Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európske centrum digitálneho vzdelávania

Počas príprav akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) sa pri rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami zdôraznila potreba posilniť medzi zainteresovanými stranami spoluprácu a dialóg v oblasti digitálneho vzdelávania. 

Zároveň bola ako dôležitý problém narúšajúci pokrok nastolená fragmentácia politiky digitálneho vzdelávania, výskumu a postupov zavádzania na európskej úrovni. Niekoľko štrukturálnych otázok súvisiacich s digitálnym vzdelávaním presahuje kontext a sektor.

V záujme riešenia týchto otázok európske centrum digitálneho vzdelávania združuje komunitu pôsobiacu v oblasti digitálneho vzdelávania a poskytuje vyhradený priestor pre jej potreby týkajúce sa výmeny informácií a spolupráce.

Ciele  

Ako sa uvádza v oznámení o akčnom pláne digitálneho vzdelávania z roku 2020, európske centrum digitálneho vzdelávania bude

 • podporovať členské štáty Európskej únie (EÚ) vytvorením siete vnútroštátnych poradenských služieb v oblasti digitálneho vzdelávania na výmenu skúseností a osvedčených postupov, pokiaľ ide o faktory umožňujúce digitálne vzdelávanie,
 • prepájať vnútroštátne a regionálne iniciatívy a stratégie digitálneho vzdelávania a prostredníctvom rôznych činností spájať vnútroštátne orgány, súkromný sektor, odborníkov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a občiansku spoločnosť,
 • monitorovať vykonávanie akčného plánu a rozvoj digitálneho vzdelávania v Európe, a to aj prostredníctvom výsledkov projektov podporovaných EÚ,
 • vymieňať si najlepšie postupy tak, že prispeje k experimentovaniu v oblasti výskumu a systematickému zhromažďovaniu a analýze empirických dôkazov, a to aj prostredníctvom partnerského učenia, 
 • podporovať medziodvetvovú spoluprácu a nové modely pre bezproblémovú výmenu digitálneho obsahu vzdelávania, riešenie otázok, ako sú interoperabilita, zabezpečenie kvality, environmentálna udržateľnosť, prístupnosť a začlenenie a spoločné normy digitálneho vzdelávania EÚ,
 • podporovať pružný rozvoj politiky a praxe tak, že bude pôsobiť ako kompetenčné a výskumné centrum pre digitálne vzdelávanie a bude zapájať zainteresované strany do inovácií orientovaných na používateľa prostredníctvom programovacieho maratónu zameraného na digitálne vzdelávanie.

Ako sa dosiahnu tieto ciele?

Na dosiahnutie týchto cieľov európske centrum digitálneho vzdelávania poskytuje:

 • komunitu pre spoluprácu v oblasti digitálneho vzdelávania,
 • sieť vnútroštátnych poradenských služieb (NAS) na spoluprácu pri vykonávaní politík digitálneho vzdelávania,
 • nové centrum zdrojov pre podporu, možnosti pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy (SALTO) v oblasti digitálneho vzdelávania,
 • príležitosti na navrhovanie riešení otázok digitálneho vzdelávania prostredníctvom programovacieho maratónu zameraného na digitálne vzdelávanie.

Komunita centra ponúka:

 • medziodvetvový priestor – komunitu, ktorá si vymieňa odborné znalosti, najlepšie postupy a riešenia pre digitálne vzdelávanie v jednotlivých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, podporu diskusie, spoločnej tvorby a činnosti,
 • výmenu vedomostí a mapovanie – podpora výmeny a spolupráce, zdieľania informácií a mapovania,
 • zrýchlenie postupov a riešení digitálneho vzdelávania – zrýchlenie využívania digitálnych inovácií vo vzdelávaní. 

Sieť NAS prináša:

 • prepojenie prístupov „zhora nadol“ a „zdola nahor“ s otázkami digitálneho vzdelávania stimulovaním dialógu medzi členskými štátmi a naprieč úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy,
 • propagáciu partnerskej podpory v oblasti digitálneho vzdelávania.

Centrum SALTO pre digitálne vzdelávanie zabezpečuje

 • usmernenia a odbornú prípravu pre pracovníkov národných agentúr,
 • identifikáciu, výmenu a zhromažďovanie príkladov najlepších postupov, či už na úrovni projektov alebo výkonných agentúr, a vydávanie praktických publikácií,
 • usmernenia a nástroje pre príjemcov a žiadateľov.

Kľúčové činnosti

Konzultácie so zainteresovanými stranami (2021)

Pri návrhu centra digitálneho vzdelávania zapracovala Komisia vo veľkej miere spätnú väzbu z otvorenej verejnej konzultácie o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania (2021 – 2027). 

Navyše v súlade s prístupom prijatým pre rozvoj akčného plánu digitálneho vzdelávania Komisia konzultovala koncepciu centra s veľkým počtom zainteresovaných strán. Uskutočnilo sa to prostredníctvom troch špecializovaných online konzultácií zameraných na tieto skupiny:

 • pracovná skupina ET 2020 pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, vyučovanie a hodnotenie (WG DELTA) – 25. februára 2021,
 • zainteresované strany, ktoré sa zúčastnili na otvorenej verejnej konzultácii o akčnom pláne digitálneho vzdelávania – 1. marca 2021,
 • zainteresované strany so záujmom o centrum digitálneho vzdelávania – 5. marca 2021.

Konzultácie so zainteresovanými stranami zahŕňali otvorené konverzácie o hlavných prvkoch centra, potrebách zainteresovaných strán, pokiaľ ide o podporu digitálneho vzdelávania a snahu pochopiť, ako by jednotlivé zainteresované strany mohli prispieť k cieľom centra. 

Rozvoj komunity (2021 – 2022)

V roku 2021 sa práca na vytvorení a rozvoji komunity praxe začala otvorením výzvy na obstaranie podporných služieb na moderovanie a správu komunity.

Práca na vytvorení komunity praxe sa začala vo februári 2022. Po krátkej pilotnej a testovacej fáze je registrácia v komunite európskeho centra digitálneho vzdelávania teraz k dispozícii prostredníctvom portálu európskeho vzdelávacieho priestoru.

Ak chcete spolupracovať, vymieňať si najlepšie postupy a vyvíjať riešenia so zainteresovanými stranami zo všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy, môžete sa zaregistrovať do komunity európskeho centra digitálneho vzdelávania.

Sieť vnútroštátnych poradenských služieb

Od októbra 2021 Komisia podporovala dialóg v rámci vytvárania siete vnútroštátnych poradenských služieb – národných alebo regionálnych orgánov, ktoré pracujú predovšetkým na vykonávaní politík v oblasti digitálneho vzdelávania.

Patria sem výkonné agentúry, oddelenia/štruktúry v rámci vnútroštátnych ministerstiev, ktoré majú jasný mandát na vykonávanie digitálneho vzdelávania, alebo národné a regionálne orgány vykonávajúce politiky v oblasti digitálneho vzdelávania. 

Táto sieť propaguje výmenu skúseností v oblasti digitálneho vzdelávania a zabezpečuje spoluprácu medzi krajinami. 

SALTO

Komisia začala od roku 2022 prípravné práce na novom digitálnom centre zdrojov SALTO (podpora, možnosti pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy), ktoré sa bude rozvíjať ako centrum zdrojov, ktoré bude pracovať na podpore národných agentúr programu Erasmus v digitálnom rozmere tohto programu. Na implementáciu tejto novej siete SALTO, ktorá začne fungovať od augusta 2022, bola určená fínska národná agentúra. 

Chronologický prehľad 

 • marec 2020 až marec 2021 – konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane otvorenej verejnej konzultácie  
 • október 2021 – prvé stretnutie siete vnútroštátnych poradenských služieb 
 • február 2022 – začiatok prác na vytvorení komunity praxe európskeho centra digitálneho vzdelávania
 • jún 2022 – otvorenie registrácií do komunity praxe centra
 • august 2022 – začiatok činností centra SALTO

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Kontaktujte nás 

Ak chcete zistiť viac o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresách EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu a EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah