Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Polityka oświatowa

Wsparcie UE na rzecz polityki oświatowej

Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

  • Współpracuje ściśle z krajowymi decydentami, pomagając im w opracowywaniu strategii i systemów edukacji szkolnej oraz monitorowaniu postępów w osiąganiu celów w ramach europejskiego semestru. Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania polityki. Robi to między innymi za pośrednictwem grup roboczych ET 2020. Od 2016 r. grupa robocza ds. szkół ma szerokie uprawnienia w zakresie opracowywania zasad zarządzania systemami edukacji szkolnej w celu poprawy jakości przez wspieranie zrównoważonych innowacji i włączenia społecznego.
  • Za pośrednictwem programu Erasmus+ Komisja wnosi znaczący wkład w projekty europejskiej współpracy promujące mobilność nauczycieli i uczniów.

Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw członkowskich UE określili następujące obszary priorytetowe:

  • Wszyscy uczniowie powinni rozwijać kompetencje kluczowe sprzyjające uczeniu się przez całe życie. Służyć temu mogą: zmiany programów nauczania i sposobów oceny, zapewnianie szkoleń dla kadry szkolnej oraz zwiększenie dostępności i wykorzystania dobrej jakości narzędzi i materiałów edukacyjnych.
  • Każdy uczeń powinien móc skorzystać z wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych, a wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem powinna być bardziej dostępna.
  • Należy zwiększyć wsparcie dla uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne, w tym dla migrantów, oraz ograniczyć wczesne kończenie nauki.
  • Nauczyciele, kadra kierownicza szkół oraz edukatorzy nauczycieli powinni otrzymywać więcej wsparcia, w tym mieć stale zapewnione szanse rozwoju zawodowego oraz elastyczne i atrakcyjne możliwości dalszej kariery.
  • Należy w dalszym ciągu rozwijać zapewnianie jakości, aby zagwarantować skuteczniejsze, sprawiedliwsze i efektywniejsze zarządzanie edukacją szkolną oraz ułatwić mobilność uczniów i nauczycieli w ramach kształcenia i szkolenia.

Komisja ustanowiła ramy europejskiej współpracy politycznej (ET 2020), aby wspierać współpracę w rozwijaniu najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia. Regularnie prowadzi też badania dotyczące sytuacji w całej Europie, aby monitorować postępy w zakresie rozwoju i reformy systemów kształcenia i szkolenia.

Przyszłość polityki oświatowej w UE

W komunikacie Komisji pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” przedstawiono informacje i zaproponowano działania na rzecz poprawy jakości i integracyjnego charakteru edukacji szkolnej, kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz zarządzania szkołami. Dołączony do tego komunikatu dokument roboczy służb Komisji zawiera dowody na poparcie propozycji przedstawionych w komunikacie.

W komunikacie zatytułowanym „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury” Komisja zaproponowała drugi pakiet inicjatyw podkreślających zasadniczą rolę edukacji, młodzieży i kultury w tworzeniu przyszłości Europy.

Ponadto w komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze określiła wizję europejskiego obszaru edukacji, zgodnie z którą mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów i okresów studiów za granicą, nauka języków, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, zawód nauczyciela oraz innowacje i technologie cyfrowe uznaje się za kluczowe obszary współpracy UE w dziedzinie edukacji szkolnej.