Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos universitetų iniciatyva

Kas yra Europos universitetų iniciatyva?

Švietimas Europoje keičiasi. 2017 m. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai išdėstė švietimo ir kultūros viziją. 2017 m. gruodžio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją imtis įvairių iniciatyvų, be kita ko:

„... stiprinti aukštojo mokslo įstaigų strategines partnerystes visoje ES ir skatinti, kad iki 2024 m. atsirastų apie dvidešimt „Europos universitetų“, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos ES universitetų tinklai, kurie sudarys sąlygas studentams gauti laipsnį derinant studijas keliose ES šalyse ir prisidės prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo.“

Į šį raginimą atsižvelgiama aukštojo mokslo įstaigų, studentų organizacijų, valstybių narių ir Komisijos drauge parengta Europos universitetų iniciatyva. Šiandien tai viena iš pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinant ES siekį sukurti Europos švietimo erdvę.

 

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo siužeto žymės.

Kas yra Europos universitetas?

Europos universitetai yra tarpvalstybinės sąjungos, tapsiančios ateities universitetais, skatinančiais Europos vertybes, stiprinančiais Europos tapatybę ir iš esmės gerinančiais Europos aukštojo mokslo kokybę bei didinančiais jo konkurencingumą. Kad būtų žengtas šis didelis žingsnis į priekį, Komisija išbando įvairius Europos universitetų bendradarbiavimo modelius paskelbdama du kvietimus teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“. Šių sąjungų ypatybės:

  • jas sudarys plačios europinės geografinės aprėpties partneriai iš visų rūšių aukštojo mokslo įstaigų;
  • jos bus grindžiamos drauge numatyta ilgalaike strategija, kurioje pabrėžiamas tvarumas, kompetencija ir Europos vertybės;
  • bus siūlomos į studentus orientuotos mokymo programos, drauge įgyvendinamos tarpuniversitetiniuose „miesteliuose“, kuriomis remdamasi įvairialypė studentija galės rengti savo programas ir įgyti judumo patirties visais studijų lygmenimis;
  • jose bus vadovaujamasi iššūkiais pagrįstu metodu, pagal kurį studentai, akademiniai darbuotojai ir išorės partneriai gali bendradarbiauti tarpdalykinėse grupėse spręsdami didžiausius šiandien Europai kylančius uždavinius.

Pirmojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai

2019 m. kvietimo teikti paraiškas rezultatai buvo paskelbti 2019 m. birželio mėn. Iš gautų 54 paraiškų buvo atrinkta 17 pirmųjų Europos universitetų sąjungų, apimančių 114 aukštojo mokslo įstaigų iš 24 valstybių narių. Daugiau informacijos pateikiama išsamiame pranešime spaudai.

Antrojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai

Jau paskelbti 2020 m. kvietimo teikti paraiškas rezultatai. Iš gautų 62 paraiškų, atrinktos 24 naujos Europos universitetų sąjungos, apimančios 165 aukštojo mokslo įstaigas iš 26 valstybių narių ir kitų programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Daugiau informacijos pateikiama išsamiame pranešime spaudai.

41 Europos universitetų sąjunga išbandys įvairius Europos universitetų koncepcijos modelius ir nagrinės jų galimybes iš esmės keisti aukštąjį mokslą. Europos universitetų iniciatyva bus visiškai įdiegta ir plėtojama pagal 2021–2027 m. programą „Erasmus“. Daugiau informacijos pateikiama Komisijos informacijos apie iniciatyvą suvestinėje.
 

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo siužeto žymės.