Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mokymasis siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi

Europiečių nuomone, klimato kaita yra viena rimčiausių problemų, su kuria susiduriama šiandieniniame pasaulyje. Kaip ir visuose kituose sektoriuose, švietimo ir mokymo sektoriuje taip pat būtina imtis veiksmų ir reaguoti į šią pasaulinio masto krizę.

Europos Komisija padeda ES valstybėms narėms, siekiančioms:

 • besimokantiesiems ir pedagogams suteikti žinių, įgūdžių ir nuostatų, reikalingų norint kurti žalesnę ir tvaresnę ekonomiką ir visuomenę;
 • padėti švietimo ir mokymo institucijoms į savo mokymo ir mokymosi procesus bei visus savo veiklos aspektus įtraukti tvarumo klausimus;
 • kurti bendrą supratimą apie radikalius esminius pokyčius, kurie, siekiant tvarumo ir įgyvendinant žaliąją pertvarką, būtini švietimo ir mokymo srityje.

ES veiksmai

Tarybos rekomendacija dėl mokymosi siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi

2022 m. birželį Europos Sąjungos Taryba priėmė Rekomendaciją dėl mokymosi siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi.

Šiame pareiškime dėl privatumo išdėstoma, kaip galima įtraukti tvarumo aspektą į visus su švietimu ir mokymusi susijusius klausimus. Juo valstybės narės raginamos:

 • švietimo ir mokymo politikoje ir programose teikti pirmenybę mokymuisi siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi;
 • suteikti visiems besimokantiems galimybę sužinoti daugiau apie ekstremalią klimato situaciją ir tvarumą formaliojo švietimo (pvz., mokyklose ir siekiant aukštojo mokslo) ir neformaliojo švietimo (pvz., rengiant užklasinę veiklą, įdarbinant jaunuolius) aplinkoje;
 • sutelkti nacionalines ir ES lėšas, kad būtų galima investuoti į ekologišką ir tvarią įrangą, išteklius ir infrastruktūrą;
 • padėti pedagogams tobulinti žinias ir įgūdžius, kad jie galėtų dėstyti su ekstremalia klimato situacija ir tvarumu, įskaitant studentų nerimą ekologijos srityje, susijusius dalykus;
 • kurti palankią mokymosi siekiant tvarumo aplinką, apimančią visą švietimo įstaigos veiklą bei operacijas ir leidžiančią organizuoti praktinį, tarpdalykinį ir vietos sąlygas atitinkantį mokymą ir mokymąsi;
 • aktyviai įtraukti studentus, vietos institucijas, jaunimo organizacijas ir mokslo bei inovacijos bendrijas į mokymąsi siekiant tvarumo.

Tarybos rekomendacija papildoma tarnybų darbiniu dokumentu, kuriame pateikiama su rekomendacija susijusi išsami informacija ir faktai, įskaitant viešos konsultacijos rezultatus ir gerosios praktikos pavyzdžius Europoje.

Mokymosi siekiant tvarumo darbo grupė

Europos Komisija remia rekomendacijos įgyvendinimą pasitelkiant tam tikslui specialiai įsteigtą darbo grupę švietimo siekiant tvarumo klausimais. Į 40+ narių grupę įeina švietimo ministerijų (ES ir šalių partnerių), socialinių partnerių, NVO ir tarptautinių organizacijų atstovai.

Grupė paskelbė keletą diskusijoms skirtų tekstų ir esminių politinių pranešimų įvairiais klausimais, įskaitant visos mokyklos tvarumą, mokymo programą ir kompetencijas, veiksmingos politikos kūrimą ir mokytojų švietimą.

Europos tvarumo kompetencijų programa

2022 m. sausį buvo paskelbta Europos tvarumo kompetencijų programa ( angl. „GreenComp“). Ši į visas oficialias ES kalbas išversta programa gali būti naudojama įgyvendinant švietimo ir mokymo programas bei politiką formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu.

Pagal programą apibrėžiamos su tvarumu susijusios keturios kompetencijų, kurias turi įgyti bet kokio amžiaus besimokantieji, grupės. Kiekviena kompetencijų grupė skirstoma į tris pogrupius.

Tvarumo vertybių įtvirtinimas

 • tvarumo vertinimas
 • sąžiningumo skatinimas
 • gamtos puoselėjimas

Tvarumo sudėtingumo pripažinimas

 • sisteminis mąstymas
 • kritinis mąstymas
 • problemų formulavimas

Veiksmai siekiant tvarumo

 • politinis veiklumas
 • kolektyviniai veiksmai
 • individuali iniciatyva

Tvarios ateities numatymas

 • ateities raštingumas
 • prisitaikomumas
 • tiriamasis mąstymas

2023 m. Komisija sukurs praktikos bendruomenę, kuri sujungs mokyklas, mokslininkus, valdžios ir kitas institucijas, taikančias naująją kompetencijų programą.

Finansavimas

Pagal 2021–2027 m. programą „Erasmus+“ didelis dėmesys sutelkiamas į žaliąją pertvarką ir tvarumą švietimo ir mokymo srityje. Be to, aplinkosauga, darnus vystymasis ir klimato politikos veiksmai yra Europos solidarumo korpuso prioritetai.

Pagal 2023 m. programos „Erasmus+“ metinę darbo programą pirmenybė teikiama bendrojo ugdymo mokyklose vykdomiems tvarumo projektams, be kita ko, kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui, pozityvių veiksmų tvarumo srityje skatinimui, su nerimu ekologijos srityje susijusių problemų sprendimui, mokytojų gebėjimų stiprinimui ir visos mokyklos dalyvavimu grindžiamo požiūrio į tvarumą rėmimui.

Moksliniai tyrimai

Komisija taip pat vykdo įvairius ekologinio švietimo srities tyrimus, be kita ko, susijusius su:

 • mokytojų profesiniu tobulėjimu;
 • kartografimu grindžiamais metodais, naudojamais bendrojo ugdymo mokyklose, kai mokamasi siekiant tvarumo;
 • žaliosios ir skaitmeninės darbotvarkių sinergija bendrojo ugdymo mokyklose;
 • žaliojo ir tvariojo mokymosi aplinka ir infrastruktūra.

„Erasmus“ mokytojų akademijos

„Erasmus“ mokytojų akademijų kūrimas yra pavyzdinis dabartinės programos „Erasmus+“ veiksmas. Tikslas – kurti mokytojų švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę ir plėtoti mokytojų rengimo europines ir tarptautines perspektyvas.

2022 m. savo trijų metų veiklą pradėjo trys akademijos, dėmesį konkrečiai sutelksiančios į tvarumą.

EduSTA kurs mokymosi trajektorijas, kuriomis remdamiesi mokytojai galės tobulėti ir patvirtinti savo švietimo tvarumo klausimais kompetencijas atviraisiais ženkleliais.

Vykdant TAP-TS projektą bus rengiami, testuojami ir tvirtinami su mokyklų ir mokytojų švietimu siekiant tvarumo susijusių priemonių rinkiniai.

CLIMADEMY projekto tikslas – padėti mokytojams geriau suprasti klimato kaitos veiksnius, poveikį ir švelninimo galimybes ir kurti mokytojų tinklą su klimato kaita susijusio švietimo klausimais.