Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistika par izglītību un apmācību

Statistika ir būtisks instruments, ko politikas veidotāji, pētnieki, žurnālisti, iedzīvotāji un uzņēmumi izmanto savā darbā un ikdienā. Kvalitatīvu un uzticamu datu pieejamība ir izšķirīga, lai atbalstītu uz pārbaudītiem datiem balstītas politikas izstrādi un Eiropas Savienības (ES) politikas efektīvu novērtēšanu un uzraudzību.

Uzticamai statistikai ir arī būtiska nozīme cīņā pret dezinformācijas izplatīšanos publiskajās un politiskajās debatēs. ES iestādes, tostarp Eiropas Komisija, sagatavo plašu statistikas datu klāstu par ES un tās dalībvalstu darbības jomām.

Komisija arī sagatavo ar datiem pamatotus ziņojumus, tādus kā Izglītības un apmācības pārskats, un veic ar faktiem pamatotu analīzi, izmantojot starptautisko partnerorganizāciju sniegtos statistikas datus, piemēram:

  • PISA rezultātus, kas gūti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (PISA),
  • ICILS rezultātus, kas gūti starptautiskajā pētījumā par datorpratību un informācijpratību (ICILS), ko īstenoja Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA).

Šie dati ļauj salīdzināt situāciju dažādās Eiropas valstīs un reģionos un formulēt ieteikumus turpmākai politikas izstrādei izglītības un apmācības jomā.

Eiropas Savienības statistika (Eurostat)

Dati izglītības un apmācības jomā no Eiropas Savienības Statistikas biroja – Eurostat
Eurostat dati par izglītību un apmācību

Eurostat datu kopas un vizualizēti statistikas rādītāji saistībā ar kritērijiem Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā
Eurostat stratēģiskais satvars – Izglītība un apmācība 2020

Erasmus+ un studentu mobilitāte

Eiropas Komisijas statistika un gada ziņojumi par Erasmus+, ES programmu, kas atbalsta izglītību, apmācību, jaunatni un sportu Eiropā
Erasmus+ statistika

Salīdzinošie rādītāji par studentu mobilitāti augstākajā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā
Eiropas Komisija – mobilitātes rezultātu apkopojums

Sabiedriskā doma — dati (Eirobarometrs)

Eiropas Komisijas statistika – sabiedriskā doma par izglītību un apmācību ES
Eirobarometra aptaujas par izglītību un apmācību