Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dialogul politic cu țări și regiuni din lumea întreagă

Cum colaborează Comisia cu alte țări în acest domeniu? 

UE a instituit o serie de forumuri privind politica în domeniul învățământului superior pentru a menține un dialog cu țări și regiuni din restul lumii. 

Discuțiile reunesc înalți funcționari și experți din UE și din țările/regiunile în cauză și includ conferințe, seminare și studii pe teme specifice. 

Dialogul ar urma să amelioreze cooperarea și mobilitatea între UE și țările/regiunile partenere. Fișele informative cu privire la țări și regiuni arată cum finanțează programul Erasmus+ mobilitatea și cooperarea între Europa și alte zone ale lumii.

Parteneriatul estic

Contextul la nivelul politicilor

Parteneriatul estic este o inițiativă politică comună menită să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din vecinătatea estică: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 

Aspectele legate de politici sunt discutate în cadrul a patru platforme: 

 • Consolidarea instituțiilor și buna guvernanță
 • Dezvoltare economică și oportunități de piață
 • Conectivitate, eficiență energetică, mediu și politici climatice
 • Mobilitate și contacte interpersonale

Dialogul politic

Platforma 4 se ocupă de educație, tineret și cultură, dar și de dialogurile pe marginea politicilor privind migrația, mobilitatea, gestionarea integrată a frontierelor și cercetarea și inovarea. 

Grupul de experți pentru educație, cultură și tineret a fost aprobat de summitul Parteneriatului estic din 2017. El pune accent pe implementarea obiectivelor 18 și 19 în cadrul pachetului de măsuri privind tineretul și educația și organizează discuții pe teme precum educația, cultura și sectoarele creative, competențele tinerilor, spiritul antreprenorial și capacitatea de inserție profesională. 

Grupul promovează modernizarea, internaționalizarea și digitalizarea (e-învățarea) sistemelor de educație și formare. De asemenea, susține o mai amplă recunoaștere a educației non-formale și sprijină dezvoltarea sectoarelor culturale și creative în țările partenere din est. 

Sunt considerate prioritare: 

 • sprijinirea și capacitarea tinerelor generații prin instituirea unei politici pentru tineret inclusive, elaborate plecând de la date concrete; 
 • sprijinirea educației, formării și tranziției tinerilor către piața muncii prin intermediul dialogului inter pares cu privire la politici și instituții.

Cooperarea dintre UE și țările din sudul Mediteranei

Contextul la nivelul politicilor

În cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), consolidate prin comunicarea din 2011 și revizuirea din 2016, Comisia Europeană s-a angajat: 

 • să sprijine modernizarea sistemelor de învățământ superior
 • să acorde un sprijin mai mare mobilității în scop de predare și învățare pentru studenții, profesorii, personalul universitar și tinerii din țările din sudul Mediteranei

Instrumentele de cooperare ale UE

În materie de învățământ superior, formare tehnică și profesională și tineret, Comisia sprijină o serie de obiective prin diverse programe și inițiative de cooperare internațională, inclusiv:

Platforma pentru educația și formarea din Balcanii de Vest

Contextul la nivelul politicilor

În 2012 a fost lansată inițiativa UE pentru cooperarea în domeniul educației cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo*, Muntenegru și Serbia. 

Anual sunt organizate reuniuni ministeriale care identifică prioritățile comune, pun în discuție cele mai recente măsuri de politică și reformă și iau decizii cu privire la cooperarea regională cu asistență din partea UE. 

Cea de-a 9-a reuniune ministerială a Platformei pentru Balcanii de Vest privind educația și formarea profesională a fost organizată online împreună cu Platforma pentru cercetare și inovare la 2 decembrie 2020. Principalul obiectiv al platformei ministeriale comune a fost acela de a discuta și de a conveni asupra textului noii Agende pentru Balcanii de Vest privind inovarea, cercetarea, educația, cultura, tineretul și sportul

Platforma ministerială încurajează cooperarea și comunicarea la nivel regional, inclusiv punerea în comun a resurselor și schimbul de bune practici între țările din Balcanii de Vest, instituțiile UE și statele sale membre. De asemenea, propune acțiuni ulterioare cu privire la proiectele, studiile și evenimentele comune. 

Pe termen mai lung, dialogul își propune să ajute țările din Balcanii de Vest să realizeze reforme și să se pregătească pentru a-și asuma responsabilitățile care decurg din apartenența la UE, inclusiv participarea deplină la programele educaționale ale UE.

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Africa

Contextul la nivelul politicilor

„Investiții în tineret pentru o creștere accelerată favorabilă incluziunii și pentru dezvoltare durabilă” a fost tema generală a summitului Uniunea Africană-UE din 2017. Pe agenda întâlnirii s-au aflat creșterea demografică, migrația, tineretul, ocuparea forței de muncă și competențele. 

Șefi de stat de pe ambele continente și-au reafirmat angajamentul de a investi în tineri, educație și competențe. UE își îndeplinește deja angajamentul prin adoptarea unui program panafrican pentru perioada 2018-2020, în valoare de 400 de milioane EUR. 

Implicând 107 universități din 41 de țări africane, organisme regionale și studenți, Parteneriatul strategic UE-Africa reprezintă un exemplu de cooperare excelentă între UE și Uniunea Africană în domeniul învățământului superior. Dialogul a avut ca rezultat următoarele inițiative:

 • Tuning Africa – un proces de colaborare care analizează competențele și abilitățile necesare pentru o anumită disciplină. Acest proces revizuiește programele de studiu, astfel încât studenții să poată dobândi competențe care să le permită să se integreze cu succes pe piața forței de muncă.
 • Inițiativa HAQAA (Armonizarea asigurării calității și a acreditării în învățământul superior african) sprijină Cadrul panafrican privind asigurarea calității și acreditarea. HAQAA vizează în special dezvoltarea de standarde și orientări panafricane pentru asigurarea calității în învățământul superior, dezvoltarea capacităților la nivelul organismelor regionale și naționale competente și îmbunătățirea evaluării instituționale.

Aceste două inițiative au fost reînnoite în baza cadrului actual, alte două inițiative emblematice fiind programate să înceapă în 2019. UE va sprijini Asociația africană a studenților și foștilor studenți, pentru a se asigura că opiniile tinerilor sunt integrate în procesele, politicile și practicile inovatoare din domeniul educației. UE a alocat fonduri suplimentare unei inițiative-pilot de mobilitate între instituții și furnizori de EFP din Africa și Europa. Scopul inițiativei este să îmbunătățească dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a directorilor din sectorul EFP, ceea ce va duce la extinderea competențelor cursanților.

În plus, Africa participă activ la programul Erasmus+, iar cercetătorii africani sunt sprijiniți în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Programul de mobilitate academică intra-africană finanțează parteneriatele și mobilitatea între universități din Africa.

Brazilia

Dialogul politic

UE și Brazilia au încheiat o declarație comună privind cooperarea în domeniul educației și formării. Comisia Europeană și autoritățile braziliene competente au participat la două dialoguri politice la nivel guvernamental și la un simpozion.

Japonia

Contextul în materie de politici

Acordul de parteneriat strategic dintre UE și Japonia include o serie de dialoguri politice menite să consolideze și mai mult legăturile strânse dintre UE și Japonia. Unul dintre acestea este dialogul UE-Japonia privind educația, cultura și sportul.

Prima ediție a acestui dialog politic a avut loc la Budapesta în iulie 2018 și s-a finalizat cu un acord de lansare a unei cereri cofinanțate de programe comune de masterat UE-Japonia, utilizând modelul Erasmus Mundus. Trei programe comune au fost selectate în vara anului 2019.

Ministerul educației, culturii, sportului, științei și tehnologiei din Japonia (MEXT) a organizat cea de-a doua reuniune a dialogului politic UE-Japonia privind educația, cultura și sportul la 10 mai 2021, în format online. 

La reuniune au participat Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret și Koichi Hagiuda, ministrul japonez al educației, culturii, sportului, științei și tehnologiei (MEXT). 

Cu această ocazie, cele două părți și-au prezentat prioritățile actuale pentru politicile și inițiativele din domeniul educației, culturii și sportului. 

Reuniunea a acordat o atenție deosebită măsurilor de reziliență și redresare în urma pandemiei de COVID-19 în aceste trei sectoare grav afectate. 

Cooperarea actuală cu Japonia în cadrul programelor UE, în principal Erasmus+, este bine recunoscută și ambele părți au ajuns la un acord privind o nouă cooperare pentru mobilitatea cercetătorilor.

Declarație comună de presă
 

China

Contextul la nivelul politicilor

În ultimul deceniu, UE și China au colaborat îndeaproape în domeniile educației și formării, culturii, multilingvismului și tineretului. 

Această cooperare a constat în dialoguri la nivel guvernamental, dar s-a materializat și sub formă de proiecte și evenimente comune.

Începând din 2012, toate aceste activități au fost integrate în Dialogul interpersonal la nivel înalt UE-China (HPPD), al treilea pilon al relațiilor dintre cele două părți.

Acesta completează ceilalți doi piloni: Dialogul economic și comercial la nivel înalt și Dialogul strategic la nivel înalt. 

Reuniunile HPPD au loc aproximativ o dată la doi ani și sunt găzduite alternativ de UE și China. DG EAC a organizat cea de-a cincea reuniune a Dialogului interpersonal la nivel înalt UE-China, la 9 și 10 noiembrie 2020. Reuniunea anterioară a avut loc la Shanghai în 2017.

Dialogul interpersonal este un mecanism global care cuprinde toate inițiativele comune UE-China din domeniul schimburilor interpersonale. Aceste inițiative au ca punct de plecare concluziile dialogurilor dintre lideri și ale reuniunilor la nivel de înalți funcționari în cadrul căror se stabilesc obiective pe termen lung, se face schimb de bune practici și se analizează noi posibilități de cooperare în alte domenii.

Dialogul interpersonal ar urma să consolideze încrederea reciprocă și înțelegerea interculturală între UE și China.

Declarație comună de presă

India

Contextul la nivelul politicilor

UE și India cooperează cu privire la mai multe aspecte legate de educație, printre care se numără: 

 • modernizarea învățământului superior
 • excelența academică
 • mobilitatea studenților și a cadrelor didactice universitare
 • educația și formarea profesională
 • învățarea de-a lungul vieții
 • transparența
 • calitatea și echitatea în educație 
 • recunoașterea calificărilor

La summitul UE-India din 2008, cele două părți și-au anunțat intenția de a promova dialogul și cooperarea în domeniul educației și culturii. Sectoarele identificate includ: formarea profesională și tehnică, recunoașterea calificărilor, modernizarea învățământului superior cu accent pe calitate, transparență și parteneriat și promovarea învățării limbilor străine.

Mexic

Contextul la nivelul politicilor

Începând din 2010, Comisia Europeană și autoritățile mexicane din domeniul educației și formării au avut două dialoguri politice la nivel guvernamental.

Scopul lor a fost să aducă în discuție aspecte de interes comun la nivel de conducere, pentru a facilita schimbul de bune practici și identificarea de domenii concrete pentru cooperarea viitoare. Pe termen lung, dialogul își propune să încurajeze colaborarea și mobilitatea în învățământul superior între UE și Mexic.

Africa de Sud

Contextul la nivelul politicilor

Într-o declarație comună din mai 2012, UE și Republica Africa de Sud au recunoscut contribuția crucială a educației și formării la dezvoltarea unor societăți și economii bazate pe cunoaștere și rolul-cheie pe care acestea îl joacă în stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

De atunci, au avut loc patru reuniuni UE-Africa de Sud la nivel de înalți funcționari, care au pus accent pe schimbul de bune practici pe teme cum ar fi internaționalizarea învățământului superior și și inovarea și modernizarea predării și cercetării în învățământul superior. 

Dialogul strategic a oferit ocazia de a aborda aspecte de interes comun, de a face schimb de bune practici, de a revizui cooperarea în cadrul programelor și de a identifica domenii concrete de interes reciproc pentru perioada următoare.

Coreea de Sud

Contextul la nivelul politicilor

UE și Republica Coreea (ROK) cooperează, în special în domeniul învățământului superior, recunoscând contribuția crucială a acestuia la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și competitive la nivel global și la impulsionarea creșterii și a creării de locuri de muncă. 

Până acum, programele de cooperare și de schimburi de studenți și personal s-au bucurat de succes. S-au identificat, totuși, și posibilități de interacțiune sporită. Prin urmare, la summitul UE-ROK din 2013, s-a anunțat intenția de a consolida cooperarea prin promovarea dialogului politic și a proiectelor comune de cooperare în domeniul învățământului superior. 

Primul dialog politic a abordat modalitățile practice de a consolida cooperarea în domeniul învățământului superior și de a participa la schimburi de bune practici, la revizuirea politicilor și la consolidarea cunoștințelor. Al doilea dialog a avut loc în Coreea de Sud în ultimul trimestru al anului 2018.

SUA

Contextul la nivelul politicilor

Colaborarea cu Statele Unite ale Americii este sprijinită prin programele UE pentru cooperare academică deschise la nivel mondial și prin alte inițiative complementare, inclusiv o componentă bilaterală a programului Fulbright de cooperare cu UE. 

Programul Fulbright-Schuman

Programul Fulbright-Schuman, gestionat de Comisie pentru schimburile educaționale dintre Statele Unite și Belgia, este finanțat în comun de Departamentul de Stat al SUA și de Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) a Comisiei Europene. Începând din 1991, programul comun finanțează studii postuniversitare, cercetări și conferințe în domeniul relațiilor SUA-UE, al politicilor și instituțiilor UE pentru cetățenii americani și europeni interesați.

Seminarul UE-SUA pentru tinerii lideri

Seminarul UE-SUA pentru tinerii lideri este o platformă de promovare a contactelor interpersonale care se stabilesc în contextul cooperării dintre Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA. Prima ediție a seminarului a reunit 50 de lideri tineri din SUA și Europa și a avut ca temă provocările și oportunitățile oferite de integrarea economică, educațională și culturală a migranților și refugiaților. Al doilea seminar a reunit un grup similar care a discutat despre viitorul pieței muncii, punând accent pe rolul tehnologiei, competențele profesionale necesare în viitor și implicațiile sociale ale unui mediu de lucru în schimbare.

Modernizarea învățământului superior: studiu comparativ realizat de proiectul Tuning pentru UE și SUA

În cadrul procesului de la Bologna pentru reformarea învățământului superior, miniștrii europeni au convenit asupra faptului că instituțiile de învățământ superior ar trebui să își redefinească programele de studii orientându-le către rezultate și axându-le pe studenți, pentru a-i pregăti pe aceștia cât mai bine pentru rolul pe care îl vor avea în societate. Un proiect intitulat „Tuning – Convergența structurilor educaționale în Europa” a fost elaborat pentru a dezvolta instrumentele de care este nevoie pentru ca studenții să intre pe piața muncii pregătiți mai bine, o metodologie similară fiind tot mai des utilizată la nivel mondial.