Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimas aplinkos tvarumo klausimais

2021 m. Komisija, siekdama paskatinti Europos Sąjungos (ES) valstybių narių bendradarbiavimą ir mainus švietimo ir mokymo srityje žaliosios pertvarkos klausimais:

  • pateiks pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos švietimo aplinkos tvarumo klausimais; 
  • parengs Europos klimato kaitos ir darnaus vystymosi kompetencijos programą;
  • sukurs koaliciją „Švietimas klimato labui“.

Tiek rekomendacija, tiek naująja programa siekiama paremti ES valstybių narių pastangas:

  • besimokantiesiems ir pedagogams suteikti žinių, įgūdžių ir nuostatų, reikalingų norint gyventi, dirbti ir veikti taip, kad jie galėtų prisidėti prie aplinkos tvarumo;
  • padėti švietimo ir mokymo institucijoms į savo mokymo ir mokymosi procesus bei visus savo veiklos aspektus įtraukti tvarumo klausimus; 
  • švietimą aplinkos tvarumo klausimais įdiegti į visą švietimo ir mokymo sistemą.

Minėtoji rekomendacija, Europos švietimo erdvės iniciatyva ir ES biologinės įvairovės strategija valstybėms narėms gali padėti orientuotis, kaip švietimas ir mokymas gali prisidėti prie ekologiškesnės ateities. 

Komisija savo veiklą derina su jau vykdoma Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veikla švietimo siekiant tvaraus vystymosi srityje ir, plačiau, įgyvendinant 2030 m. tvaraus vystymosi tikslus.

Išankstinė analizė atskleidžia pagrindines sritis, prie kurių galėtų prisidėti ši rekomendacija:

  • mokymasis visą gyvenimą yra ypač svarbus daugiadalykėje ir sparčiai besivystančioje švietimo aplinkos tvarumo klausimais srityje, kuriuo siekiama sutelkti visus piliečius ir jiems suteikti galių. Todėl ypač svarbu plėtoti švietimo aplinkos tvarumo klausimais mokymosi visą gyvenimą aspektą ir skatinti švietimo ir mokymo sektorių bendradarbiavimą; 
  • tam, kad besimokantieji įgytų būtinų tvarumo srities kompetencijų, reikalingas daugiadalykis ir dalyvaujamasis mokymasis bei mokymas ir bendradarbiavimas;
  • mokymo ir mokymosi, fizinės (mokymosi) aplinkos, partnerystės ryšių ir bendruomenės sąsaja veiksmingai prisideda prie švietimo aplinkos tvarumo klausimais, praktiškai patiriant tai, ko mokomasi. Kai kuriose valstybėse narėse jau taikomas ne tik mokymas klasėse, bet ir visą mokyklą apimantis požiūris, tačiau jis dar nėra plačiai paplitęs. 

Kompetencijos programa

Klimato kaitos ir darnaus vystymosi kompetencijos programos tikslas – sukurti bendrą supratimą ir koncepcinį modelį dėl kompetencijų, kurias turėtų įgyti besimokantys asmenys. 

Kiekvienai kompetencijų sričiai bus nustatyti lygiai – nuo informuotumo iki supratimo ir veiksmų. 

Su programa pateikiamos bendros apibrėžtys ir praktinės gairės gali padėti švietimo srities suinteresuotiesiems subjektams valstybėse narėse įtraukti moksleivius ir plačiąją visuomenę, kad jie prisidėtų prie būtinų pokyčių, reikalingų pereiti prie poveikio klimatui neutralumo ir darnaus vystymosi. 

Komisijos Jungtinis tyrimų centras atliko literatūros apie tvarumo kompetencijas apžvalgą, kad padėtų parengti šią programą. 

Terminai 

Šiuo metu rengiamas pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos. 

Kad surinktų informacijos ir idėjų apie Tarybos rekomendacijos dėl švietimo aplinkos tvarumo klausimais pasiūlymą, 2021 m. birželio 18 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas. Jis turi būti priimtas 2021 m. pabaigoje.

Taip pat vyksta konsultaciniai renginiai su švietimo ir aplinkos srityje veiklą vykdančiomis organizacijomis. 

Kai Komisija priims pasiūlymą, jis bus perduotas valstybėms narėms, kurios jį aptars ir galiausiai ES švietimo ministrai jį priims Europos Sąjungos Taryboje

Programa „Erasmus+“ ir parama ekologiniam švietimui 

Tvarumas, su aplinka ir klimatu susiję tikslai taip pat yra labai svarbūs įgyvendinant naująją programą „Erasmus+“, integruojant ekologines praktikas į visus projektus, taip pat labiau remiant ekologinių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą.