educație și formare și pentru îmbunătățirea competențelor digitale

Calendar

Recomandarea Consiliului privind factorii favorizanți esențiali pentru succesul educației și formării digitale

Recomandarea Consiliului definește un cadru modern de investiții, guvernanță și consolidare a capacităților pentru o educație și formare digitală eficace și favorabilă incluziunii.

Educația și formarea digitală sunt esențiale pentru a sprijini reziliența, accesibilitatea, calitatea și caracterul incluziv al sistemelor de educație și formare și pentru a le permite cursanților să prospere în lumea digitală de astăzi.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea unei transformări digitale sistemice în educație și formare. Pe baza rezultatelor dialogului structurat, Recomandarea Consiliului invită toate țările UE să asigure accesul universal la educație și formare digitală incluzivă și de înaltă calitate pentru toți, abordând decalajul digital.

Obiective

Recomandarea urmărește să promoveze reformele structurale necesare la nivel național în țările UE, pentru a permite realizarea unor progrese semnificative în transformarea digitală a educației și formării, pe baza:

 • unor strategii coerente care să abordeze în mod specific educația și competențele digitale
 • îmbunătățirea feedbackului în materie de politici, printr-o mai bună monitorizare și evaluare a politicilor de educație și formare digitală și printr-o integrare mai rapidă a acestor rezultate în actualizarea politicilor
 • o abordare la nivelul întregii administrații a educației și formării digitale și o cooperare consolidată între părțile interesate, inclusiv cu sectorul privat
 • construirea și consolidarea parteneriatelor cu profesorii, asigurând, de asemenea, accesul la formare digitală al tuturor profesorilor, pedagogilor și celorlalte categorii de personal și a sprijinului pentru consolidarea capacităților digitale pentru toate instituțiile de educație și formare
 • investiții echitabile și axate pe impact în educație și formare digitală de calitate și favorabile incluziunii

Activități principale

Calendar

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+ al UE, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european de dezvoltare regională, programul Europa digitală, Orizont Europa.