Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koolipoliitikast

ELi toetus koolipoliitikale

Komisjon toetab riikide tegevust peamiselt kahel viisil.

  • Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide poliitikakujundajatega, et toetada neid üldhariduspoliitika ja -süsteemide väljakujundamisel, jälgides sealhulgas Euroopa poolaasta raames nende edusamme seatud eesmärkide suunas. Komisjon kogub ja jagab teavet ja analüüse ning soodustab poliitikaarengute ja lähenemisviiside vahetamist. Üheks kanaliks selle saavutamisel on HK 2020 töörühmad. Alates 2016. aastast on koolide töörühmal laialdased volitused üldharidussüsteemide väljakujundamise valdkonnas, et edendada hariduse kvaliteeti jätkusuutliku innovatsiooni ja kaasamise abil.
  • Erasmus+ programmi kaudu annab komisjon märkimisväärse panuse Euroopa koostööprojektidesse, mille abil soodustatakse õpetajate ja õpilaste liikuvust.

Prioriteetsed valdkonnad

ELi liikmesriikide haridusministrid on seadnud järgmised prioriteedid.

  • Kõik õpilased peaksid omandama elukestva õppe võtmepädevused. Sellele saab kaasa aidata õppekavade ja hindamissüsteemi ümberkujundamine, koolitöötajate koolitamine ning kvaliteetsete õppevahendite ja -materjalide kättesaadavuse parandamine ning nende kasutamise suurendamine.
  • Iga õpilane peaks saama kasu kvaliteetsest õpikogemusest ning alusharidus ja lapsehoid peaks olema laiemalt kättesaadav.
  • Erivajadustega õppijatele, sealhulgas ELi sisserändajatele antavat toetust tuleks kooli tasandil tõhustada ning koolist väljalangemist tuleks vähendada.
  • Õpetajad, koolijuhid ja õpetajate koolitajad peaksid saama rohkem tuge, sealhulgas kestvaid kutsealase enesearendamise võimalusi ning paindlikke ja atraktiivseid karjäärivõimalusi.
  • Arendada tuleks kvaliteeditagamist, et üldhariduse juhtimine oleks toimivam, õiglasem ja tõhusam ning lihtsustada haridust ja koolitust pakkuvate isikute liikuvust.

Komisjon on kehtestanud Euroopa poliitikakoostöö (HK 2020) raamistiku, et edendada koostööd parimate tavade väljakujundamiseks hariduse ja koolituse valdkonnas. Samuti koostab ta korrapäraseid uuringuid üle kogu Euroopa, et jälgida edusamme seoses haridus- ja koolitussüsteemide arengu ja reformimisega.

ELi üldhariduspoliitika tulevik

Komisjoni teatises „Koolide arendamine ja õpetamise täiustamine, et anda noortele edasiseks eluks hea stardipositsioon“ esitatakse tõendid ja tehakse ettepanekud meetmete võtmiseks, et parandada õppekvaliteeti ja kaasavust üldhariduse valdkonnas, õpetajate ja koolijuhtide pädevust ja koolide juhtimist. Teatisele lisatud komisjoni talituste töödokumendis esitatakse tõendid, mis toetavad teatises sisalduvaid soovitusi.

Oma teatises „Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“, tegi komisjon ettepaneku teise meetmepaketi kohta, mille puhul rõhutatakse hariduse, noorte ja kultuuri rolli Euroopa tuleviku ülesehitamisel.

Lisaks esitatakse komisjoni teatises hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa identiteedi tugevdamise üle nägemus Euroopa haridusruumist. Selles määratletakse võtmevaldkonnad ELi kooliharidusalases koostöös: liikuvus, diplomite ja välismaal veedetud õppeperioodide vastastikune tunnustamine, keeleõpe, alusharidus ja lapsehoid, õpetaja elukutse ning innovatsioon ja digitehnoloogiad.