Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Lärande inför den gröna omställningen och en hållbar utveckling

Många i EU anser att klimatförändringarna är ett av de största hoten som världen står inför. Hela samhället, även utbildningssektorn, måste vidta åtgärder för att hantera klimatkrisen.

EU-kommissionen stöder EU-länderna i deras insatser för att

 • se till att elever, lärare och pedagoger har de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att skapa mer miljövänliga och hållbara ekonomier och samhällen
 • hjälpa utbildningsinstitutionerna att integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och den övriga verksamheten
 • skapa en gemensam förståelse för de djupgående och omvälvande förändringar som krävs inom utbildningen för hållbarhet och en grön omställning.

EU-åtgärder

Rådets rekommendation om lärande inför den gröna omställningen och en hållbar utveckling

I juni 2022 antog ministerrådet en rekommendation om lärande inför den gröna omställningen och en hållbar utveckling.

Rekommendationen beskriver hur hållbarhet kan integreras i alla aspekter av utbildningen. Rådet uppmanar EU-länderna att

 • prioritera lärande för den gröna omställningen och en hållbar utveckling i sin utbildningspolitik
 • se till att alla elever och studenter får lära sig mer om klimatkrisen och hållbar utveckling genom både formell utbildning (t.ex. skolor och universitet) och icke-formell utbildning (t.ex. verksamhet utanför läroplanen och ungdomsverksamhet)
 • mobilisera nationella medel och EU-medel för att investera i grön och hållbar utrustning och infrastruktur
 • hjälpa lärare och pedagoger att utveckla sina kunskaper och färdigheter i att undervisa om klimatkrisen och hållbarhetsfrågor och hantera elevernas klimatångest
 • skapa stödjande lärmiljöer för hållbarhet som omfattar all verksamhet vid en utbildningsinstitution och möjliggör praktisk, tvärvetenskaplig och lokalt anpassad undervisning
 • aktivt engagera elever och personal, lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och forsknings- och innovationssamhället i lärande för hållbarhet.

Rådets rekommendation åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionen med fakta och underlag till rekommendationen, bland annat resultaten från samrådet och exempel på bra praxis från hela Europa.

Arbetsgruppen för lärande för hållbarhet

EU-kommissionen stöder genomförandet av rekommendationen genom en särskild arbetsgrupp. Bland de drygt 40 medlemmarna finns företrädare för utbildningsministerier (i EU- och partnerländerna), arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och internationella organ.

Gruppen har publicerat en rad diskussionsunderlag och policydokument om bland annat hållbarhet i hela skolan, läroplaner och kompetenser, effektiv utformning av politiken och lärarutbildning.

En europeisk kompetensram för hållbarhet

Den europeiska kompetensramen för hållbarhet (”GreenComp”) publicerades i januari 2022. Kompetensramen finns på alla EU-språk och kan användas i utbildningsprogram i såväl formella som icke-formella och informella sammanhang.

Kompetensramen beskriver fyra övergripande kompetenser för hållbarhet som elever och studenter i alla åldrar bör ha. Varje övergripande kompetens består av tre delkompetenser:

Förkroppsliga hållbarhetsvärden

 • Värdesätta hållbarhet
 • Stödja rättvisa
 • Främja naturen

Inse hur komplex hållbarhet är

 • Systemtänkande
 • Kritiskt tänkande
 • Problemformulering

Agera för hållbarhet

 • Politisk handlingsförmåga
 • Kollektivt handlande
 • Individuell initiativförmåga

Skapa visioner för en hållbar framtid

 • Framtidskompetens
 • Anpassningsförmåga
 • Utforskande tänkande

Under 2023 ska kommissionen inrätta en praktikgemenskap för att sammanföra skolor, forskare, myndigheter och andra organ som använder den nya kompetensramen.

Finansiering

Erasmusprogrammet för 2021–2027 har ett tydligt fokus på den gröna omställningen och hållbarhet i utbildning. Dessutom är miljöskydd, hållbar utveckling och klimatåtgärder prioriterade områden för Europeiska solidaritetskåren.

I arbetsprogrammet för Erasmus+ 2023 prioriteras projekt om hållbarhetsundervisning i skolan för att utbilda eleverna i hållbarhetsfrågor, främja positiva åtgärder för hållbarhet och motverka miljöångest, stödja kapacitetsuppbyggnad bland lärare och hjälpa skolan att ta ett helhetsgrepp på hållbarhet.

Forskning

Kommissionen genomför också ett antal studier om grön utbildning, bland annat om

 • fortbildning för lärare
 • kartläggning av strategier för lärande om hållbarhet i skolan
 • samverkan mellan den gröna och den digitala omställningen i skolans undervisning
 • gröna och hållbara lärmiljöer och infrastrukturer för lärande.

Erasmus+ lärarakademier

Erasmus+ lärarakademier är ett av Erasmusprogrammets flaggskeppsprojekt. Målet är att skapa europeiska partnerskap mellan lärarutbildningar och stärka deras europeiska och internationella dimension.

Lärarakademierna drog i gång 2022 och pågår i tre år. Tre av dem handlar särskilt om hållbarhet:

Edusta ska skapa utbildningsvägar där lärare kan utveckla och styrka sin kompetens i hållbarhetsutbildning med digitala utmärkelser.

Projektet TAP-TS ska ta fram, testa och validera lärresurser om hållbarhet för skolor och lärarutbildningar.

Climademy ska hjälpa lärarna att bättre förstå klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser och vad man kan göra åt dem. Man ska också bygga ett nätverk av lärare som undervisar i klimatfrågor.