Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Om skolpolitiken

Vad gör EU för skolan?

EU-kommissionen stöder ländernas insatser på två sätt:

  • Kommissionen hjälper beslutsfattarna att utveckla skolpolitiken och skolsystemen och följer upp hur målen nås som ett led i den europeiska planeringsterminen. Man inhämtar och sprider information och analyser och uppmuntrar till utbyte av bra initiativ, bland annat genom arbetsgrupperna inom Utbildning 2020. Sedan 2016 har arbetsgruppen för skolpolitik ett brett mandat att utveckla skolstyrningen för att förbättra kvaliteten genom varaktig innovation och inkludering.
  • Genom programmet Erasmus+ stöder kommissionen europeiska samarbetsprojekt som främjar utbyten för lärare och elever.

Prioriterade områden

EU-ländernas utbildningsministrar vill prioritera följande områden:

  • Alla elever ska lära sig nyckelkompetenser för livslångt lärande. Det ska man se till genom att modernisera läroplanerna, utveckla metoderna för att bedöma eleverna, fortbilda skolans personal och förbättra läromedel, verktyg och resurser.
  • Alla barn ska ha tillgång till bra utbildning och fler barn ska få gå på dagis och i förskola.
  • Elever med särskilda behov, bland annat barn med invandrarbakgrund, ska få bättre stöd och man ska se till att färre elever hoppar av skolan.
  • Lärare, skolledare och lärarutbildare ska få bättre stöd och möjligheter att fortbilda sig, byta arbetsgivare och göra karriär.
  • Kvalitetssäkringen bör förbättras för att få till en mer ändamålsenlig, rättvis och effektiv styrning av skolutbildningen och underlätta utbyten för både lärare och elever.

Inom det europeiska utbildningssamarbetet (Utbildning 2020) kan länderna utbyta bästa praxis och lära av varandra. Kommissionen följer också regelbundet upp resultaten i länderna i utbildningsöversikten.

Skolpolitiken i framtiden

Kommissionens meddelande om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet innehåller underlag och åtgärder för att förbättra skolorna, göra dem mer inkluderande, höja lärarnas och skolledarnas kompetens och förbättra skolans styrning. I det åtföljande arbetsdokumentet kan du läsa mer om bakgrunden.

I meddelandet Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll föreslår kommissionen nya initiativ som lyfter fram ungdomarnas, utbildningens och kulturens roll för vårt framtida EU.

I meddelandet Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur presenterar kommissionen sin vision om ett europeiskt område för utbildning och ringar in viktiga samarbetsområden: utbyten, ömsesidigt erkännande av examensbevis och utlandsstudier, språkundervisning, förskola och barnomsorg, lärarkåren, innovation och digital teknik.