Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Качествени инвестиции в образованието и обучението

За да се превърне европейското пространство за образование в реалност до 2025 г., е необходимо подходящо равнище на инвестиции в образованието и обучението, като същевременно се гарантират неговите качество, ефективност и ефикасност. 

Както бе посочено в съобщението на Комисията относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г., експертна група за качествени инвестиции в образованието и обучението ще подкрепя този процес, като помага за запазването на акцента върху инвестициите на национално и регионално равнище.

Комисията ще предостави конкретна подкрепа на местните, регионалните и националните органи за улесняване на взаимното обучение, анализа и обмена на добри практики във връзка с инвестициите в образователна инфраструктура.

Инвестициите в образованието и обучението ще допринесат за екологичния и цифровия преход и за трайното възстановяване от кризата с COVID-19. Чрез значителното финансиране, достъпно по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, ще бъде предоставена солидна подкрепа за реформи и инвестиции в образованието и обучението — от инфраструктура и строителство до обучение, цифрови устройства и финансиране за отворени образователни ресурси.

Комисията ще насърчава екологизирането на образователните инфраструктури, за да бъдат в съответствие със съвременните енергийни стандарти и за да се подобри състоянието на зелените пространства на територията на училищата. По този начин ще се насърчат взаимодействието и ученето, като същевременно ще се отговори на търсенето на нови компетентности и педагогически методи. 

Актуална информация

На 19 февруари 2021 г. Комисията публикува доклада „Насърчаване на социалната и икономическата устойчивост в Европа чрез инвестиции в образование“. В този икономически документ се разглеждат ползите от инвестициите в образование и обучение.

Комисията също така отправи открита покана за изразяване на интерес във връзка със създаването на експертна група за качествени инвестиции в образованието и обучението. 

Експертната група ще извърши задълбочен анализ на съществуващите данни, за да набележи варианти на политиката за повишаване на образователните резултати и приобщаването, като същевременно се подобри ефективността на разходите.

През следващите седем години Европейският съюз (ЕС) ще насочи повече средства от всякога към образованието и обучението. 

Експертната група ще помага на националните органи да използват оптимално наличните средства и ще подкрепя разработването на основани на факти политики чрез създаване на ръководство за държавите членки, предоставящо солидни доказателства за въздействието, разходите и предизвикателствата при изпълнението на ключови мерки на политиката.

Тази група ще съсредоточи анализа си върху областите, на които се пада по-голямата част от разходите за образование и които могат да окажат значително въздействие върху резултатите в областта на образованието, а именно:

  • преподаватели и обучители
  • управление на образователната инфраструктура и свързаните с нея физически и човешки ресурси 
  • цифрово образование (инфраструктура и развитие на компетентности)

Всяка област следва да обхваща всички равнища на образование и обучение — от образованието и грижите в ранна детска възраст до образованието за възрастни — и ще бъде придружена от анализ на разходите и ползите и анализ на отражението върху бюджета за всеки вариант на политиката.

Първото заседание на експертната група ще се проведе през пролетта на 2021 г. Крайният срок за подаване на кандидатури е 20 март 2021 г.