Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības centrs

Digitālās izglītības rīcības plāna (2021–2027) sagatavošanas laikā plašās apspriedes ar ieinteresētajām personām norādīja uz vajadzību pēc pastiprinātas sadarbības un dialoga starp ieinteresētajām personām digitālās izglītības jomā. 

Digitālās izglītības politikas, pētniecības un īstenošanas prakses sadrumstalotība Eiropas līmenī arī tika minēta kā svarīgs jautājums, kas kavē progresu. 

Tālmācības pasākumi lika mums apzināties vairākas ar digitālo izglītību saistītas strukturālas problēmas, atklājot izglītības un apmācības sistēmu vājās vietas, kas pārsniedz kontekstuālo un ar nozarēm saistīto jautājumu ietvarus.

Lai pārvarētu šīs problēmas, kā daļa no Eiropas izglītības telpas portāla tiks izveidots Digitālās izglītības centrs, kurš, domājams, sāks darboties līdz 2021. gada beigām. 

Centrs nodrošinās savas prakses apmaiņas kopienas darbības rezultātu pamanāmību, īpašu telpu informācijas apmaiņas vajadzībām un nodrošinās noderīgu mijiedarbību ar Eiropas Izglītības telpas iniciatīvu. Tā attīstību vadīs ieinteresēto personu kopiena, kuru tas pārstāv.

Mērķi

Kā tika paziņots 2020. gada paziņojumā par Digitālās izglītības rīcības plānu, Digitālās izglītības centrs:

 • atbalstīs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, izveidojot nacionālo konsultatīvo pakalpojumu tīklu digitālās izglītības jomā nolūkā apmainīties ar pieredzi un labu praksi attiecībā uz faktoriem, kas veicina digitālo izglītību;
 • ar dažādu pasākumu palīdzību savienos nacionālās un reģionālās digitālās izglītības iniciatīvas un stratēģijas, kā arī nacionālās iestādes, privāto sektoru, ekspertus, izglītības un apmācības sniedzējus un pilsonisko sabiedrību;
 • nodrošinās Rīcības plāna un digitālās izglītības attīstības uzraudzību Eiropā, tostarp liekot lietā rezultātus, kas gūti ES atbalstītos projektos;
 • kopīgos labu praksi, sniedzot ieguldījumu zinātnisko pētījumu eksperimentos un sistemātiski vācot un analizējot empīriskos pierādījumus, pa daļai pateicoties koleģiālām mācībām; 
 • atbalstīs starpnozaru sadarbību un jaunus modeļus netraucētai digitālā mācību satura apmaiņai, pievēršoties tādiem jautājumiem kā operatīvā sadarbspēja, kvalitātes nodrošināšana, vidiskā ilgtspēja, pieejamība un iekļaušana un ES kopīgie digitālās izglītības standarti;
 • atbalstīs ātru politikas un prakses izstrādi, kļūstot par domnīcu un rīcības grupu digitālās izglītības jomā un iesaistot ieinteresētās personas uz lietotājiem orientētā inovācijā caur hakatoniem digitālās izglītības jomā.

Kā šie mērķi tiks sasniegti?

Lai sasniegtu šos mērķus, Digitālās izglītības centrs (līdztekus citām darbībām):

 • izveidos un attīstīs sadarbības prakses kopienu (CoP); 
 • izveidos nacionālo konsultatīvo pakalpojumu tīklu (NAS) nolūkā veicināt dialogu starp privāto un publisko sektoru un brokeru informāciju un datus un izvēli starp politikas, pētniecības un prakses jomām; 
 • apkopos labas prakses piemērus, pateicoties darbam, ko veicis jaunais Centrs apmācības un mācību iespēju pilnveidošanas atbalstam digitālās izglītības jomā (SALTO).

CoP piedāvās:

 • starpnozaru telpu — kopienu, kas kopīgo savu ekspertpieredzi, paraugpraksi un digitālās izglītības risinājumus izglītības un apmācības nozarēs; veicina viedokļu apmaiņu, kopradi un rīcību;
 • zināšanu apmaiņu un kartēšanu — apmaiņas un sadarbības veicināšanu, informācijas apmaiņu un kartēšanu;
 • prakses un risinājumu paātrināšanu digitālās izglītības jomā — digitālo jauninājumu ieviešanas paātrināšanu izglītībā. 

Nacionālo konsultatīvo pakalpojumu tīkls (NAS):

 • piesaistīs lejupējo un augšupējo pieejas digitālās izglītības jautājumiem, stimulējot dialogu starp visām attiecīgajām ieinteresētajām personām; 
 • sniegs savu ieguldījumu Centra kā veseluma kopienā, kā arī “Stratēģiskajā dialogā par faktoriem, kas veicina digitālo izglītību”.

Centrs SALTO digitālās izglītības vajadzībām nodrošinās:

 • norādījumus un apmācību nacionālo aģentūru darbiniekiem;
 • identificēs, apkopos un kopīgos labas prakses piemērus  — projekta līmenī vai īstenošanas struktūrās, kā arī izdos praktiskas publikācijas;
 • norādījumus un rīkus atbalsta saņēmējiem un pieteikumu iesniedzējiem.

Galvenās darbības 2021. gadā

Kopienas iesaistīšanās 

Konsultācijas ar ieinteresētajām personām

Gatavojot priekšlikumu par Digitālās izglītības centru, Komisija plaši izmantoja atklātā sabiedriskajā apspriešanā saņemtās atsauksmes par jauno Digitālās izglītības rīcības plānu (2021–2027). 

Turklāt saskaņā ar pieeju, kas pieņemta Digitālās izglītības rīcības plāna izstrādes kontekstā, Eiropas Komisija arī apspriedās ar daudzām ieinteresētajām personām attiecībā uz centra koncepcijas izstrādi, ieskaitot

 • ET 2020 darba grupu jautājumos par digitālo izglītību: mācīšanās, mācīšana un novērtēšana (WG DELTA) — 2021. gada 25. februārī;
 • ieinteresētās personas, kas piedalījās Digitālās izglītības rīcības plāna atklātajā sabiedriskajā apspriešanā — 2021. gada 1. martā;
 • visas digitālās izglītības centra darbībā ieinteresētās personas — 2021. gada 5. martā.

Konsultācijas ar ieinteresētajām personām ietvēra atklātu dialogu par centra galvenajām iezīmēm, ieinteresēto personu vajadzībām saistībā ar atbalstu digitālajai izglītībai, cenšoties saprast, kā dažādas ieinteresētās personas varētu dot ieguldījumu centra mērķu sasniegšanā. 

Prakses apmaiņas kopiena

2021. gadā sāks darbu, lai izveidotu un attīstītu prakses apmaiņas kopienu. Centra galvenais mērķis būs prakses apmaiņas kopienas attīstības veicināšana. 

Plānotais Eiropas izglītības portāls nodrošinās redzamību šīs lielās, Centra aktivizētās prakses apmaiņas kopienas darbības iznākumiem un īpašu vietu centra informācijas apmaiņas vajadzībām. 

Nacionālie konsultatīvie pakalpojumi

Komisija atbalstīs dialogu 2021. gadā, laikā, kad tiks veidots tīkls, kas aptver nacionālos konsultatīvos pakalpojumus – nacionālas struktūras, iestādes vai nodaļas, kuras sniedz konsultācijas par digitālās izglītības jautājumiem un īsteno digitālo izglītību ES dalībvalstīs. 

Šis tīkls veicinās pieredzes apmaiņu digitālās izglītības jautājumā un nodrošinās pārrobežu sadarbību. 

Nacionālo konsultatīvo pakalpojumu tīkls (NAS) varētu atbalstīt darbu, kas saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu tiek veikts, īstenojot citas iniciatīvas, piemēram, “Stratēģisko dialogu par faktoriem, kas veicina digitālo izglītību”.

Ideju ieskicēšanas darbseminārs

2021. gada novembrī notiks pārdomu darbseminārs, lai apvienotu kopienu jautājumos par digitālās izglītību ap iespējamiem ar digitālo izglītību saistītu problēmu risinājumiem. 

Grafiks 

Sākas 2021. gadā un turpināsies līdz 2027. gadam

 • 2020. gada marts — 2021. gada marts — konsultācijas ar ieinteresētajām personām, ieskaitot atklāto sabiedrisko apspriešanu;
 • 2021. gada septembris — pirmā nacionālo konsultatīvo pakalpojumu sanāksme; 
 • 2021. gada novembris — ideju ieskicēšanas darbseminārs; 
 • 2022. gada janvāris — Digitālās izglītības centrs sāk darboties .

Finansējums

Šo rīcību finansē ES programma “Erasmus+”.

Saziņai 

Lai uzzinātu vairāk par šo rīcību, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo rīcību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021