Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Centrum digitálneho vzdelávania

Počas príprav akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) sa pri rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami zdôraznila potreba posilniť medzi zainteresovanými stranami spoluprácu a dialóg v oblasti digitálneho vzdelávania. 

Zároveň bola ako dôležitý problém narúšajúci pokrok nastolená fragmentácia politiky digitálneho vzdelávania, výskumu a postupov zavádzania na európskej úrovni. 

Vďaka opatreniam pre dištančné štúdium sme si uvedomili niekoľko štrukturálnych otázok súvisiacich s digitálnym vzdelávaním, pričom sa odhalili slabiny v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré presahujú kontextuálne a sektorové otázky.

Tieto otázky má riešiť centrum digitálneho vzdelávania, ktoré sa zriadi ako súčasť portálu európskeho vzdelávacieho priestoru so spustením očakávaným do konca roka 2021. 

Toto centrum zabezpečí viditeľnosť výsledkov svojho spoločenstva praxe, poskytne mu osobitný priestor pre potreby zdieľania informácií a zaručí synergie s iniciatívou európskeho vzdelávacieho priestoru. Jeho vývoj bude riadiť komunita zainteresovaných strán, ktoré reprezentuje.

Ciele

Ako sa uvádza v oznámení o akčnom pláne digitálneho vzdelávania z roku 2020, centrum digitálneho vzdelávania bude

 • podporovať členské štáty Európskej únie (EÚ) vytvorením siete vnútroštátnych poradenských služieb v oblasti digitálneho vzdelávania na výmenu skúseností a osvedčených postupov, pokiaľ ide o faktory umožňujúce digitálne vzdelávanie,
 • prepájať vnútroštátne a regionálne iniciatívy a stratégie digitálneho vzdelávania a prostredníctvom rôznych činností spájať vnútroštátne orgány, súkromný sektor, odborníkov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a občiansku spoločnosť,
 • monitorovať vykonávanie akčného plánu a rozvoja digitálneho vzdelávania v Európe, a to aj prostredníctvom výsledkov projektov podporovaných EÚ,
 • vymieňať si najlepšie postupy tak, že prispeje k experimentovaniu v oblasti výskumu a systematickému zhromažďovaniu a analýze empirických dôkazov, a to aj prostredníctvom partnerského učenia, 
 • podporovať medziodvetvovú spoluprácu a nové modely pre bezproblémovú výmenu digitálneho obsahu vzdelávania, riešenie otázok, ako sú interoperabilita, zabezpečenie kvality, environmentálna udržateľnosť, prístupnosť a začlenenie a spoločné normy digitálneho vzdelávania EÚ,
 • podporovať pružný rozvoj politiky a praxe tak, že bude pôsobiť ako kompetenčné a výskumné centrum pre digitálne vzdelávanie a bude zapájať zainteresované strany do inovácií orientovaných na používateľa prostredníctvom Digitálneho programovacieho maratónu zameraného na vzdelávanie.

Ako sa dosiahnu tieto ciele?

Na dosiahnutie týchto cieľov centrum digitálneho vzdelávania (okrem iných aktivít)

 • vytvorí a rozvinie spoločenstvo praxe pre spoluprácu (CoP), 
 • vytvorí sieť vnútroštátnych poradenských služieb (NAS) s cieľom stimulovať dialóg medzi súkromným a verejným sektorom a sprostredkovať informácie, údaje a rozhodnutia medzi oblasťami politiky, výskumu a praxe, 
 • zhromaždí príklady najlepších postupov prostredníctvom práce nového centra zdrojov pre možnosti pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy (SALTO) pre digitálne vzdelávanie.

CoP ponúkne

 • medziodvetvový priestor – komunitu, ktorá si vymieňa odborné znalosti, najlepšie postupy a riešenia pre digitálne vzdelávanie v jednotlivých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, podporu diskusie, spoločnej tvorby a činnosti,
 • výmenu vedomostí a mapovanie – podporí výmenu a spoluprácu, zdieľanie informácií a mapovanie,
 • zrýchlenie postupov a riešení digitálneho vzdelávania – zrýchli využívanie digitálnych inovácií vo vzdelávaní. 

NAS bude

 • prepájať prístupy „zhora nadol“ a „zdola nahor“ k otázkam digitálneho vzdelávania, a to stimulovaním dialógu medzi všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, 
 • prispievať do celkovej komunity centra, ako aj do „Strategického dialógu o podporných faktoroch v digitálnom vzdelávaní“.

Centrum SALTO pre digitálne vzdelávanie zabezpečí

 • usmernenia a odbornú prípravu pre pracovníkov Národnej agentúry,
 • identifikáciu, výmenu a zhromažďovanie príkladov najlepších postupov, či už na úrovni projektu, alebo výkonných agentúr, a vydávanie praktických publikácií,
 • usmernenia a nástroje pre príjemcov a žiadateľov.

Kľúčové činnosti v roku 2021

Zapojenie komunity 

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Pri návrhu centra digitálneho vzdelávania využila Komisia vo veľkej miere spätnú väzbu z otvorenej verejnej konzultácie o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027. 

Navyše v súlade s prístupom prijatým pre rozvoj akčného plánu digitálneho vzdelávania Európska komisia konzultovala koncepciu centra s veľkým počtom zainteresovaných strán vrátane

 • pracovnej skupiny ET 2020 pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, vyučovanie a hodnotenie (WG DELTA) – 25. februára 2021,
 • zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastnili na otvorenej verejnej konzultácii o akčnom pláne digitálneho vzdelávania – 1. marca 2021,
 • všetkých zainteresovaných strán so záujmom o centrum digitálneho vzdelávania – 5. marca 2021.

Konzultácie so zainteresovanými stranami sa vyznačovali otvoreným dialógom o hlavných prvkoch centra, potrebách zainteresovaných strán, pokiaľ ide o podporu digitálneho vzdelávania a snahu pochopiť, ako by jednotlivé zainteresované strany mohli prispieť k cieľom centra. 

Spoločenstvo praxe

V roku 2021 sa začne práca na zriadení a rozvoji spoločenstva praxe. Podpora rozvoja spoločenstva praxe sa stane hlavným cieľom centra. 

Portál európskeho vzdelávacieho priestoru zabezpečí viditeľnosť výsledkov tohto veľkého spoločenstva praxe, ktoré umožní centrum a osobitný priestor pre potreby zdieľania informácií centra. 

Vnútroštátne poradenské služby

V priebehu roku 2021 podporí Komisia dialóg v rámci vytvárania siete vnútroštátnych poradenských služieb – vnútroštátne štruktúry, inštitúcie alebo odbory, ktoré budú radiť v otázkach digitálneho vzdelávania a zavádzať digitálne vzdelávanie v členských štátoch EÚ. 

Táto sieť bude propagovať výmenu skúseností v oblasti digitálneho vzdelávania a zabezpečí nadnárodnú spoluprácu. 

Sieť NAS by mohla podporovať prácu na ďalších iniciatívach podľa akčného plánu digitálneho vzdelávania, napríklad „Strategický dialóg o podporných faktoroch v digitálnom vzdelávaní“.

Seminár o dizajnérskom myslení

V novembri 2021 sa bude konať seminár o dizajnérskom myslení s cieľom sústrediť spoločenstvo digitálneho vzdelávania na možné riešenia výziev digitálneho vzdelávania. 

Harmonogram 

Začína sa v roku 2021 a pokračuje až do roku 2027.

 • marec 2020 – marec 2021 – konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane otvorenej verejnej konzultácie,
 • september 2021 – prvé stretnutie vnútroštátnych poradenských služieb, 
 • november 2021 – seminár o dizajnérskom myslení, 
 • január 2022 – spustenie centra digitálneho vzdelávania.

Financovanie

Táto akcia je financovaná z programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás 

Ak chcete zistiť viac o tomto akčnom pláne, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tejto akcii a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021