Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vidisko ilgtspēju sekmējoša izglītība

Lai veicinātu Eiropas Savienības dalībvalstu politisko sadarbību un apmaiņu izglītības un apmācības jomā saistībā ar zaļo pārkārtošanos, Eiropas Komisija 2021. gadā plāno paveikt sekojošo:

  • iesniegt priekšlikumu Padomes ieteikumam par vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību; 
  • izstrādāt Eiropas kompetenču satvaru klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības jomā;
  • sākt Klimatizglītības koalīcijas īstenošanu.

Gan ieteikuma, gan jaunā satvara mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu centienus nolūkā:

  • nodrošināt izglītojamajiem un pedagogiem zināšanas, prasmes un attieksmi, kas vajadzīgas, lai dzīvotu, strādātu un rīkotos nolūkā veicināt vidisko ilgtspēju;
  • palīdzēt izglītības un apmācības iestādēm integrēt ilgtspēju mācīšanas un mācīšanās procesā un visos to darbības aspektos; 
  • iekļaut vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību izglītības un apmācības sistēmā kopumā.

Ieteikums, kas būtībā ir Eiropas izglītības telpas un ES biodaudzveidības stratēģijas iniciatīva, var kalpot dalībvalstīm par mērauklu, pēc kuras vadīties, lai panāktu, ka izglītība un apmācība veicina zaļāku nākotni. 

Komisijas darbs tiks saskaņots ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iesākto darbu saistībā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai un — plašākā mērogā — ar 2030. gadam nospraustajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Sākotnējā analīze norāda uz vairākām svarīgām jomām, kurām ieteikumā varētu pievērsties:

  • vidisko ilgtspēju sekmējošā izglītībā, kas ir multidisciplināra un strauji attīstās, un kuras mērķis ir dot iespējas visiem iedzīvotājiem un mobilizēt tos, izšķiroša nozīme ir mūžizglītībai. Tādēļ ir būtiski vidisko izglītību sekmējošajā izglītībā izstrādāt mūžizglītības pieeju un veicināt sadarbību visās izglītības un apmācības nozarēs; 
  • lai izglītojamie varētu attīstīt nepieciešamās kompetences ilgtspējas jomā, ir nepieciešama starpdisciplināra un līdzdalīga mācīšanās un mācīšana, un sadarbība;
  • mācīšanas un mācīšanās, fiziskās (mācību) vides, partnerību un kopienas sasaiste efektīvi palīdz īstenot vidiskās ilgtspējas izglītību, praktiski pielietojot mācībās apgūto. Dažās dalībvalstīs jau tiek praktizēta visas skolas, ne tikai atsevišķas klases iesaistīšana, bet šī pieeja vēl nav plaši izplatīta. 

Kompetenču sistēma

Klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības kompetenču satvara mērķis ir izveidot kopīgu izpratni un konceptuālu modeli kompetencēm, kas jāattīsta izglītojamajiem. 

Katrā kompetences jomā tiks noteikti līmeņi — sākot no informētības līdz izpratnei un rīcībai. 

Kopīgās definīcijas un praktiskās pamatnostādnes, kas papildina satvaru, var palīdzēt izglītības jomas ieinteresētajām personām dalībvalstīs iesaistīt studentus un plašāku sabiedrību, lai veicinātu pārmaiņas, kas vajadzīgas sekmīgai pārejai uz klimatneitralitāti un ilgtspējīgu attīstību. 

Lai palīdzētu sagatavot satvaru, Komisijas Kopīgais pētniecības centrs analizēja literatūru, kas pieejama ilgtspējas kompetenču jomā

Turpmākie pasākumi 

Pašlaik notiek darbs, lai sagatavotu Padomes ieteikuma priekšlikumu. 

2021. gada 18. jūnijā Komisija sāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu viedokļus un idejas par priekšlikumu Padomes ieteikumam par vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību, ko plānots pieņemt 2021. gada beigās.

Tiks organizētas arī vairākas apspriešanās ar organizācijām, kas darbojas izglītības un vides jomā. 

Kad Komisija priekšlikumu būs pieņēmusi, tas tiks nodots dalībvalstīm apspriešanai, un pēc tam to pieņems ES izglītības ministri Eiropas Savienības Padomē

“Erasmus+” atbalsts zaļajai izglītībai 

Ilgtspējas, vides un klimata mērķi ir svarīga prioritāte arī jaunajā programmā “Erasmus+”, integrējot zaļu praksi visos projektos, kā arī palielinot atbalstu zaļo prasmju un kompetenču attīstīšanai.