Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Mācīšanās zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai

Eiropieši uzskata, ka klimata pārmaiņas šobrīd ir viena no nopietnākajām pasaules problēmām. Lai reaģētu uz šo krīzi, kura ietekmē visu planētu, papildus darbībām visās citās nozarēs ir jārīkojas arī izglītības un apmācības jomā.

Eiropas Komisija atbalsta ES dalībvalstu centienus, kas tiek veikti šādās jomās:

 • izglītojamo un pedagogu nodrošināšana ar zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas vajadzīgas zaļākai un ilgtspējīgākai ekonomikai un sabiedrībai;
 • atbalsts izglītības un apmācības iestādēm, lai tās varētu integrēt ilgtspēju mācīšanas un mācīšanās procesā un visos to darbības aspektos;
 • kopīgas izpratnes veidošana par nepieciešamību izglītībā un apmācībā veikt dziļas un transformatīvas pārmaiņas, kas sekmētu ilgtspēju un zaļo pārkārtošanos.

ES rīcība

Padomes ieteikums stimulēt mācīšanos zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai

Eiropas Savienības (ES) Padome 2022. gada jūnijā pieņēma Ieteikumu par mācīšanos zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai.

Šajā politikas paziņojumā izklāstīts, kā ilgtspēju var integrēt visos izglītības un apmācības aspektos. Dalībvalstīm tiek ieteikts:

 • noteikt, ka mācīšanās zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai ir viena no izglītības un apmācības politikas un programmu prioritārajām jomām;
 • nodrošināt visiem izglītojamajiem iespējas iegūt zināšanas par klimata krīzi un ilgtspēju formālajā izglītībā (piemēram, skolās un augstākajā izglītībā) un neformālajā izglītībā (piemēram, ārpusskolas pasākumos, darbā ar jaunatni);
 • mobilizēt valstu un ES līdzekļus ieguldījumiem zaļā un ilgtspējīgā aprīkojumā, resursos un infrastruktūrā;
 • palīdzēt pedagogiem iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai viņi savā mācīšanas praksē varētu iekļaut ar klimata krīzi un ilgtspēju saistītus jautājumus un spētu mazināt ekoloģisko trauksmi izglītojamo vidū;
 • radīt ilgtspēju sekmējošu mācību vidi, kas aptver visas izglītības iestādes darbības un pasākumus un nodrošina praktisku, starpdisciplināru un vietējam kontekstam atbilstošu mācīšanu un mācīšanos;
 • aktīvi iesaistīt izglītojamos un personālu, vietējās iestādes, jaunatnes organizācijas un pētniecības un inovācijas kopienu ilgtspējas mācību procesā.

Padomes ieteikumu papildina dienestu darba dokuments, kurā sniegta sīkāka informācija un pierādījumi, kas izmantoti ieteikuma izstrādē, tostarp sabiedriskās apspriešanas rezultāti un labas prakses piemēri no visas Eiropas.

Darba grupa jautājumos par mācīšanos ilgtspējas sekmēšanai

Eiropas Komisija atbalsta ieteikuma īstenošanu un ir izveidojusi īpašu darba grupu par ilgtspēju izglītībā. Tajā darbojas vairāk nekā 40 dalībnieki, kuri pārstāv izglītības ministrijas (no ES valstīm un partnervalstīm), sociālos partnerus, NVO un starptautiskas struktūras.

Grupa ir publicējusi vairākus pārdomu dokumentus un svarīgus politiskus vēstījumus par tādiem tematiem kā skolu ilgtspēja kopumā, mācību programmas un kompetences, efektīva politikas izstrāde un skolotāju izglītība.

Eiropas ilgtspējas kompetenču sistēma

2022. gada janvārī tika publicēts ziņojums “Eiropas ilgtspējas kompetenču sistēma (“GreenComp”)”. Šis ziņojums ir tulkots visās oficiālajās ES valodās, un to var izmantot izglītības un apmācības programmās un politikā formālā, neformālā un ikdienējā vidē.

Kompetenču sistēma ietver četras ar ilgtspēju saistītas kompetences jomas, kas būtu jāapgūst visu vecumu izglītojamajiem. Katra joma ietver trīs kompetences.

Ilgtspējas vērtību iemiesošana

 • ilgtspējas novērtēšana
 • taisnīguma atbalstīšana
 • atbalsts dabai

Ilgtspējas sarežģītības apzināšanās

 • sistēmiskā domāšana
 • kritiskā domāšana
 • problēmu identificēšana

Rīcība ilgtspējas labā

 • politiskā darbībspēja
 • kolektīva rīcība
 • individuāla iniciatīva

Ilgtspējīgas nākotnes redzējums

 • nākotnes pratība
 • pielāgotiesspēja
 • pētnieciskā domāšana

2023. gadā Komisija veidos prakses kopienu, lai savienotu skolas, pētniekus, valsts iestādes un citas struktūras, izmantojot jauno kompetenču sistēmu.

Finansējums

Zaļā pārkārtošanās un ilgtspēja izglītībā un apmācībā ir arī 2021.–2027. gada programmas “Erasmus+” uzmanības lokā. Turklāt vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un klimata politika ir Eiropas Solidaritātes korpusa prioritātes.

“Erasmus+” 2023. gada darba programmā par prioritāriem noteikti projekti par ilgtspēju skolu izglītībā, tostarp ilgtspējas kompetenču un prasmju attīstīšana, pozitīvas rīcības veicināšana ilgtspējas jomā un ekotrauksmes mazināšana, palīdzot skolotājiem veidot spējas un skolu līmenī īstenot ilgtspējīgu pieeju.

Pētniecība

Komisija arī veic vairākus pētījumus par zaļo izglītību šādās jomās:

 • skolotāju profesionālā pilnveidošanās;
 • ilgtspēju sekmējošu mācīšanās pieeju apzināšana skolu izglītībā;
 • sinerģija starp zaļo un digitālo programmu skolu izglītībā;
 • zaļa un ilgtspējīga mācību vide un infrastruktūra.

Programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas ir pašreizējās programmas “Erasmus+” pamatdarbība. Mērķis ir izveidot Eiropas partnerības skolotāju izglītības un apmācības sniedzēju starpā un stiprināt Eiropas un starptautisko dimensiju skolotāju izglītībā Eiropā.

Trīs akadēmijas, kas tika izveidotas 2022. gadā un darbosies trīs gadus, īpaši pievēršas ilgtspējai.

Akadēmija EduSTA palīdzēs skolotājiem attīstīt ilgtspējas izglītības kompetences un apliecināt tās ar digitāliem sertifikātiem.

Projektā TAP-TS tiks izstrādāti, testēti un apstiprināti izglītības materiāli par skolu un skolotāju izglītības ilgtspēju.

Projekts CLIMADEMY palīdzēs skolotājiem labāk izprast klimata pārmaiņu virzītājspēkus, ietekmi un mazināšanas iespējas, un plāno izveidot tīklu skolotājiem, kuri izglīto par klimata pārmaiņām.