Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa ülikoolide algatus

Euroopa ülikoolide algatus

Haridusmaastik on muutumas kõikjal Euroopas. Göteborgi tippkohtumisel 2017. aastal esitasid Euroopa Liidu juhid oma haridus- ja kultuurialase visiooni. Euroopa Ülemkogu kutsus oma 2017. aasta detsembri järeldustes ELi liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles edendama mitmeid algatusi, sealhulgas tuleks:

„[...] tugevdada kogu ELis strateegilisi partnerlusi kõrgharidusasutuste vahel ja soodustada 2024. aastaks umbes 20 „Euroopa ülikooli“ ehk kõikjal ELis asuvate ülikoolide alt-ülespoole võrgustike teket, et võimaldada üliõpilastel omandada kraadi, ühendades õpingud mitmes ELi riigis, ja panustada Euroopa ülikoolide rahvusvahelisse konkurentsivõimesse.“ 

Nõukogu 2021. aasta mai järeldustes Euroopa ülikoolide algatuse kohta korrati toetust Euroopa ülikoolidele, et aidata 

„[...] otsustavalt kaasa ambitsioonika visiooni realiseerimisele innovatiivsest, ülemaailmselt konkurentsivõimelisest ja atraktiivsest Euroopa haridusruumist ja Euroopa teadusruumist täielikus koostoimes Euroopa kõrgharidusruumiga, aidates tugevdada kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni tipptaseme mõõdet, samal ajal edendades soolist võrdõiguslikkust, kaasatust ja võrdsust, võimaldades sujuvat ja ambitsioonikat riikidevahelist koostööd Euroopa kõrgharidusasutuste vahel ning inspireerides kõrghariduse ümberkujundamist.“

Vastuseks sellele üleskutsele lõid kõrgharidusasutused, üliõpilasorganisatsioonid, liikmesriigid ja komisjon Euroopa ülikoolide algatuse. Tuginedes algetapis tehtud edusammudele, on algatus nüüd programmi „Erasmus+“ (2021–2027) lahutamatu osa.

„Euroopa ülikoolid“ on ka Euroopa ülikoolide strateegia juhtalgatus, mille eesmärk on toetada 2024. aasta keskpaigaks 60 Euroopa ülikooli, mis hõlmavad rohkem kui 500 kõrgharidusasutust.

Mis on Euroopa ülikool?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Euroopa ülikooli tegevus

Pärast programmi „Erasmus+“ 2022. aasta projektikonkurssi on nüüd kokku 44 Euroopa ülikooli, mis hõlmavad 31 riigi pealinnades ja äärealadel asuvat umbes 340 kõrgharidusasutust nii ELi liikmesriikides kui ka Islandil, Norras, Serbias ja Türgis. 

Koostöös umbes 1300 assotsieerunud partneriga, kelle hulka kuuluvad valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtted, linnad, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, on Euroopa ülikoolid võimelised oluliselt suurendama kõrghariduse kvaliteeti ja ulatust Euroopas.

Ülevaade 44 Euroopa ülikoolide liidust ja nende koosseisust

Programmi „Erasmus+“ 2019. aasta projektikonkursi raames valitud ülikoolide liitude esimene kolmeaastane rahastamisperiood lõppes 2022. aastal. Neil oli õigus kandideerida programmi „Erasmus+“ 2022. aasta projektikonkursil.

Lisateavet leiate olemasolevatest teabelehtedest erinevate Euroopa ülikoolide liitude kohta.

Programmi „Erasmus+“ 2023. aasta Euroopa ülikoolide algatus nüüd avatud

Selleks et toetada Euroopa ülikoolide algatuse täielikku kasutuselevõttu, on välja kuulutatud uus programmi „Erasmus+“ projektikonkurss, et toetada Euroopa ülikoolide liite kogu Euroopas. Selle kogueelarve on 384 miljonit eurot.

Lisateave 2023. aasta Euroopa ülikoolide projektikonkursi kohta.

Konkursikutse on üles ehitatud kahele teemale.

Teema nr 1. Varasema tiheda institutsioonilise riikidevahelise koostöö intensiivistamine

Selle projektikonkursi teemaga toetatakse juba olemasolevaid põhjalikke riikidevahelisi institutsioonilisi koostööliite, sealhulgas, kuid mitte ainult, programmi „Erasmus+“ 2020. aasta projektikonkursi raames valitud Euroopa ülikoolide liite.

Eesmärk on tugineda seni saavutatud institutsioonilisele koostööle ning veelgi süvendada, intensiivistada ja laiendada olemasoleva koostöö tõhusust, et liikuda Euroopa ülikoolide algatuse pikaajalise visiooni suunas. Uued kõrgharidusasutused võivad nende olemasolevate liitudega ühineda täieõiguslike partneritena.

Teema nr 2. Uue tiheda institutsioonilise riikidevahelise koostöö arendamine

Selle projektikonkursi teemaga toetatakse taotlejaid, kes soovivad luua uue tiheda institutsioonilise riikidevahelise koostöö uues Euroopa ülikoolide liidus.

Kuidas esitada taotlus?

Vaata avatud konkursikutse programmi „Erasmus+“ 2023. aasta Euroopa ülikoolide algatuse jaoks, mis põhineb kvalitatiivsetel kriteeriumidel.

Avalduste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2023.

Teabeüritus toimub 15. novembril 2022. Vt teabeürituse päevakorda ja lisateavet.

Vaata komisjoni teabelehte Euroopa ülikoolide liitude kohta, et saada algatuse kohta rohkem teavet.

Programmi „Erasmus+“ 2022. aasta projektikonkursi tulemused

Programmi „Erasmus+“ 2022. aasta projektikonkursi tulemused avaldati 2022. aasta juulis. Esitatud 52 taotlusest valiti kestlikuks rahastamiseks välja 16 olemasolevat ülikoolide liitu ning ühtlasi valiti välja neli uut Euroopa ülikooli, kuhu kuulub 175 kõrgharidusasutust liikmesriikidest ja muudest programmiga „Erasmus+“ assotsieerunud riikidest. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

Programmi „Erasmus+“ 2020. aasta projektikonkursi tulemused

Programmi „Erasmus+“ 2020. aasta projektikonkursi tulemused avaldati 2020. aasta juulis. 62 esitatud taotlusest valiti välja 24 uut Euroopa ülikoolide liitu, mis hõlmavad 165 kõrgkooli 26 liikmesriigist ja muudest programmis „Erasmus+“ osalevatest riikidest. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

Programmi „Erasmus+“ 2019. aasta projektikonkursi tulemused

2019. aasta projektikonkursi tulemused avaldati 2019. aasta juunis. 54 esitatud taotlusest valiti välja esimesed 17 Euroopa ülikoolide liitu, mis hõlmavad 114 kõrgkooli 24 liikmesriigist. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

Euroopa ülikoolid – selgitavad üliõpilased

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students