Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

online vzdelávacie zdroje v oblasti koronavírusu: Projekty financované EÚ

Projekty financované EÚ*

„EduHack“

EduHack je program na budovanie kapacít pre univerzitných pedagógov, ktorí sa chcú naučiť, ako vytvoriť digitálne podporované vzdelávacie skúsenosti pri experimentovaní s inovatívnymi prístupmi a nástrojmi. 
EduHack

„Penji protects the planet“

Vzdelávacia aktivita založená na hre, pomocou ktorej sa žiaci základných a stredných škôl dozvedia, aký význam má udržateľnosť životného prostredia.
Penji protects the planet (je potrebné stiahnuť si aplikáciu)

„Bio talent“

V súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu bol v rámci projektu Bio talent vyvinutý inovatívny a rôznorodý školiaci program elektronického vzdelávania v oblasti biodiverzity.

„BINGO“

Dvojica vzdelávacích videí vysvetľujúcich metódy biologickej kontroly prostredníctvom animovaného videa s veľkolepými detailnými zábermi miniatúrneho hmyzu. Tento projekt získal finančné prostriedky z akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA).
BINGO

„Yummy Physics“

Séria videoklipov o fyzikálnych vlastnostiach potravín. Tento projekt získal finančné prostriedky z akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA).
Yummy Physics (séria videoklipov)

Projekt „Sundial“

Objavte päť online vyučovacích hodín astronómie pre učiteľov základných škôl, ktoré sú k dispozícii v angličtine a holandčine. Ku každej lekcii sú pripojené predpokladané ciele výučby a materiály, ktoré sa dajú vytlačiť. Projekt Sundial získal finančné prostriedky z akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA).

„Open Mind“

Cieľom projektu Open Mind je podpora sociálneho podnikania študentiek a študujúcich bez predchádzajúceho obchodného vzdelania, a to prostredníctvom inovatívneho otvoreného online kurzu, ktorý využíva metódy počítačových hier.
Open Mind

„Moby Click“

Vzdelávacie materiály na podporu učenia sa podporovaného technológiou.
Moby Click (môže sa vyžadovať registrácia)

„Code n’ Social“

Interaktívna platforma pre vzdelávanie, ktorá poskytuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti IKT vrátane programovania a základných technologických zručností a ktorej cieľovou skupinou sú osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením (AROPE).
Code n’ Social (vyžaduje sa registrácia)

„Projekt CREATIONS“

Projekt CREATIONS financovaný z prostriedkov EÚ je zameraný na rozvoj tvorivých, pútavých prístupov k vzdelávaniu v oblasti vedy za pomoci umenia. 
Projekt CREATIONS (môže sa vyžadovať registrácia)

„Iniciatíva Go-Lab“

Iniciatíva Go-Lab uľahčuje využívanie online laboratórií a aplikácií určených na učenie sa pomocou objavovania pri výučbe prírodných vied v školách. Tento projekt získal finančné prostriedky z prostriedky z programu EÚ Horizont 2020.
Iniciatíva Go-Lab

„Scientifix“

Scientifix propaguje a podporuje celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), výskumnými pracovníkmi v oblasti vzdelávania, tvorcami politík a inými odborníkmi v oblasti vyučovania v odboroch STEM. Tento projekt získal finančné prostriedky z prostriedky z programu EÚ Horizont 2020.

Projekt „Up2U“

Projekt Up2U sa zameriava na zlepšenie online vzdelávania na stredných školách tým, že ponúka edukačné prostredie a nástroje na vytváranie kurzov, uchovávanie obsahu a možnosť vzdelávať sa na diaľku. „OpenUp2U“ je iniciatíva v rámci projektu Up2U. Tento projekt získal finančné prostriedky z prostriedky z programu EÚ Horizont 2020. 
Iniciatíva OpenUp2U

Zdroje na učenie sa jazykov**

Európska komisia spolupracuje s Európskym centrom pre moderné jazyky (ECML) Rady Európy s cieľom podporovať viacjazyčnosť a prístup k kvalitnému jazykovému vzdelávaniu pre všetkých študentov vrátane tých najzraniteľnejších. Pozrite si výber zdrojov pre študentov jazykov aj ich rodičov a pre učiteľov jazykov.

„Projekt Toy“

Cieľom online kurzu „Spoločne mladí i starší: medzigeneračný prístup“ znamená spájať seniorov a malé deti (od 4 do 8 rokov), aby sa navzájom podelili o znalosti, zručnosti, hodnoty a spoločne sa pri tom zabavili.
Projekt Toy

„Mutual Open and Online Skills“ (MOOS)

Cieľmi tohto projektu sú zlepšenie využívania IKT a zdrojov otvoreného vzdelávania v rámci učebného plánu európskych stredných škôl a následná podpora nových prístupov k vzdelávaniu.
platforma elektronického vzdelávania MOOS (vyžaduje sa registrácia)

Európska sieť diaľkového a elektronického vzdelávania (EDEN)

Európska sieť diaľkového a elektronického vzdelávania (EDEN) slúži na výmenu poznatkov a zlepšenie dorozumievania medzi odborníkmi na diaľkové a elektronické vzdelávanie. Cieľom je podpora politiky a praxe v Európe i mimo nej.
EDEN

Európska asociácia univerzít dištančného vzdelávania (EADTU)

Európska asociácia univerzít dištančného vzdelávania (EADTU) je popredná asociácia inštitúcií v oblasti online, otvoreného a flexibilného vysokoškolského vzdelávania. Je centrálnym prvkom modernizácie v rámci iniciatívy Európske univerzity.


* Pokiaľ nie je uvedené inak, projekty získali financovanie v rámci programu Erasmus+. 
**IKT na podporu jazykovej výučby a jazykového vzdelávania (IKT-REV) a iniciatívu „Podpora viacjazyčných tried“ spolufinancovala Európska komisia prostredníctvom programu Erasmus+.

Súvisiaci obsah

Program Erasmus+: vplyv koronavírusu

Informácie o vplyve koronavírusu na aktivity programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, o všetkých ich zmenách a o tom, aká podpora je k dispozícii.
Často kladené otázky zo strany účastníkov a prijímateľov

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA): vplyv koronavírusu

Európska komisia robí všetko pre to, aby poskytla aktuálne informácie o vplyve pandémie koronavírusu na štipendistov a projekty MSCA.
Koronavírus: informácie pre komunitu MSCA

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+

Zdroje a nástroje podporujúce inovačné a otvorené diaľkové vzdelávanie na základe projektov financovaných v rámci programu Erasmus+.
Platforma pre výsledky projektov Erasmus+