Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európsky vzdelávací priestor vo svete – iniciatívy

Európska únia posilní svoju medzinárodnú spoluprácu s krajinami a regiónmi na celom svete a bude naďalej propagovať Európu ako partnera v oblasti vzdelávania.

Prečo je medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania dôležitá?

Posilnená medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s tretími krajinami a regiónmi na celom svete je nevyhnutná na riešenie existujúcich a vznikajúcich globálnych výziev. Výmena poznatkov, politík a postupov v týchto oblastiach takisto pomáha dosiahnuť geopolitické priority Európskej únie (EÚ).

Spolupráca v oblasti vzdelávania sa stala dôležitým nástrojom vzájomného porozumenia a šírenia európskych hodnôt. Externá propagácia európskeho vzdelávania a nadnárodného prístupu EÚ k spolupráci pomáha formovať vzťahy s inými krajinami a regiónmi, podporovať partnerské učenie a prilákať najlepšie svetové talenty, aby si Európa mohla udržať hospodársku konkurencieschopnosť.

Medzinárodné partnerstvá v oblasti vzdelávania podporujú vzájomne prospešné inovácie, ako je rozvoj učebných osnov, spoločných študijných programov a výskumných projektov, a vytvárajú trvalé väzby medzi organizáciami a jednotlivcami. Podporujú aj hospodársky rast, sociálnu prosperitu a bezpečnosť na celom svete.

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Na riešenie týchto otázok Európska únia prijíma tieto opatrenia:

  • rozšírenie medzinárodného rozmeru programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027, a to prostredníctvom projektov spolupráce a výmeny jednotlivcov,
  • podpora atraktívnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom projektu Štúdia v Európe,
  • zapojenie sa do politických dialógov o vzdelávaní a iných súvisiacich témach s viacerými krajinami a regiónmi na celom svete.

EÚ by mala zaujať prístup Tímu Európa a podporovať európske záujmy prostredníctvom vzdelávania na bilaterálnej, regionálnej a celosvetovej úrovni.