Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja na rzecz zrównoważenia środowiskowego

Aby wzmocnić współpracę polityczną i wymianę między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz zielonej transformacji, w 2021 r. Komisja Europejska:

  • przedstawi wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego 
  • opracuje europejskie ramy kompetencji w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.
  • utworzy koalicję na rzecz edukacji dla klimatu.

Zarówno zalecenie, jak i nowe ramy mają na celu wspieranie państw członkowskich UE w ich wysiłkach na rzecz:

  • wyposażania osób uczących się i edukatorów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do życia, pracy i działania na rzecz osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego
  • wspierania instytucji kształcenia i szkolenia w celu uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w nauczaniu i uczeniu się oraz we wszystkich aspektach ich działalności 
  • włączenia edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego do całego systemu kształcenia i szkolenia.

Zalecenie, inicjatywa europejski obszar edukacji oraz unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej 2030 mogą służyć państwom członkowskim jako punkt odniesienia w kwestii tego, w jaki sposób kształcenie i szkolenie mogą przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości. 

Prace Komisji będą dostosowane do prac prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i szerzej pojętych celów zrównoważonego rozwoju na 2030 r.

Wstępna analiza wskazuje na szereg kluczowych obszarów, które mogłyby zostać uwzględnione w zaleceniu:

  • uczenie się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla multidyscyplinarnej i szybko rozwijającej się dziedziny edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego, której celem jest wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli i ich mobilizacja. Zasadnicze znaczenie ma zatem opracowanie podejścia do kształcenia przez całe życie na temat zrównoważenia środowiskowego oraz wspieranie współpracy między sektorami kształcenia i szkolenia 
  • aby osoby uczące się mogły rozwijać niezbędne kompetencje w zakresie zrównoważenia środowiskowego, konieczne są interdyscyplinarne i partycypacyjne uczenie się i nauczanie, współpraca i współdziałanie
  • łączenie nauczania i uczenia się, fizyczne środowisko (nauki), partnerstwa i społeczność skutecznie wspierają edukację na rzecz zrównoważenia środowiskowego poprzez zastosowanie nauki w codziennym życiu. Podejście obejmujące całą szkołę i wychodzące poza klasę szkolną jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale nie jest jeszcze rozpowszechnione. 

Zakres kompetencji

Celem ram kompetencji w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju jest ustanowienie wspólnego zrozumienia i koncepcyjnego modelu kompetencji, które osoby uczące się mają rozwijać. 

Dla każdego obszaru kompetencji wyznaczone zostaną poziomy – od świadomości po zrozumienie i działanie. 

Wspólne definicje i praktyczne wytyczne towarzyszące ramom mogą pomóc zainteresowanym stronom z sektora edukacji w państwach członkowskich w angażowaniu studentów i szerszej społeczności w działania na rzecz zmian niezbędnych do pomyślnej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. 

W celu wsparcia przygotowania ram Wspólne Centrum Badawcze Komisji przeprowadziło przegląd literatury na temat kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ramy czasowe 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku dotyczącego zalecenia Rady. 

18 czerwca 2021 r. Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne, aby zgromadzić opinie i pomysły do uwzględnienia we wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego, który ma zostać przyjęty pod koniec 2021 r.

Organizowana jest również seria spotkań konsultacyjnych z udziałem organizacji działających w obszarze edukacji i ochrony środowiska. 

Po przyjęciu wniosku przez Komisję zostanie on przekazany państwom członkowskim, a następnie omówiony i ostatecznie przyjęty przez unijnych ministrów edukacji w Radzie Unii Europejskiej

Erasmus+ wspiera edukację ekologiczną 

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu zajmują również centralne miejsce w nowym programie Erasmus+. Zintegrowano ekologiczne praktyki obecne we wszystkich projektach oraz zwiększono wsparcie na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji ekologicznych.