Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávanie v oblasti environmentálnej udržateľnosti

S cieľom podporiť politickú spoluprácu a výmenu medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na zelenú transformáciu sa Európska komisia v roku 2021 chystá:

  • predložiť návrh odporúčania Rady o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti, 
  • vypracovať európsky rámec kompetencií pre oblasť zmeny klímy a udržateľného rozvoja,
  • spustiť Koalíciu pre vzdelávanie v záujme klímy.

Cieľom uvedeného odporúčania i nového rámca je podporiť členské štáty EÚ v ich úsilí:

  • poskytnúť žiakom a vyučujúcim vedomosti, zručnosti a postoje potrebné k spôsobu života, práci a konaniu, ktoré budú pomáhať pri dosahovaní environmentálnej udržateľnosti,
  • podporovať vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy pri začleňovaní udržateľnosti do vyučovania a učenia sa a všetkých ostatných aspektov ich práce, 
  • zaradiť vzdelávanie o environmentálnej udržateľnosti do systému vzdelávania a odbornej prípravy ako celku.

Odporúčanie, jedna z iniciatív európskeho vzdelávacieho priestorustratégie EÚ v oblasti biodiverzity, môže členským štátom poslúžiť ako východiskový bod v súvislosti s tým, ako vzdelávanie a odborná príprava môžu prispieť k ekologickejšej budúcnosti. 

Práca Komisie sa väčšmi zosúladí s už prebiehajúcou prácou Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v oblasti vzdelávania pre udržateľný rozvoj a s cieľmi udržateľného rozvoja do roku 2030.

Včasná analýza poukazuje na množstvo kľúčových oblastí, ktoré by odporúčanie mohlo riešiť:

  • celoživotné vzdelávanie je základom multidisciplinárnej a rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti vzdelávania o environmentálnej udržateľnosti, ktorá sa snaží posilniť postavenie všetkých občanov a mobilizovať ich. Preto má rozvíjanie prístupu celoživotného vzdelávania v oblasti vzdelávania o environmentálnej udržateľnosti a podpora spolupráce v odvetviach vzdelávania a odbornej prípravy zásadný význam, 
  • pre rozvoj potrebných kompetencií u žiakov v oblasti udržateľnosti, interdisciplinárneho a participatívneho učenia sa a vyučovania je potrebná spolupráca,
  • účinné prepájanie vyučovania a učenia sa, fyzického (vzdelávacieho) prostredia, partnerstiev a spoločenstva podporuje vzdelávanie o environmentálnej udržateľnosti vďaka princípu „v živote sa riadime tým, čo sme sa naučili“. V niektorých členských štátoch sa už praktizuje prechod od rámca vyučovania v triede k celoškolskému prístupu, nie je to však ešte veľmi rozšírené. 

Rámec kompetencií

Cieľom rámca kompetencií týkajúceho sa zmeny klímy a udržateľného rozvoja je zaviesť spoločné chápanie a koncepčný model kompetencií, ktoré je potrebné rozvinúť u žiakov. 

Pre každú oblasť kompetencií sa stanovia úrovne, a to od informovanosti až po porozumenie problematike a konanie. 

Zainteresovaným stranám v oblasti vzdelávania v členských štátoch môže pri zapájaní študentov a širšej komunity tak, aby prispeli k zmenám potrebným na úspešný prechod na klimatickú neutralitu a udržateľný rozvoj, pomôcť spoločné vymedzenie pojmov a praktické usmernenia, ktoré tento rámec doplnia. 

Na podporu prípravy rámca uskutočnilo Spoločné výskumné centrum Komisie prieskum literatúry o kompetenciách týkajúcich sa udržateľnosti

Časový rámec 

V súčasnosti sa pracuje na príprave návrhu odporúčania Rady. 

Komisia 18. júna 2021 otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť podklady a nápady na návrh odporúčania Rady týkajúceho sa vzdelávania v oblasti environmentálnej udržateľnosti, ktoré sa má prijať v závere roku 2021.

Rovnako sa zorganizujú aj série konzultačných podujatí s organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania a životného prostredia. 

Keď Komisia tento návrh prijme, poskytne ho členským štátom, ktoré ho prediskutujú, a napokon ho v Rade Európskej únie prijmú ministri školstva EÚ. 

Erasmus+ podporuje ekologické vzdelávanie 

Udržateľnosť, environmentálne a klimatické ciele sú ústredným bodom aj v novom programe Erasmus+. Do všetkých projektov v rámci tohto projektu sú začlenené ekologické postupy, ako aj zvýšená podpora rozvoja zručností a kompetencií v oblasti ekológie.