Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Štatistika v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Štatistika je základným nástrojom, ktorý používajú tvorcovia politík, výskumní pracovníci, novinári, občania a podniky vo svojej práci aj v každodennom živote. Dostupnosť vysokokvalitných a dôveryhodných údajov je nevyhnutná na podporu tvorby politiky založenej na dôkazoch a na účinné hodnotenie a monitorovanie politík Európskej únie (EÚ).

Spoľahlivé štatistické údaje zohrávajú kľúčovú úlohu aj v boji proti šíreniu dezinformácií na verejnosti i v politických diskusiách. Inštitúcie EÚ vrátane Európskej komisie poskytujú širokú škálu štatistík týkajúcich sa oblastí politiky, v ktorých Únia a jej členské štáty pôsobia.

Komisia takisto vypracúva správy založené na údajoch, ako napríklad Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, a pripravuje svoje vlastné analýzy založené na dôkazoch a opierajúce sa o štatistické údaje vypracované medzinárodnými partnerskými organizáciami, ako sú napríklad:

To umožňuje robiť porovnania medzi krajinami a regiónmi v Európe a vypracúvať odporúčania pre budúci rozvoj politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Štatistika Európskej únie (Eurostat)

Údaje o vzdelávaní a odbornej príprave zo štatistického úradu Európskej únie – Eurostatu
Štatistické údaje Eurostatu o vzdelávaní a odbornej príprave

Prístup k súborom údajov a vizualizáciám Eurostatu so štatistickými ukazovateľmi týkajúcimi sa referenčných hodnôt pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
Strategický rámec Eurostatu pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020

Erasmus+ a študentská mobilita

Prístup k štatistickým údajom a výročným správam Európskej komisie o programe EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe – Erasmus+.
Štatistiky programu Erasmus+

Porovnateľné ukazovatele o mobilite študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní a počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave v Európe.
Porovnávací prehľad výsledkov v oblasti mobility (Európska komisia)

Údaje o verejnej mienke (Eurobarometer)

Štatistické údaje Európskej komisie o verejnej mienke v súvislosti so vzdelávaním a s odbornou prípravou v EÚ.
Prieskumy Eurobarometra zamerané na verejnú mienku v súvislosti so vzdelávaním a s odbornou prípravou