Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

ЕПО в света — инициативи

Европейският съюз ще засили международното си сътрудничество с държави и региони по света и ще продължи да популяризира Европа като партньор в областта на образованието.

Защо е важно международното сътрудничество в областта на образованието?

Засиленото международно сътрудничество в областта на образованието и обучението с трети държави и региони по света е от съществено значение за справяне със съществуващите и нововъзникващите глобални предизвикателства. Обменът на знания, политики и практики в тези области спомага и за постигането на геополитическите приоритети на Европейския съюз (ЕС).

Сътрудничеството в областта на образованието се превърна във важен инструмент за взаимно разбирателство и за споделяне на европейските ценности. Популяризирането извън ЕС на европейското образование и транснационалният подход на Съюза към сътрудничеството спомага за формиране на отношения с други държави и региони, за насърчаване на партньорското обучение и за привличане на най-големите световни таланти, за да може Европа да остане икономически конкурентоспособна.

Международните партньорства в областта на образованието насърчават взаимноизгодните иновации, като например разработването на учебни програми, съвместни степени и научноизследователски проекти, и създават трайни връзки между организациите и отделните лица. Те също така насърчават икономическия растеж, социалния просперитет и сигурността по света.

Какво прави ЕС?

За да се справи с тези проблеми, Европейският съюз предприема следните действия:

  • разширяване на международното измерение на програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. както чрез проекти за сътрудничество, така и чрез обмен на хора
  • изтъкване на привлекателността на европейското висше образование чрез проекта „Образование в Европа“
  • участие в политически диалози в областта на образованието и по други свързани теми с редица държави и региони по света.

ЕС следва да възприеме подход от типа на „Екип Европа“, като отстоява европейските интереси чрез образование на двустранно, регионално и световно равнище.