Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bolognaprocessen og det europæiske område for videregående uddannelse

Hvad er Bolognaprocessen?

Bolognaprocessen har til formål at skabe større sammenhæng mellem de videregående uddannelsessystemer i hele Europa. 

Via processen har EU skabt det europæiske område for videregående uddannelse for at lette mobiliteten for studerende og medarbejdere og gøre de videregående uddannelser i Europa mere inklusive og tilgængelige samt mere attraktive og konkurrencedygtige på verdensplan. 

Hvad angår det europæiske område for videregående uddannelse, blev alle deltagende lande enige om at:

Hvorfor er Bolognaprocessen vigtig?

Inden for rammerne af Bolognaprocessen drøfter de europæiske regeringer reformer af de videregående uddannelser og bestræber sig på at overvinde hindringerne for at skabe et europæisk område for videregående uddannelse. 

Bolognaprocessen er afgørende for at opbygge den tillid, der er nødvendig for vellykket læringsmobilitet, grænseoverskridende akademisk samarbejde og gensidig anerkendelse af studieophold og kvalifikationer, der er optjent i udlandet. Det er også et centralt mål med Bolognaprocessen at forbedre kvaliteten og relevansen af både læring og undervisning. Det er imidlertid meget forskelligt, hvordan de 48 deltagende lande gennemfører disse reformer. 

Bolognaprocessen er også et forum for dialog med nabolande om reformer af de videregående uddannelser og spørgsmål om fælles akademiske principper, bl.a. universiteternes uafhængighed og de studerendes deltagelse i civilsamfundets aktiviteter. Processen er blevet et vigtigt rum for blødt diplomati over for nabolandene på Vestbalkan (med undtagelse af Kosovo), de østlige partnerskabslande, Tyrkiet og Rusland samt mange andre lande.

Hvad gør EU for at støtte en reform af de videregående uddannelser?

Siden Erasmusprogrammet blev lanceret for ca. 30 år siden, har Kommissionen sammen med nationale myndigheder, højere læreanstalter, studerende og andre interessenter sat gang i et stærkere og mere struktureret samarbejde mellem de europæiske videregående uddannelsesinstitutioner. 

Da efterspørgslen efter studieophold og skift til andre universiteter voksede hurtigt, blev det klart, hvor vanskeligt det var for enkelte institutioner at anerkende studieperioder på tværs af forskellige nationale uddannelsessystemer med hver deres universitetsgrader og akademiske traditioner.

Bolognaprocessen, der begyndte med Sorbonne- og Bologna-erklæringerne, var de nationale regeringers reaktion på de udfordringer, som følger af de europæiske studerendes og dimittenders mobilitet.

Kommissionen er fuldgyldigt medlem af Bologna-opfølgningsgruppen og dens bestyrelse, som understøtter gennemførelsen af de afgørelser, der er truffet på Bologna-ministerkonferencerne.

Der er gjort store fremskridt med hensyn til at reformere de videregående uddannelsessystemer i og uden for EU, som det fremgår af regelmæssige gennemførelsesrapporter.

Undervisningsministrene har desuden vedtaget Pariskommunikéet, der beskriver prioriterede aktiviteter på dette område i de kommende år. Kommunikéet skitserer de 48 europæiske undervisningsministres fælles vision om et mere ambitiøst europæisk område for videregående uddannelse inden 2020.

Virkeliggørelsen af visionen vil kræve 

  • en inkluderende og nytænkende tilgang til læring og undervisning
  • et udvidet tværnationalt samarbejde om videregående uddannelse, forskning og innovation
  • sikring af en bæredygtig fremtid gennem videregående uddannelse.

Desuden beskriver kommunikéet behovet for bedre støtte til udsatte og underrepræsenterede grupper, så de lettere kan få adgang til og gennemføre de videregående uddannelser. Disse ambitioner er i overensstemmelse med EU's mål om at skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025 for at fremme mobilitet og akademisk anerkendelse af kvalifikationer for alle EU-borgere. 

Den næste ministerkonference om Bolognaprocessen afholdes i juni 2020 i Rom. 

Du kan læse mere om Bolognaprocessen og fremskridtene med det europæiske område for videregående uddannelse i brochuren "The EU in support of the Bologna Process".