Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

O školskej politike

Podpora EÚ pre školskú politiku

Komisia podporuje úsilie členských štátov hlavne dvoma spôsobmi:

  • Úzko spolupracuje s tvorcami politík na vnútroštátnej úrovni s cieľom poskytovať im podporu pri rozvoji politík a systémov vzdelávania na školách vrátane monitorovania pokroku pri dosahovaní cieľov v kontexte európskeho semestra. Komisia zhromažďuje a zdieľa informácie a analýzy a podporuje výmenu poznatkov a prístupov v oblasti rozvoja politiky. Túto podporu poskytuje napr. prostredníctvom pracovných skupín ET 2020. Od roku 2016 má pracovná skupina pre školy široký mandát v oblasti rozvoja riadenia systémov školského vzdelávania s cieľom podporiť vyššiu kvalitu posilnením udržateľných inovácií a sociálneho začlenenia.
  • Prostredníctvom programu Erasmus+ poskytuje Komisia významné príspevky do európskych projektov spolupráce, ktoré podporujú mobilitu učiteľov a žiakov.

Prioritné oblasti

Ministri školstva z členských štátov EÚ identifikovali tieto prioritné oblasti:

  • Všetci žiaci by mali získať kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. To možno podporiť prepracovaním učebných plánov a systému hodnotenia, zabezpečením odbornej prípravy pre školských zamestnancov a zlepšením dostupnosti a používania kvalitných vzdelávacích nástrojov a zdrojov.
  • Každý žiak by mal mať možnosť absolvovať vysokokvalitné vzdelávanie, pričom vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve by mali byť omnoho dostupnejšie.
  • Na úrovni školského vzdelávania je nutné zlepšiť podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane migrantov v EÚ a mala by sa znížiť miera predčasného ukončenia školskej dochádzky.
  • Učitelia, vedúci pracovníci škôl a pedagógovia, ktorí pripravujú učiteľov, potrebujú viac podpory vrátane neustálych príležitosti na profesijný rozvoj a pružných, atraktívnych kariérnych možností.
  • Malo by sa pokračovať v ďalšom rozvoji v oblasti zabezpečenia kvality s cieľom zaručiť účinnejšie, spravodlivejšie a efektívnejšie riadenie školského vzdelávania a uľahčiť mobilitu študujúcich i vyučujúcich.

Komisia zriadila rámec pre európsku politickú spoluprácu (ET 2020) na podporu spolupráce pri budovaní najlepších postupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem toho realizuje pravidelné štúdie o situácii v celej Európe s cieľom monitorovať pokrok pri rozvoji a reforme systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Budúcnosť školskej politiky v EÚ

Oznámenie Komisie s názvom Rozvoj škôl a excelentná výučba: kľúč pre výborný štart do života poskytuje dôkazy a navrhuje opatrenia zamerané na zlepšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania na školách, kompetencií učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl a riadenia škôl. Sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie obsahuje dôkazy na podporu návrhov uvedených v oznámení.

Komisia vo svojom oznámení s názvom Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry navrhla druhý balík iniciatív, v ktorom sa zdôrazňuje úloha vzdelávania, iniciatív v oblasti mládeže a kultúry pri budovaní budúcnosti Európy.

V oznámení nazvanom Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou Komisia okrem toho predstavila víziu európskeho vzdelávacieho priestoru. Mobilita, vzájomné uznávanie diplomov a období štúdia v zahraničí, jazykové vzdelávanie, vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, učiteľské povolanie, inovácia a digitálne technológie sa v oznámení označujú za kľúčové oblasti na účely spolupráce EÚ v školskom vzdelávaní.