Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Initiatief “Europese universiteiten”

Over het initiatief “Europese universiteiten”

Het onderwijslandschap in Europa verandert. Op de top in Gotenburg in 2017 hebben de leiders van de Europese Unie een nieuwe visie op onderwijs en cultuur geschetst. In zijn conclusies van december 2017 riep de Europese Raad de EU-lidstaten, de Raad en de Commissie op een aantal initiatieven te nemen, waaronder:

“...het versterken van strategische partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs in de EU en het bevorderen van de ontwikkeling, uiterlijk in 2024, van een twintigtal “Europese Universiteiten”, bestaande uit van onderop opgezette netwerken van universiteiten in de hele EU: op die manier kunnen studenten een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te combineren en neemt het internationale concurrentievermogen van de Europese universiteiten toe”. 

In de conclusies van de Raad over de Europese universiteiten van mei 2021 werd de steun voor het initiatief herhaald voor de verwezenlijking van 

“... de ambitieuze visie van een innovatieve, mondiaal concurrerende en aantrekkelijke Europese Onderwijsruimte en Europese Onderzoeksruimte, in volledige synergie met de EHOR, door bij te dragen aan het stimuleren van de excellentiedimensie van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, en tegelijkertijd gendergelijkheid, inclusiviteit en kansengelijkheid te bevorderen, waardoor naadloze en ambitieuze transnationale samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs in Europa mogelijk wordt gemaakt en dit inspiratie biedt voor de transformatie van het hoger onderwijs”.

Het initiatief “Europese Universiteiten”, ontwikkeld in samenwerking met onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, lidstaten en de Commissie, is een antwoord hierop. Voortbouwend op de vooruitgang tijdens de beginfase, maakt het initiatief nu integrerend deel uit van het Erasmus+-programma 2021-2027.

De Europese universiteiten zijn ook een vlaggenschipinitiatief van de Europese strategie voor universiteiten die zich voor midden 2024 als doel heeft gesteld 60 Europese universiteiten te ondersteunen, waarbij meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs zijn betrokken

Wat is een “Europese universiteit”?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Europese universiteiten in actie

Na de oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ van 2022 zijn er nu 44 Europese universiteiten waarbij 340 instellingen voor hoger onderwijs zijn betrokken in hoofdsteden en afgelegen regio’s van 31 landen, waaronder alle EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Servië en Turkije. 

Door partnerschappen te sluiten met ongeveer 1 300 geassocieerde partners, variërend van ngo’s, bedrijven, steden en lokale of regionale overheden, kunnen de Europese universiteiten de kwaliteit en reikwijdte van het hoger onderwijs in Europa sterk vergroten.

Een overzicht van de 44 Europese allianties en hoe ze zijn samengesteld

De allianties die na de oproep van 2019 geselecteerd zijn, hebben in 2022 hun eerste financieringsperiode van drie jaar afgerond. Zij konden een voorstel indienen voor de oproep van 2022.

Meer informatie vindt u in de factsheets over de verschillende Europese universiteiten

De oproep 2023 voor het Erasmus+-initiatief voor Europese universiteiten is nu open

Om het initiatief “Europese universiteiten” verder uit te rollen, is een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus+ gelanceerd ter ondersteuning van Europese universiteiten in heel Europa, met een totale begroting van 384 miljoen euro.

Lees meer over de oproep 2023 voor Europese universiteiten.

De oproep is opgebouwd rond twee thema’s:

Thema 1: intensivering van eerdere diepgaande institutionele transnationale samenwerking

Onder dit thema van de oproep wordt steun geboden aan reeds bestaande allianties voor diepgaande institutionele transnationale samenwerking, waaronder, maar niet beperkt tot, de allianties van Europese universiteiten die zijn geselecteerd in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ van 2020.

Het doel is voort te bouwen op de tot dusver bereikte institutionele samenwerking en de doeltreffendheid van deze bestaande samenwerking verder te verdiepen, te intensiveren en uit te breiden om vooruitgang te boeken in de richting van de langetermijnvisie van de “Europese universiteiten”. Nieuwe instellingen voor hoger onderwijs kunnen zich als volwaardige partners bij deze bestaande allianties aansluiten.

Thema 2: ontwikkeling van diepgaande institutionele transnationale samenwerking

Onder dit thema van de oproep wordt ondersteuning geboden aan aanvragers die een nieuwe diepe institutionele transnationale samenwerking willen opzetten in een nieuwe alliantie van Europese universiteiten.

Hoe een voorstel indienen?

Zie de open oproep tot het indienen van voorstellen van 2023 voor Europese universiteiten in het kader van Erasmus+ , gebaseerd op kwalitatieve criteria.

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 31 januari 2023.

Noteer de datum voor de komende infosessie op 15 november 2022. Zie de agenda en meer informatie over de infosessie.

Zie het Factsheet van de Commissie over de Europese universiteiten voor meer informatie over het initiatief.

Resultaten van de oproep voor Erasmus+ van 2022

De resultaten van de oproep van 2022 zijn in juli 2022 bekendgemaakt. Uit de 52 ontvangen voorstellen werden 16 bestaande allianties geselecteerd voor duurzame financiering. Er werden ook 4 nieuwe Europese universiteiten geselecteerd, waarbij 175 instellingen voor hoger onderwijs uit EU-lidstaten en andere landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma betrokken zijn. Meer informatie vindt u in het persbericht

Resultaten van de oproep voor Erasmus+ van 2020

De resultaten van de oproep van 2020 zijn in juli 2020 bekendgemaakt. Uit de 62 ontvangen voorstellen werden 24 nieuwe Europese universiteiten geselecteerd, waarbij 165 instellingen voor hoger onderwijs uit 26 EU-lidstaten en andere landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma betrokken zijn. Meer informatie vindt u in het persbericht

Resultaten van de oproep voor Erasmus+ van 2019

De resultaten van de oproep van 2019 zijn in juni 2019 bekendgemaakt. Uit de 54 ontvangen voorstellen werden de eerste 17 Europese universiteiten geselecteerd, waarbij 114 instellingen voor hoger onderwijs uit 24 EU-lidstaten betrokken zijn. Meer informatie vindt u in het persbericht

Europese universiteiten uitgelegd door studenten

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students