Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statystyki dotyczące kształcenia i szkolenia

Statystyki są podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez decydentów, badaczy, dziennikarzy, obywateli i przedsiębiorstwa w ich pracy i w życiu codziennym. Dostępność wysokiej jakości wiarygodnych danych ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki w oparciu o fakty oraz dla skutecznej oceny i monitorowania polityki UE.

Wiarygodne dane statyczne odgrywają również kluczową rolę w przeciwdziałaniu szerzeniu dezinformacji w debatach publicznych i politycznych. Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, tworzą wiele różnych statystyk dotyczących obszarów polityki, w których działają Unia i państwa członkowskie.

Komisja opracowuje również sprawozdania oparte na danych, takie jak Monitor Kształcenia i Szkolenia, oraz swoje własne analizy oparte na dowodach na podstawie danych statystycznych przygotowanych przez międzynarodowe organizacje partnerskie, na przykład:

Umożliwia to dokonywanie porównań między krajami i regionami w Europie oraz formułowanie zaleceń dotyczących przyszłego rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Statystyki Unii Europejskiej (Eurostat)

Dane dotyczące kształcenia i szkolenia opracowane przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat
Statystyki Eurostatu dotyczące kształcenia i szkolenia

Zestawy danych i wizualizacje Eurostatu zawierające wskaźniki statystyczne dotyczące poziomów odniesienia dla europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia
Eurostat – strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)

Erasmus+ i mobilność studentów

Statystyki Komisji Europejskiej i roczne sprawozdania na temat unijnego programu Erasmus+ wspierającego kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie
Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus+

Wskaźniki porównawcze dotyczące mobilności studentów w szkolnictwie wyższym oraz podstawowym kształceniu i szkoleniu zawodowym w Europie
Komisja Europejska – tablica wyników mobilności

Dane dotyczące opinii publicznej (Eurobarometr)

Statystyki Komisji Europejskiej dotyczące opinii publicznej na temat kształcenia i szkolenia w UE
Badania opinii publicznej Eurobarometr dotyczące kształcenia i szkolenia