Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učení v zájmu ekologické transformace a udržitelného rozvoje

Evropané považují změnu klimatu za jeden nejzávážnějších problémů našeho světa. Vzdělávání a odborná příprava, stejně jako všechna ostatní odvětví, musejí přijmout opatření v reakci na tuto krizi naší planety.

Evropská komise podporuje členské státy EU v jejich úsilí o to

 • aby byli účastníci vzdělávání a pedagogičtí pracovníci vybaveni znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro ekologičtější a udržitelnější hospodářství a společnost
 • aby vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy dostaly podporu v zájmu zařazování tématu udržitelnosti do výuky a vzdělávání a do všech aspektů jejich činnosti
 • aby všichni zúčastnění pochopili, že ve vzdělávání a odborné přípravě jsou v zájmu udržitelnosti a ekologické transformace potřebné hluboké změny a přeměny

Opatření EU

Doporučení Rady o učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje

V červnu 2022 přijala Rada Evropské unie (EU) doporučení o učení v zájmu ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj.

Stanoví v něm politiku, jak lze udržitelnost začlenit do všech aspektů vzdělávání a odborné přípravy. Členské státy vyzývá, aby:

 • se učení v zájmu ekologické transformace a udržitelného rozvoje stalo prioritou politik a programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
 • poskytly všem účastníkům vzdělávání příležitost se učit o klimatické krizi a udržitelnosti ve formálním vzdělávání (např. ve školách a v rámci vysokoškolského vzdělávání) i v neformálním a zájmovém vzdělávání (jako jsou mimoškolní aktivity, práce s mládeží)
 • mobilizovaly vnitrostátní fondy a fondy EU pro účely investic do ekologického a udržitelného vybavení, zdrojů a infrastruktury
 • podporovaly pedagogické pracovníky v rozvíjení jejich znalostí a dovedností nutných pro výuku na téma klimatické krizi a udržitelnosti, včetně pomoci studentům trpícím ekologickou úzkostí
 • vytvořily podpůrná vzdělávací prostředí pro udržitelnost, která budou pokrývat všechny činnosti a operace vzdělávací instituce a umožní praktickou interdisciplinární výuku a učení relevantní pro místní podmínky
 • do učení v zájmu udržitelnosti aktivně zapojovaly studenty a zaměstnance, místní orgány, mládežnické organizace a výzkumnou a inovační komunitu

Doporučení Rady je doplněno pracovním dokumentem útvarů Komise, který přináší podrobnosti a důkazy pro toto doporučení, včetně výsledků veřejné konzultace a příkladů osvědčených postupů z celé Evropy.

Pracovní skupina pro vzdělávání v zájmu udržitelnosti

Evropská komise podporuje provádění uvedeného doporučení prostřednictvím specializované pracovní skupiny pro udržitelnost ve vzdělávání. Mezi více než 40 členy jsou zástupci ministerstev školství (EU a partnerských zemí), sociálních partnerů, nevládních organizací a mezinárodních subjektů.

Skupina zveřejnila řadu výchozích dokumentů a klíčových politických sdělení k daným tématům, včetně celoškolní udržitelnosti, učebních osnov a kompetencí, účinného koncipování politik a vzdělávání učitelů.

Evropský rámec kompetencí v oblasti udržitelnosti

Evropský rámec kompetencí pro udržitelnost („GreenComp“) byl zveřejněn v lednu 2022. Tento rámec, který byl přeložen do všech úředních jazyků EU, lze použít v programech a politikách vzdělávání a odborné přípravy ve formálním, neformálním i informálním prostředí.

Rámec vymezuje čtyři skupiny kompetencí vztahující se k udržitelnosti, které by měli získat účastníci vzdělávání všech věkových kategorií. Každá kompetence má tři dílčí části.

Ztělesnění hodnot udržitelnosti

 • oceňování udržitelnosti
 • podpora spravedlnosti
 • podpora přírody

Přijetí složitosti v oblasti udržitelnosti

 • systémové myšlení
 • kritické myšlení
 • rámování problému

Konání v zájmu udržitelnosti

 • politická činnost
 • kolektivní akce
 • individuální iniciativa

Představy o udržitelné budoucnosti

 • gramotnost ohledně budoucnosti
 • přizpůsobivost
 • průzkumné myšlení

V roce 2023 Komise zřizuje komunitu pro sdílení zkušeností z praxe s cílem propojit školy, výzkumné pracovníky, veřejné orgány a další subjekty v souvislosti s novým rámcem kompetencí.

Financování

V programu Erasmus+ na období 2021–2027 se klade silný důraz na ekologickou transformaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho jsou ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu prioritami Evropského sboru solidarity.

V ročním pracovním programu Erasmus+ na rok 2023 dostávají vyšší prioritu projekty týkající se udržitelnosti ve školním vzdělávání, včetně získávání kompetencí a dovedností v oblasti udržitelnosti, podpory pozitivních opatření v oblasti udržitelnosti a pomoci s ekologickou úzkostí, podpory budování kapacit učitelů a celoškolních přístupů k udržitelnosti.

Výzkum

Komise rovněž provádí řadu studií o ekologickém vzdělávání, např. studie

 • o profesním rozvoji učitelů
 • mapující přístupy k učení v zájmu udržitelnosti ve školním vzdělávání
 • na téma synergií mezi ekologickou a digitální agendou ve školním vzdělávání
 • o ekologickém a udržitelném vzdělávacím prostředí a infrastruktuře

Pedagogické akademie programu Erasmus+

Pedagogické akademie Erasmus+ jsou stěžejní akcí stávajícího programu Erasmus+. Cílem je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů a posílit evropský a mezinárodní rozměr vzdělávání učitelů v Evropě.

Tři z akademií, které začaly fungovat v roce 2022 a budou fungovat tři roky, se přímo zaměřují na udržitelnost.

EduSTA vytvoří formy výuky, v jejichž rámci budou učitelé moci rozvíjet a demonstrovat své kompetence v oblasti vzdělávání v zájmu udržitelnosti pomocí digitálních odznaků.

Projekt TAP-TS bude vytvářet, testovat a ověřovat balíčky zdrojů týkajících se udržitelnosti ve vzahu ke školám a ke vzdělávání učitelů.

CLIMADEMY se zaměřuje na pomoc učitelům, aby lépe porozuměli faktorům přispívajícím ke změně klimatu, jejím dopadům a možnostem jejího zmírnění, a vytvoří síť učitelů zabývajících se vzděláváním v oblasti změny klimatu.