Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Haridus- ja koolitusvaldkonna statistika

Statistika on üks peamistest vahenditest, mida poliitikakujundajad, teadlased, ajakirjanikud, kodanikud ja ettevõtjad oma töös ja igapäevaelus kasutavad. Kvaliteetsete ja usaldusväärsete andmete kättesaadavus on oluline selleks, et toetada tõenditel põhinevat poliitikakujundamist ning Euroopa Liidu (ELi) poliitika tõhusat hindamist ja järelevalvet.

Usaldusväärsel statistikal on ka oluline roll väärinfo leviku tõkestamisel avalikes ja poliitilistes aruteludes. ELi institutsioonid, sealhulgas Euroopa Komisjon, koostavad erinevat statistikat, mis käsitleb poliitikavaldkondi, milles liit ja selle liikmesriigid tegutsevad.

Komisjon tegeleb ka andmepõhise aruandlusega (nt hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade) ja tugineb oma tõenditel põhinevate analüüside puhul statistilistele andmetele, mille valmistavad ette rahvusvahelised partnerorganisatsioonid, nt:

  • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) tulemused;
  • Rahvusvahelise Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsiooni rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu (ICILS) tulemused.

See võimaldab võrrelda Euroopa riike ja piirkondi ning anda soovitusi haridus- ja koolituspoliitika tulevasteks arenguteks.

Euroopa Liidu statistika (Eurostat)

Euroopa Liidu Statistikaameti (Eurostat) haridust ja koolitust käsitlevad andmed.
Eurostati haridus- ja koolitusvaldkonna statistika

Juurdepääs Eurostati andmekogudele ja visualiseeritud statistilistele näitajatele seoses Euroopa koostöö sihttasemetega haridus- ja koolitusvaldkonnas.
Eurostati haridus- ja koolitusvaldkonna strateegiline raamistik „HK 2020“

Erasmus+ üliõpilaste liikuvus

Juurdepääs Euroopa Komisjoni statistikale ja aastaaruannetele seoses ELi programmiga, mille raames toetatakse haridust, koolitust, noori ja sporti Euroopas (Erasmus+).
Erasmus+ statistika

Võrdlusalused, mis käsitlevad üliõpilaste liikuvust kõrghariduses ning esmakutseõpet ja koolitust Euroopas.
Euroopa Komisjoni liikuvuse edetabel

Avaliku arvamuse andmed (Eurobaromeeter)

Euroopa Komisjoni statistika avaliku arvamuse kohta seoses hariduse ja koolitusega ELis.
Eurobaromeetri haridus- ja koolitusalased arvamusuuringud