Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Šolska politika

EU podpira šolsko politiko

Evropska komisija podpira nacionalna prizadevanja na dva načina:

  • Tesno sodeluje z nacionalnimi snovalci politike, da bi jim pomagala pri oblikovanju šolskih politik in sistemov, vključno s spremljanjem napredka pri doseganju ciljev v okviru evropskega semestra. Zbira in razširja podatke in analize ter spodbuja izmenjavo izkušenj na področju politik in pristopov, denimo prek delovnih skupin ET2020. Od leta 2016 ima delovna skupina za šolstvo obsežen nabor nalog: razvija upravljanje šolskih sistemov, predvsem s trajnostnimi inovacijami in vključevanjem ter spodbujanjem boljše kakovosti.
  • Evropska komisija s programom Erasmus+ namenja precejšnja sredstva projektom evropskega sodelovanja, ki spodbujajo mobilnost učiteljev in učencev.

Prednostna področja

Šolski ministri iz držav članic EU so določili naslednja prednostna področja:

  • Vsi učenci morajo usvojiti ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. V tam namen je treba preoblikovati izobraževalni program in ocenjevanje učencev, učiteljem zagotoviti usposabljanje ter izboljšati razpoložljivost in uporabo kakovostnih učnih virov in orodij.
  • Visokokakovostnega pouka morajo biti deležni vsi učenci, predšolska vzgoja in varstvo morata postati širše dostopna.
  • Na ravni šol je treba izboljšati podporo učencem s posebnimi potrebami, tudi migrantom, zmanjšati je treba prezgodnje opuščanje šolanja.
  • Učiteljem, vodstvenim delavcem in izobraževalcem učiteljev je treba zagotoviti večjo podporo, tudi v okviru možnosti poklicnega razvoja in privlačnih poklicnih možnosti.
  • Izpopolniti je treba sistem zagotavljanja kakovosti, da bi omogočili učinkovitejše, pravičnejše in smotrnejše upravljanje šolskega izobraževanja ter olajšali mobilnost udeležencev in izvajalcev izobraževanja in usposabljanja.

Komisija je vzpostavila okvir evropskega sodelovanja (ET 2020) za spodbujanje sodelovanja pri pripravi najboljših praks na področju izobraževanja in usposabljanja. Prav tako redno pripravlja študije o razmerah v Evropi ter spremlja napredek pri razvoju in reformi sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Prihodnost šolske politike v EU

Komisija je v svojem sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju za dober začetek v življenju predložila dokaze in predlagala ukrepe za izboljšanje kakovosti šol in vključujoče narave izobraževanja, kompetenc učiteljev in vodstvenih delavcev ter vodenja šol. Več informacij o tem je na voljo v priloženem delovnem dokumentu služb Komisije.

Komisija je v sporočilu Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik predlagala drugi sveženj pobud, ki poudarjajo pomen izobraževanja, mladih in kulture pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Poleg tega je v sporočilu Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture predstavila vizijo o oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora. V njem je opredelila naslednja ključna področja evropskega sodelovanja na področju šolskega izobraževanja: vzajemno priznavanje diplom in spričeval ter študijskih obdobij v tujini, učenje tujih jezikov, predšolska vzgoja in varstvo, učiteljski poklic ter inovacije in digitalne tehnologije.https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf