Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Статистически данни за образованието и обучението

Статистиката е основен инструмент, използван от създателите на политики, изследователи, журналисти, граждани и предприятия в тяхната работа и ежедневие. Наличието на висококачествени и надеждни данни е много важно, за да се подкрепи основаното на факти създаване на политики и ефективното оценяване и мониторинг на политиките на Европейския съюз.

Надеждните статистически данни играят ключова роля и в борбата с разпространението на дезинформация в публични и политически дебати. Институциите на ЕС, включително Европейската комисия, произвеждат широк набор от статистически данни относно области на политиката, в които Съюзът и държавите членки са активни.

Комисията изготвя също така основани на данни доклади, като Обзор на образованието и обучението, и разчита на свои основани на факти анализи, изготвени въз основа на статистически данни от международни организации партньори, например:

Това дава възможност за сравняване на страните и регионите в Европа и за отправяне на препоръки за бъдещото развитие на политиките за образование и обучение.

Статистически данни на Европейския съюз (Евростат)

Вижте данни в областта на образованието и обучението от статистическата служба на Европейския съюз — Евростат.
Статистически данни на Евростат за образованието и обучението

Достъп до наборите от данни на Евростат и визуализиране на статистически показатели във връзка с референтните показатели за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението.
Евростат и стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“

„Еразъм+“ и студентската мобилност

Достъп до статистически данни и годишни доклади на Европейската комисия относно програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа — „Еразъм+“.
Статистически данни за програма „Еразъм+“

Търсене на сравнителни показатели относно студентската мобилност във висшето образование и първоначалното професионално образование и обучение в Европа.
Европейска комисия — индекс на мобилността

Данни за общественото мнение (Евробарометър)

Статистически данни на Европейската комисия за общественото мнение по въпросите на образованието и обучението в ЕС.
Проучвания на общественото мнение „Евробарометър“ във връзка с образованието и обучението