Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistični podatki na področju izobraževanja in usposabljanja

Statistični podatki so temeljno orodje za oblikovalce politik, raziskovalce, novinarje, državljane in podjetja pri njihovem delu in vsakdanjem življenju. Razpoložljivost visokokakovostnih in verodostojnih podatkov je bistvena za podporo z dokazi podprtemu oblikovanju politik ter učinkovitemu ocenjevanju in spremljanju politik Evropske unije (EU).

Zanesljivi statistični podatki imajo ključno vlogo tudi pri preprečevanju širjenja dezinformacij v javnosti in političnih razpravah. Institucije EU, vključno z Evropsko komisijo, proizvajajo veliko statističnih podatkov za področja politike, ki so pomembna za Unijo in njene države članice.

Komisija zagotavlja tudi podatkovno vodeno poročanje, denimo Pregled izobraževanja in usposabljanja, in izvaja lastne z dokazi podprte analize na podlagi statističnih podatkov, ki jih pripravijo mednarodne partnerske organizacije, denimo:

  • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Program mednarodne primerjave dosežkov učencev, rezultati raziskave PISA
  • Mednarodno združenje za ocenjevanje izobraževalnih dosežkov (IEA), Mednarodna študija računalniške in informacijske pismenosti, rezultati ICILS

To omogoča primerjavo med državami in regijami v Evropi in pripravo priporočil za prihodnji razvoj politik na področju izobraževanja in usposabljanja.

Statistika Evropske unije (Eurostat)

Statistični urad Evropske unije Eurostat zagotavlja podatke o izobraževanju in usposabljanju.
Statistični podatki Eurostata o izobraževanju in usposabljanju

Podatkovni nizi in vizualni prikazi statističnih pokazateljev v zvezi z merili evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.
Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ET 2020

Erasmus+ in mobilnost študentov

Statistični podatki in letna poročila Evropske komisije o programu EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu v Evropi – Erasmus+
Erasmus+ v številkah

Primerjalni kazalniki o mobilnosti študentov v visokem šolstvu ter začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi.
Evropska komisija – pregled stanja na področju mobilnosti

Javnomnenjski podatki – Eurobarometer

Statistični podatki Evropske komisije v zvezi z javnim mnenjem glede izobraževanja in usposabljanja v EU.
Javnomnenjske raziskave Eurobarometer na področju izobaževanja in usposabljanja