Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávanie zamerané na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj

Európania zaraďujú zmenu klímy medzi najzávažnejšie problémy, ktorým svet v súčasnosti čelí. Rovnako ako všetky ostatné odvetvia, aj odvetvie vzdelávania a odbornej prípravy musí prijať opatrenia, aby na túto planetárnu krízu reagovalo.

Európska komisia podporuje členské štáty EÚ v ich úsilí

 • poskytnúť žiakom a pedagógom vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre zelenšie a udržateľnejšie hospodárstvo a spoločnosť,
 • pomáhať vzdelávacím inštitúciám a inštitúciám odbornej prípravy pri začleňovaní udržateľnosti do vyučovania a učenia sa a všetkých ostatných aspektov ich práce,
 • vytvoriť spoločné chápanie hlbokých a transformačných zmien potrebných vo vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti udržateľnosti a zelenej transformácie.

Opatrenia EÚ

Odporúčanie Rady týkajúce sa vzdelávania v oblasti zelenej transformácie a udržateľného rozvoja

V júni 2022 prijala Rada Európskej únie (EÚ) odporúčanie týkajúce sa vzdelávania v oblasti zelenej transformácie a udržateľného rozvoja.

V tomto politickom vyhlásení sa stanovuje, ako možno udržateľnosť integrovať do všetkých aspektov vzdelávania a odbornej prípravy. Členským štátom je v tomto vyhlásení adresovaná výzva, aby

 • zaradili vzdelávanie v oblasti zelenej transformácie a udržateľného rozvoja medzi priority politík a programov vzdelávania a odbornej prípravy,
 • poskytli všetkým žiakom príležitosti učiť sa o klimatickej kríze a udržateľnosti v rámci formálneho vzdelávania (napríklad v školách a na vysokých školách) a neformálneho vzdelávania (napríklad v rámci mimoškolských aktivít, práce s mládežou),
 • mobilizovali vnútroštátne fondy a fondy EÚ na investície do zelených a udržateľných zariadení, zdrojov a infraštruktúry,
 • podporovali pedagógov pri rozvíjaní ich vedomostí a zručností pri vyučovaní o klimatickej kríze a udržateľnosti vrátane zvládania ekologickej úzkosti ich študentov,
 • vytvárali podporné vzdelávacie prostredie pre udržateľnosť, ktoré zahŕňa všetky činnosti a operácie vzdelávacej inštitúcie a umožňuje praktické, interdisciplinárne a miestne relevantné vyučovanie a učenie sa,
 • aktívne zapájali študentov a zamestnancov, miestne orgány, mládežnícke organizácie a výskumnú a inovačnú komunitu do vzdelávania v oblasti udržateľnosti.

Odporúčanie Rady dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti a dôkazy k odporúčaniu vrátane výsledkov verejnej konzultácie a príkladov osvedčených postupov z celej Európy.

Pracovná skupina Vzdelávanie v oblasti udržateľnosti

Európska komisia podporuje vykonávanie odporúčania prostredníctvom osobitnej pracovnej skupiny pre udržateľnosť vo vzdelávaní. Má viac ako 40 členov, ktorými sú zástupcovia ministerstiev školstva (EÚ a partnerských krajín), sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a medzinárodných orgánov.

Skupina uverejnila sériu príspevkov a kľúčových politických posolstiev na témy ako celoškolská udržateľnosť, učebné osnovy a kompetencie, efektívna tvorba politík a vzdelávanie učiteľov.

Európsky rámec kompetencií o udržateľnosti

Európsky rámec kompetencií o udržateľnosti („GreenComp“) bol zverejnený v januári 2022. Tento rámec, ktorý bol preložený do všetkých úradných jazykov EÚ, možno použiť v programoch a politikách vzdelávania a odbornej prípravy vo formálnom, v neformálnom a informálnom prostredí.

V uvedenom rámci sa definujú štyri skupiny kompetencií súvisiacich s udržateľnosťou, ktoré by si mali osvojiť vzdelávajúce sa osoby všetkých vekových kategórií. Každá kompetencia má tri časti.

Stelesnenie hodnôt udržateľnosti

 • ocenenie udržateľnosti
 • podporovanie spravodlivosti
 • propagovanie prírody

Akceptovanie zložitosti v udržateľnosti

 • systémové myslenie
 • kritické myslenie
 • formulovanie problému

Konanie v záujme udržateľnosti

 • politická akčnosť
 • kolektívne konanie
 • individuálna iniciatíva

Vizualizácia udržateľnej budúcnosti

 • gramotnosť pre budúcnosť
 • prispôsobivosť
 • bádateľské myslenie

V roku 2023 vytvorí Komisia komunitu praxe, ktoré bude spájať školy, výskumníkov, verejné orgány a ďalšie subjekty využívajúce nový rámec kompetencií.

Financovanie

programe Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sa kladie veľký dôraz na zelenú transformáciu a udržateľnosť vo vzdelávaní a odbornej príprave. Ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj a opatrenia v oblasti klímy sú navyše prioritami Európskeho zboru solidarity.

ročnom pracovnom programe Erasmus+ na rok 2023 sú prioritou projekty zamerané na udržateľnosť v školskom vzdelávaní vrátane rozvoja kompetencií a zručností v oblasti udržateľnosti, podpory pozitívnych opatrení v oblasti udržateľnosti a zvládania ekologickej úzkosti, podpory budovania kapacít učiteľov a celoškolských prístupov k udržateľnosti.

Výskum

Komisia vypracúva aj niekoľko štúdií o ekologickom vzdelávaní vrátane štúdií o

 • profesijnom rozvoji učiteľov,
 • mapovaní prístupov k vzdelávaniu v oblasti udržateľnosti v školskom vzdelávaní,
 • synergiách medzi zelenou a digitálnou agendou v školskom vzdelávaní,
 • zelenom a udržateľnom vzdelávacom prostredí a infraštruktúre.

Pedagogické akadémie programu Erasmus+

Pedagogické akadémie programu Erasmus+ sú hlavnou akciou súčasného programu Erasmus+. Cieľom je vytvoriť európske partnerstvá poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov a posilniť európsky a medzinárodný rozmer vzdelávania učiteľov v Európe.

Tri z akadémií, ktoré začali svoju činnosť v roku 2022 a trvajú tri roky, sa zameriavajú konkrétne na udržateľnosť.

EduSTA vytvorí vzdelávacie dráhy, na ktorých môžu učitelia rozvíjať a preukazovať svoje kompetencie v oblasti vzdelávania o udržateľnosti pomocou digitálnych odznakov.

V rámci projektu TAP-TS sa vytvoria, otestujú a overia balíky zdrojov týkajúcich sa udržateľnosti pre školy a vzdelávanie učiteľov.

CLIMADEMY sa zameriava na pomoc učiteľom, aby lepšie porozumeli príčinám zmeny klímy, jej vplyvom a možnostiam jej zmierňovania a vytvorí sieť učiteľov v oblasti vzdelávania o zmene klímy.