Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos universitetų tinklų iniciatyva

Apie Europos universitetų tinklų iniciatyvą

Švietimas Europoje keičiasi. 2017 m. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjungos (ES) vadovai išdėstė švietimo ir kultūros viziją. 2017 m. gruodžio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino ES valstybes nares, Tarybą ir Komisiją imtis įvairių iniciatyvų, be kita ko

... stiprinti aukštojo mokslo įstaigų strateginę partnerystę visoje ES ir skatinti, kad iki 2024 m. atsirastų apie dvidešimt Europos universitetų tinklų – pagal principą „iš apačios į viršų“ sukurtų visos ES universitetų tinklų, kurie sudarys sąlygas studentams įgyti diplomą derinant studijas keliose ES šalyse ir prisidės prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo. 

2021 m. gegužės mėn. Tarybos išvadose dėl Europos universitetų tinklų pakartota parama Europos universitetų tinklams, kad būtų įgyvendinta 

...plataus užmojo novatoriškos, pasauliniu mastu konkurencingos ir patrauklios Europos švietimo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės, visapusiškai sąveikaujančių su Europos aukštojo mokslo erdve, vizija, tuo tikslu padedant stiprinti aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencijos aspektą, skatinant lyčių lygybę, įtrauktį ir teisingumą, sudarant sąlygas sklandžiam plataus užmojo tarptautiniam Europos aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui ir skatinant aukštojo mokslo pertvarką.

Į šį raginimą atsižvelgiama aukštojo mokslo įstaigų, studentų organizacijų, valstybių narių ir Komisijos drauge parengtoje Europos universitetų tinklų iniciatyvoje. Remiantis pradiniame etape padaryta pažanga, iniciatyva dabar yra neatsiejama 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ dalis.

Europos universitetų tinklai taip pat yra pavyzdinė Europos universitetų strategijosiniciatyva, kuria siekiama iki 2024 m. vidurio paremti 60 Europos universitetų tinklų, apimančių daugiau kaip 500 aukštojo mokslo institucijų

Kas yra Europos universitetų tinklas?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 veikiantys Europos universitetų tinklai

Po 2022 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus dabar iš viso turime 44 Europos universitetų tinklus, apimančius apie 340 aukštojo mokslo institucijų 31 šalies (įskaitant visas ES valstybes nares, Islandiją, Norvegiją, Serbiją ir Turkiją) sostinėse ir atokiuose regionuose. 

Europos universitetų tinklai, bendradarbiaudami su maždaug 1 300 asocijuotųjų partnerių – nevyriausybinių organizacijų, įmonių, miestų, vietos ir regionų valdžios institucijų, – gali gerokai pagerinti aukštojo mokslo Europoje kokybę ir išplėsti jo aprėptį.

44 Europos universitetų aljansų ir jų sudėties apžvalga

Aljansų, atrinktų pagal 2019 m. „Erasmus+“ kvietimą teikti pasiūlymus, pradinis 3 metų finansavimo laikotarpis baigėsi 2022 m. Jie galėjo dalyvauti 2022 m. „Erasmus+“ kvietime teikti pasiūlymus.

Daugiau informacijos rasite informacijos suvestinėse apie įvairius Europos universitetų tinklus.

2023 m. „Erasmus+“ kvietimas teikti pasiūlymus dėl Europos universitetų tinklų iniciatyvos jau paskelbtas

Siekiant paremti visapusišką Europos universitetų tinklų iniciatyvos įgyvendinimą, paskelbtas naujas „Erasmus+“ kvietimas teikti pasiūlymus dėl paramos Europos universitetų tinklams visoje Europoje; jo bendras biudžetas – 384 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie 2023 m. kvietimą teikti pasiūlymus dėl Europos universitetų tinklų iniciatyvos.

Kvietimą teikti pasiūlymus sudaro dvi temos:

1 tema. Ankstesnio glaudaus tarpvalstybinio institucinio bendradarbiavimo intensyvinimas

Pagal šią kvietimo teikti pasiūlymus temą bus teikiama parama jau veikiantiems glaudaus institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo aljansams, įskaitant Europos universitetų aljansus, atrinktus pagal 2020 m. kvietimą teikti pasiūlymus pagal programą „Erasmus+“, bet jais neapsiribojant.

Siekiama remtis iki šiol pasiektu instituciniu bendradarbiavimu ir toliau gilinti, intensyvinti ir didinti šio esamo bendradarbiavimo veiksmingumą, kad būtų daroma pažanga įgyvendinant ilgalaikę Europos universitetų tinklų viziją. Naujos aukštojo mokslo institucijos turi galimybę prisijungti prie šių esamų aljansų kaip visateisės partnerės.

2 tema. Naujo glaudaus tarpvalstybinio institucinio bendradarbiavimo plėtojimas

Pagal šią kvietimo temą bus teikiama parama pareiškėjams, norintiems naują glaudų tarpvalstybinį bendradarbiavimą užmegzti naujame Europos universitetų aljanse.

Kaip pateikti paraišką?

Žr. kiekybiniais kriterijais pagrįstą atvirą konkurencinį kvietimą teikti pasiūlymus dėl 2023 m. „Erasmus+“ Europos universitetų tinklų iniciatyvos.

Paraiškų  pateikimo terminas –  2023 m. sausio 31 d..

Pasižymėkite būsimos informacinės sesijos datą – 2022 m. lapkričio 15 d. Žr. darbotvarkę ir daugiau informacijos apie informacinę sesiją.

Daugiau informacijos rasite Komisijos informacijos suvestinėje apie Europos universitetų tinklus.

2022 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai

2022 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai buvo paskelbti 2022 m. liepos mėn. Iš 52 gautų paraiškų tvariam finansavimui buvo atrinkti 16 esami Europos universitetų aljansai, taip pat 4 nauji Europos universitetų tinklai, apimantys 175 aukštojo mokslo įstaigas iš valstybių narių ir kitų programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Daugiau informacijos pateikiama išsamiame pranešime spaudai.

2020 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai

2020 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai buvo paskelbti 2020 m. liepos mėn. Iš 62 gautų paraiškų buvo atrinkti 24 nauji Europos universitetų aljansai, apimantys 165 aukštojo mokslo įstaigas iš 26 valstybių narių ir kitų programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Daugiau informacijos pateikiama išsamiame pranešime spaudai.

2019 m. „Erasmus+“ kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai

2019 m. kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai buvo paskelbti 2019 m. birželio mėn. Iš 54 gautų paraiškų buvo atrinkta 17 pirmųjų Europos universitetų aljansų, apimančių 114 aukštojo mokslo įstaigų iš 24 valstybių narių. Daugiau informacijos pateikiama išsamiame pranešime spaudai.

Studentai apie Europos universitetų tinklus

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students