Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach

Agus an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach (2021-2027) á ullmhú, tharraing comhairliúcháin fhairsinge lepáirtithe leasmhara aird ar an ngá do chomhar agus d’idirphlé treisithe idir páirtithe leasmhara i réimse an oideachais dhigitigh. 

Tarraingíodh aníos ilroinnt an bheartais oideachais dhigitigh, an taighde agus na gcleachtas cur chun feidhme ar an leibhéal Eorpach freisin mar cheist thábhachtach a bhaineann de dhul chun cinn. 

Cuireadh bearta cianoideachais roinnt fadhbanna struchtúracha ar ár súile dúinn, ar bearta iad a bhaineann leis an oideachas digiteach, sin agus laigí i gcórais oideachais agus oiliúna a léiriú a théann níos faide ná fadhbanna comhthéacsúla agus earnála.

Chun dul i ngleic leis na fadhbanna seo, cruthófar an Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach mar chuid de thairseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais, a bhfuiltear ag súil a sheoladh faoi dheireadh 2021. 

Tarraingeoidh an Mol aird ar aschur a phobail chleachtais, spás tiomnaithe dá riachtanais um chomhroinnt eolais, agus cinnteoidh sé sineirgí le tionscnamh an Limistéir Eorpaigh Oideachais. Is é pobal na bpáirtithe leasmhara ar a ndéanann an Mol ionadaíocht a bheidh mar threoir aige ina chuid forbartha.

Cuspóirí

Mar a fógraíodh sa Teachtaireacht 2020 maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach, déanfaidh an Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach an méid seo a leanas:

 • tacóidh sé le Ballstáit den Aontas Eorpach trí líonra de sheirbhísí comhairleacha náisiúnta don oideachas digiteach a bhunú chun taithí agus dea-chleachtas maidir le tosca cumasúcháin an oideachais dhigitigh a roinnt lena chéile
 • nascfaidh sé le chéile tionscnaimh agus straitéisí náisiúnta agus réigiúnacha maidir leis an oideachas digiteach sin agus ceanglóidh sé údaráis náisiúnta, an earnáil phríobháideach, saineolaithe, soláthraithe oideachais agus oiliúna agus an tsochaí shibhialta trí ghníomhaíochtaí éagsúla
 • déanfaidh sé monatóireacht ar chur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta agus ar fhorbairt an oideachais dhigitigh san Eoraip, trí thorthaí ó thionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Aontas san áireamh
 • roinnfidh sé dea-chleachtais trí chur le tástáil taighde agus bailiú córasach agus anailís ar fhianaise eimpíreach, tríd an bpiarfhoghlaim go páirteach 
 • tacóidh sé le comhar tras-earnálach agus samhlacha nua chun ábhar foghlama digiteach a mhalartú go saoráideach lena dtabharfar aghaidh ar shaincheisteanna amhail idir-inoibritheacht, dearbhú cáilíochta, inbhuanaitheacht chomhshaoil, inrochtaineacht agus cuimsiú agus caighdeáin choiteanna an Aontais maidir leis an oideachas digiteach
 • tacóidh sé le forbairt shofhreagrúil beartas agus cleachtas trí bheith ina mheitheal mhachnaimh agus dhéanaimh don oideachas digiteach agus trí pháirtithe leasmhara a spreagadh le bheith rannpháirteach i nuálaíocht agus i rannpháirtíocht atá dírithe ar an úsáideoir trí Haiceatón an Oideachais Dhigitigh

Conas a bhainfear na cuspóirí seo amach?

Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, déanfaidh an Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach (i measc gníomhaíochtaí eile) an méid seo a leanas:

 • pobal cleachtais le haghaidh comhair a bhunú agus a fhorbairt 
 • líonra de Sheirbhísí Comhairleacha Náisiúnta a bhunú chun idirphlé idir an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí a spreagadh agus chun idirghabháil a dhéanamh faoi eolas, faoi shonraí agus faoi roghanna idir réimsí an bheartais, an taighde agus an chleachtais. 
 • samplaí de dhea-chleachtais a bhailiú trí obair an ionaid nua acmhainní Tacaíocht, Ardfhoghlaim agus Deiseanna Oiliúna (SALTO) don oideachas digiteach

Cuirfidh an Pobal Cleachtais an méid seo a leanas ar fáil

 • spás trasearnála – pobal a roinnfidh a shaineolas, a dhea-chleachtais agus a réitigh maidir leis an oideachas digiteach ar fud na n-earnálacha oideachais agus oiliúna; idirphlé, comhchruthú agus gníomhú a chur chun cinn
 • comhroinnt agus mapáil eolais – malartú agus comhar, comhroinnt agus mapáil eolais a spreagadh
 • borradh faoi chleachtais agus faoi réitigh maidir leis an oideachas digiteach – borradh a chur faoi ghlacadh na nuálaíochta san oideachas; 

Déanfaidh na Seirbhísí Comhairleacha Náisiúnta an méid seo a leanas:

 • modhanna ‘ó bharr anuas’ agus ‘ó bhun aníos’ a nascadh le saincheisteanna an oideachais dhigitigh trí idirphlé a spreagadh idir na páirtithe leasmhara ábhartha go léir 
 • cuirfidh siad le pobal foriomlán an Mhoil, chomh maith leis an ‘Idirphlé Straitéiseach ar Thosca Cumasúcháin san Oideachas Digiteach’

Déanfaidh an t-ionad acmhainní SALTO (Tacaíocht, Ardfhoghlaim agus Deiseanna Oiliúna) don oideachas digiteach an méid seo a leanas:

 • treoir agus oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne na nGníomhaireachtaí Náisiúnta
 • samplaí de dhea-chleachtais a aithint, a mhalartú agus a bhailiú – cibé acu ar leibhéal an tionscadail nó i gcomhlachtaí a chuireann i bhfeidhm iad, sin agus foilseacháin phraiticiúla a eisiúint
 • treoir agus uirlisí a chur ar fáil do thairbhithe agus d’iarratasóirí

Príomhghníomhaíochtaí in 2021

Rannpháirtíocht an Phobail 

Comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara

Bhain an Coimisiún an-úsáid as an aiseolas a fuarthas tríd an gcomhairliúchán poiblí oscailte ar an bPlean Gníomhaíochta nua don Oideachas Digiteach 2021-2027 chun an Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach a mholadh. 

Ina theannta sin, i gcomhréir leis an gcur chuige a glacadh chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach a fhorbairt, chuaigh an Coimisiún Eorpach i gcomhairle le go leor páirtithe leasmhara freisin maidir le coincheapadh an Mhoil, na páirtithe leasmhara seo a leanas san áireamh:

 • Meitheal ET 2020 um Oideachas Digiteach: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú (WG DELTA) – 25 Feabhra 2021
 • páirtithe leasmhara a bhí rannpháirteach sa chomhairliúchán poiblí oscailte ar an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – 1 Márta 2021
 • gach páirtí leasmhar a bhfuil spéis acu sa Mhol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach – 5 Márta 2021

Mar chuid de chomhairliúcháin na bpáirtithe leasmhara, bhí idirphlé oscailte ar phríomhghnéithe an Mhoil, ar riachtanais na bpáirtithe leasmhara maidir le tacaíocht don oideachas digiteach agus ar thuiscint a fháil ar na bealaí a d’fhéadfadh páirtithe leasmhara difriúla cur le cuspóirí an Mhoil. 

Pobal Cleachtais

In 2021, cuirfear tús leis an obair chun pobal cleachtais a bhunú agus a fhorbairt. Beidh sé mar chuspóir lárnach ag an Mol forbairt an phobail chleachtais a chur chun cinn. 

Tarraingeoidh tairseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais a bheidh ann amach anseo aird ar aschur an Phobail Chleachtais mhóir seo a bheidh cumasaithe ag an Mol agus a bheidh ina spás tiomnaithe do riachtanais chomhroinnt-eolais an Mhoil. 

Seirbhísí Comhairleacha Náisiúnta

Le linn 2021, tacóidh an Coimisiún le hidirphlé laistigh de chruthú líonra de Sheirbhísí Comhairleacha Náisiúnta – struchtúir náisiúnta, institiúidí nó ranna a thugann comhairle maidir le ceisteanna an oideachais dhigitigh agus a chuireann an t-oideachas digiteach i bhfeidhm i mBallstáit den Aontas. 

Cuirfidh an líonra comhroinnt taithí a bhaineann leis an oideachas digiteach chun cinn agus cinnteoidh sé comhar trasnáisiúnta. 

D’fhéadfadh líonra na Seirbhísí Comhairleacha Náisiúnta tacú le hobair ar thionscnaimh eile faoin bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach, mar shampla, an ‘Idirphlé Straitéiseach ar Thosca Cumasúcháin san Oideachas Digiteach’.

Ceardlann ar an ‘smaointeoireacht deartha’

Reáchtálfar ceardlann ar an smaointeoireacht deartha i mí na Samhna 2021 chun pobal an oideachais dhigitigh a thabhairt le chéile chun réitigh a phlé a d’fhéadfadh a bheith ar dhúshláin an oideachais dhigitigh. 

Amlíne 

Cuirfear tús leis in 2021 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 2027

 • Márta 2020-Márta 2021 – comhairliúcháin le páirtithe leasmhara, comhairliúchán poiblí oscailte ina measc
 • Meán Fómhair 2021 – an chéad chruinniú de chuid na Seirbhísí Comhairleacha Náisiúnta 
 • Samhain 2021 – ceardlann ar an smaointeoireacht deartha 
 • Eanáir 2022 – seoladh an Mhoil Eorpaigh maidir leis an Oideachas Digiteach

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+ an Aontais.

Déan teagmháil linn 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.