Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Учене, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие

Европейците нареждат изменението на климата сред най-сериозните проблеми, пред които днес е изправен светът. Секторът на образованието и обучението, като всички останали сектори, трябва да предприеме действия в отговор на тази планетарна криза.

Европейската комисия подкрепя усилията на държавите от ЕС за:

 • развитие сред учащите и преподавателите на знанията, уменията и нагласите, необходими за по-екологична и по-устойчива икономика и общество
 • оказване на помощ на институциите за образование и обучение да интегрират устойчивостта в преподаването и ученето и във всички аспекти на своята дейност
 • създаване на споделено разбиране за дълбоките и преобразуващи промени, необходими в образованието и обучението за устойчивостта и екологичния преход

Действия на ЕС

Препоръка на Съвета относно ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие

През юни 2022 г. Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие Препоръка относно ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развити.

В препоръката се посочва как устойчивостта може да бъде интегрирана във всички аспекти на образованието и обучението. В нея държавите членки се призовават да:

 • превърнат ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие, в приоритет в политиките и програмите за образование и обучение
 • предоставят на всички учащи се възможности да учат за извънредната ситуация в областта на климата и устойчивостта в рамките на формалното образование (например училищното и висшето образование) и на неформалното образование (като извънкласни дейности, младежка работа)
 • мобилизират национални средства и средства от ЕС за инвестиции в екологосъобразно и устойчиво оборудване, ресурси и инфраструктура
 • подпомагат преподавателите при развиването на техните знания и умения да преподават за извънредната ситуация в областта на климата и устойчивостта, включително да се справят с екологичната тревожност сред своите ученици
 • създават благоприятна учебна среда за устойчивост, която обхваща всички дейности и операции на образователната институция и дава възможност за преподаване и учене, които са с практическа насоченост, интердисциплинарни и подходящи за местния контекст
 • включват активно учащи и персонал, местни органи, младежки организации и общността за научни изследвания и иновации в ученето, насочено към устойчивост

Препоръката на Съвета се допълва от работен документ на службите на Комисията, в който се предоставят подробности и данни във връзка с нея, включително резултатите от обществена консултация и примери за добри практики от цяла Европа.

Работна група „Учене, насочено към устойчивост“

Европейската комисия подкрепя изпълнението на препоръката чрез специална работна група по въпросите на устойчивостта в образованието. Сред повече от 40-те членове на групата има представители на министерствата на образованието (от ЕС и държавите партньори), социалните партньори, НПО и международни органи.

Групата публикува редица документи и ключови политически послания по теми, включващи цялостната устойчивост на училището, учебните програми и компетентностите, ефективното разработване на политики и подготовката на учителите.

Европейска рамка за компетентностите в областта на устойчивостта

Европейската рамка за компетентностите в областта на устойчивостта (GreenComp) бе публикувана през януари 2022 г. Тази рамка, която е преведена на всички официални езици на ЕС, може да се използва в програми и политики за образование и обучение в среда на формално, неформално и самостоятелно учене.

В рамката се определят четирите групи компетентности, свързани с устойчивостта, които следва да бъдат придобити от учащите се от всички възрасти. Всяка компетентност има три подчасти.

Въплъщаване на ценностите за устойчивост

 • оценяване на устойчивостта
 • подкрепа на справедливостта
 • популяризиране на природата

Обхващане на комплексността на устойчивостта

 • системно мислене
 • критично мислене
 • формулиране на проблема

Действия за устойчивост

 • политическа активност
 • колективни дейности
 • индивидуална инициатива

Визуализиране на устойчиво бъдеще

 • грамотност за бъдещето
 • приспособимост
 • изследователско мислене

През 2023 г. Комисията създава общност за обмен на практики, която ще свързва училища, изследователи, публични органи и други организации, като използва новата рамка за компетентност.

Финансиране

Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. също поставя силен акцент върху екологичния преход и устойчивостта в образованието и обучението. Освен това опазването на околната среда, устойчивото развитие и действията в областта на климата са сред приоритетите на Европейския корпус за солидарност.

В годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2023 г. се дава приоритет на проекти за устойчивост в училищното образование, включително за развиване на компетентности и умения в областта на устойчивостта, насърчаване на положителни действия по отношение на устойчивостта и борба с екологичната тревожност, подкрепа за изграждането на капацитет на учителите и цялостни училищни подходи към устойчивостта.

Научни изследвания

Комисията също така предприема редица проучвания във връзка с екологичното образование, включително относно:

 • професионалното развитие на учителите
 • подходите за учене, насочено към устойчивост, в училищното образование
 • полезните взаимодействия между програмите в областта на околната среда и цифровите технологии в училищното образование
 • екологосъобразната и устойчива учебна среда и инфраструктура

Академии за учители по програмата „Еразъм+“

Академиите за учители по програмата „Еразъм+“ са водещо действие по настоящата програма „Еразъм+“. Целта е да се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители и да се засилят европейските и международните измерения на подготовката на учители в Европа.

Три от академиите, започнали дейността си за период от 3 години през 2022 г., са насочили вниманието си по-специално към устойчивостта.

EduSTA ще създаде учебни пътеки, чрез които учителите могат да развиват своите компетентности за образование в областта на устойчивостта и да ги демонстрират с помощта на цифрови значки.

В рамките на проекта TAP-TS ще бъдат изготвени, изпробвани и валидирани пакети от свързани с устойчивостта ресурси, които са предназначени за училищата и образованието на учителите.

CLIMADEMY се съсредоточава върху подпомагането на учителите да разберат по-добре движещите сили на изменението на климата, последиците от него и възможностите за смекчаването му и ще създаде мрежа от учители по въпросите на образованието в областта на изменението на климата.