Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistiky z oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Statistiky jsou základním nástrojem, který při své práci a v každodenním životě využívají tvůrci politik, výzkumní pracovníci, novináři, občané i podniky. Dostupnost vysoce kvalitních a důvěryhodných údajů je zásadním předpokladem pro formulaci politik založených na důkazech a pro účinné vyhodnocování a monitorování politik EU.

Spolehlivé statistiky rovněž hrají klíčovou úlohu v boji proti šíření dezinformací ve veřejných a politických debatách. Orgány EU, včetně Evropské komise, vypracovávají širokou škálu statistik týkajících se oblastí politiky, na jejichž vytváření se Unie a její členské státy podílejí.

Komise rovněž sestavuje zprávy podložené daty, jako je například Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Své vlastní fakticky podložené analýzy pak Komise opírá rovněž o statistické údaje vypracované mezinárodními partnerskými organizacemi, například:

  • Výsledky Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
  • Mezinárodní studie o počítačové a informační gramotnosti (ICILS) Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků v oblasti vzdělávání(IEA)

To umožňuje srovnávat situaci v jednotlivých zemích a regionech v Evropě a vydávat doporučení pro budoucí rozvoj politik v této oblasti.

Statistiky Evropské unie (Eurostat)

Statistické údaje týkající se vzdělávání a odborné přípravy vydává Eurostat, statistický úřad Evropské unie.
Statistiky Eurostatu: vzdělávání a odborná příprava

Získejte přístup do databáze Eurostatu a k vizualizacím statistických indikátorů a referenčních hodnot evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Eurostat 2020)

Mobilita studentů v rámci programu Erasmus+

Seznamte se se statistikami Evropské komise a výročními zprávami programu Erasmus+ (program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu)
Statistiky týkající se programu Erasmus+

Vyhledejte komparativní indikátory o studentské mobilitě ve vyšším vzdělávání a počátečním odborném vzdělávání a přípravě v Evropě.
Výsledky mobility (Evropská komise)

Výsledky průzkumu veřejného mínění (Eurobarometr)

Seznamte se se statistikami Evropské komise ohledně průzkumu veřejného mínění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v EU.
Eurobarometr: průzkumy veřejného mínění ohledně vzdělávání a odborné přípravy