Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

O školskoj politici

EU podupire školsku politiku

Dva su načina na koje Komisija najviše podupire rad država članica u tom području:

  • Blisko surađuje s nacionalnim oblikovateljima politika kako bi im pomogla u razvoju školskih obrazovnih politika i sustava te u okviru europskog semestra prati postignuti napredak. Prikuplja i dijeli informacije i analize te potiče razmjenu iskustava s politikama i pristupima, među ostalim u radnim skupinama za ET 2020. Od 2016. radna skupina za škole ima širok mandat za usmjeravanje školskih obrazovnih sustava radi poboljšanja kvalitete podupiranjem održivih inovacija i uključivanja.
  • U okviru programa Erasmus+ Komisija uvelike doprinosi europskim projektima suradnje koji omogućuju mobilnost učitelja i učenika.

Prioritetna područja

Ministri obrazovanja iz država članica EU-a odredili su sljedeća prioritetna područja:

  • Svi učenici trebali bi steći ključne kompetencije za cjeloživotno učenje. U tu svrhu radi se na preoblikovanju nastavnih programa i ocjenjivanja, edukaciji školskog osoblja te povećanju dostupnosti i upotrebe kvalitetnih alata i resursa za učenje.
  • Svim bi učenicima trebalo omogućiti kvalitetno iskustvo učenja, a rani i predškolski odgoj i obrazovanje trebali bi biti dostupniji.
  • Potpora učenicima s posebnim obrazovnim potrebama, uključujući imigrante, mora se poboljšati na školskoj razini, a rano napuštanje školovanja smanjiti.
  • Nastavnici, ravnatelji i edukatori nastavnika trebaju veću potporu, uključujući trajne mogućnosti za profesionalni razvoj te fleksibilne i privlačne mogućnosti za razvoj karijere.
  • Trebalo bi razraditi sustav za osiguravanje kvalitete kako bi se postiglo djelotvornije, pravednije i učinkovitije upravljanje školskim obrazovanjem te olakšala mobilnost učenika i nastavnika.

Komisija je uspostavila okvir za europsku suradnju u području obrazovnih politika (ET 2020.) za poticanje razmjene najboljih primjera iz prakse u području obrazovanja i osposobljavanja. Redovito objavljuje i studije o stanju u Europi radi praćenja napretka u razvoju i reformi sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Budućnost školske politike u EU-u

U Komunikaciji Komisije o razvoju škola i izvrsnosti u nastavi kao preduvjetima za uspješan život navode se konkretni podaci i predlažu mjere za poboljšanje kvalitete i uključivosti školskog obrazovanja, kompetencija učitelja i ravnatelja te upravljanja školama. U popratnom radnom dokumentu službi Komisije prijedlozi izneseni u Komunikaciji potkrijepljeni su konkretnim podacima.

U Komunikaciji Izgradnja snažnije Europe: uloga politika u području mladih, obrazovanja i kulture Komisija je predložila drugi paket inicijativa u kojem se naglašava važnost obrazovanja, mladih i kulture za budućnost Europe.

U Komunikaciji o jačanju europskog identiteta obrazovanjem i kulturom predstavljena je vizija europskog prostora obrazovanja. U njoj se mobilnost, uzajamno priznavanje diploma i razdoblja studija u inozemstvu, učenje jezika, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, učiteljska profesija te inovativnost i digitalne tehnologije ističu kao ključna područja za suradnju EU-a u području školskog obrazovanja.