Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti

Evropská komise hodlá posílit politickou spolupráci a výměnu mezi členskými státy Evropské unie (EU) v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na téma ekologické transformace, a proto v roce 2021

  • předloží návrh doporučení Rady o vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti 
  • vypracuje evropský rámec kompetencí v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje
  • vytvoří Koalici pro vzdělávání v oblasti klimatu

Cílem doporučení i nového rámce je podpořit členské státy EU v jejich snaze:

  • vybavit studenty a pedagogy znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými ke způsobu života, práce a jednání, který přispívá k dosažení udržitelnosti životního prostředí
  • podporovat vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy, aby začlenily téma udržitelnosti do výuky a učení a do všech aspektů jejich činnosti 
  • začlenit výuku zaměřenou na environmentální udržitelnost do celého systému vzdělávání a odborné přípravy

Doporučení, které vychází z iniciativy Evropského prostoru vzdělávání a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, může pro členské státy představovat výchozí bod pro vyhodnocení toho, jak může vzdělávání a odborná příprava přispět k ekologičtější budoucnosti. 

Komise v této oblasti postupuje v souladu s činností Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) na poli vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a v širším měřítku i s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030.

Předběžná analýza poukazuje na řadu klíčových oblastí, jimiž by se doporučení mohlo zabývat

  • Pro víceoborové a rychle se vyvíjející vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti, které usiluje o silnější postavení a angažovanost všech občanů, má zásadní význam celoživotní učení. Proto je nezbytné tento přístup ke vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti rozvíjet a podporovat spolupráci napříč sektory vzdělávání a odborné přípravy. 
  • Důležitým aspektem v rozvíjení kompetencí v oblasti udržitelnosti je interdisciplinární a participativní učení a výuka, jakož i spolupráce.
  • Propojení výuky a učení s fyzickým (vzdělávacím) prostředím, partnerstvím a komunitou účinně podporuje vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti na základě principu uplatňování teorie v praxi. V některých členských státech se již používá celoškolní přístup, který přesahuje rámec školních tříd, obecně však není zatím příliš rozšířen. 

Kompetenční rámec

Cílem rámce kompetencí v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje je vytvořit společné porozumění a koncepční model kompetencí, jež si budou studující osvojovat. 

Pro každou oblast kompetencí se stanoví jednotlivé úrovně – od povědomí po porozumění k uplatňování. 

Společné definice a praktické pokyny, které mají rámec doprovázet, mohou pomoci aktérům vzdělávání v členských státech zapojit studenty a širší společenství do realizace změn nezbytných pro úspěšný přechod ke klimatické neutralitě a udržitelnému rozvoji. 

Společné výzkumné středisko Komise podpořilo přípravu rámce tím, že provedlo literární rešerši ohledně kompetencí v oblasti udržitelnosti

Časový rámec 

V současné době probíhá příprava návrhu doporučení Rady. 

Komise zahájila 18. června 2021 veřejnou konzultaci, aby shromáždila názory a náměty pro vypracování doporučení Rady týkajícího se vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti, které by mohlo být přijato koncem roku 2021.

Plánována je také řada konzultací s organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a životního prostředí. 

Jakmile Komise návrh přijme, předá jej členským státům, které jej projednají. Nakonec jej přijmou ministři školství jednotlivých států na půdě Rady Evropské unie

Erasmus+ na podporu ekologického vzdělávání 

Cíle v oblasti udržitelnosti, životního prostředí a klimatu jsou rovněž ústřední složkou nového programu Erasmus+. Do všech projektů jsou začleněny ekologické postupy, jakož i zvýšená podpora rozvoje ekologických dovedností a kompetencí.