Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oideachas ar mhaithe le hinbhuaine comhshaoil

Chun dlús a chur le comhar beartais agus malartú idir Ballstáit den Aontas Eorpach maidir leis an oideachas agus an oiliúint don aistriú glas, déanfaidh an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas in 2021:

Tá sé d’aidhm ag an Moladh agus an creat nua araon tacú leis na Ballstáit ina n-iarrachtaí chun

  • oiliúint a chur ar fhoghlaimeoirí agus oideoirí le go mbeidh an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí acu a bhfuil gá leo chun go mbeidh siad in ann maireachtáil, a bheith ag obair agus gníomhú ar bhealach a chuideoidh chun inbhuaine comhshaoil a bhaint amach
  • tacú le hinstitiúidí oideachais agus oiliúna chun an inbhuaine a chomhtháthú sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim, agus ar fud gach gné dá n-oibríochtaí 
  • oideachas ar mhaithe le hinbhuaine comhshaoil a leabú ar fud an chórais oideachais agus oiliúna ina iomláine

Is tionscnamh de chuid an Limistéir Eorpaigh Oideachais agus Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais é an Moladh, agus is féidir leis a bheith ina phointe tagartha do na Ballstáit maidir leis an gcaoi is féidir leis an oideachas agus an oiliúint cur le todhchaí níos glaise. 

Beidh obair an Choimisiúin ag teacht leis an obair atá ar bun ag Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) maidir le hoideachas le haghaidh forbairt inbhuaine agus le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 níos forleithne.

Is éard a sainaithníodh mar chuid den anailís luath, roinnt príomhréimsí ar a bhféadfadh an Moladh aghaidh a thabhairt, is iad sin:

  • tá an fhoghlaim ar feadh an tsaoil ríthábhachtach do réimse an oideachais ar mhaithe le hinbhuaine comhshaoil, ar réimse é atá ag forbairt go tapa agus lena bhféachtar chun gach saoránach a chumhachtú agus a spreagadh. Dá bhrí sin, tá sé fíor-riachtanach cur chuige na foghlama ar feadh an tsaoil a fhorbairt i dtaca le hinbhuaine comhshaoil agus comhar a chothú ar fud earnálacha an oideachais agus na hoiliúna. 
  • chun go mbeidh foghlaimeoirí in ann na hinniúlachtaí is gá a fhorbairt don inbhuaine, tá gá leis an bhfoghlaim agus leis an múinteoireacht idirdhisciplíneach rannpháirteach, le comhar agus le comhoibriú.
  • nuair a dhéantar an mhúinteoireacht agus an fhoghlaim, an timpeallacht fhisiceach foghlama, comhpháirtíochtaí agus an pobal a nascadh le chéile, tacaítear go héifeachtach leis an oideachas ar mhaithe le hinbhuaine comhshaoil tríd an méid a fhoghlaimímid a chleachtadh. Féachaint lasmuigh den seomra ranga agus díriú ar chur chuige uilescoile, is cleachtas é sin atá i bhfeidhm i roinnt Ballstát cheana féin, ach ní cleachtas forleathan é go fóill. 

Creat Inniúlachta

Is é is aidhm don chreat inniúlachta maidir leis an athrú aeráide agus an fhorbairt inbhuaine comhthuiscint a bhunú chomh maith le samhail choincheapúil de na hinniúlachtaí atá le forbairt ag foghlaimeoirí. 

I dtaca le gach réimse inniúlachta, cuirfear raon leibhéal ar fáil, lena gclúdófar feasacht, tuiscint agus gníomhú, i measc go leor eile. 

Na sainmhínithe coiteanna agus na treoirlínte praiticiúla a ghabhann leis an gcreat, is féidir leo tacú le páirtithe leasmhara in earnáil an oideachais sna Ballstáit chun mic léinn agus an pobal i gcoitinne a spreagadh le cur leis na hathruithe is gá chun go n-éireoidh leis an aistriú i dtreo na haeráidneodrachta agus na forbartha inbhuaine. 

Rinne Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin athbhreithniú litríochta ar inniúlachtaí inbhuaine chun tacú leis an gcreat a ullmhú. 

Tráthchlár 

Tá an obair ar siúl faoi láthair chun an togra a ullmhú le haghaidh Moladh ón gComhairle. 

Ar an 18 Meitheamh 2021 lainseáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí chun ionchur agus smaointe a bhailiú i gcomhair togra le haghaidh moladh ón gComhairle faoi oideachas ar mhaithe le hinbhuaine comhshaoil, atá le glacadh i ndeireadh 2021.

Tá sraith imeachtaí comhairliúcháin á reáchtáil freisin le heagraíochtaí atá gníomhach in earnáil an oideachais agus an chomhshaoil. 

A luaithe a bheidh an togra glactha ag an gCoimisiún, rachaidh sé ar aghaidh go dtí na Ballstáit, déanfaidh siad é a phlé agus ar deireadh, glacfaidh airí oideachais an Aontais é i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Erasmus+ ag tacú leis an oideachas glas 

Spriocanna maidir le hinbhuaine, leis an gcomhshaol agus leis an aeráid, tá ról lárnach acu freisin i gclár nua Erasmus+, clár ina bhfuil cleachtais ghlasa comhtháthaithe i ngach tionscadal, mar aon le tacaíocht mhéadaithe chun scileanna agus inniúlachtaí glasa a fhorbairt.