Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utbildning för miljömässig hållbarhet

För att fördjupa EU-ländernas samarbete om utbildning för den gröna omställningen kommer EU-kommissionen under 2021 att

  • lägga fram ett förslag till rådets rekommendation om utbildning för miljömässig hållbarhet 
  • ta fram en europeisk kompetensram i fråga om klimatförändringar och hållbar utveckling
  • lansera en utbildningskoalition för klimatet.

Rekommendationen och kompetensramen ska hjälpa EU-länderna att

  • se till att elever, lärare och pedagoger får de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att leva, arbeta och agera för en hållbar miljö
  • stödja utbildningsinstitutionerna så att de kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och den övriga verksamheten 
  • integrera utbildning om miljömässig hållbarhet i hela utbildningssystemet.

Rekommendationen är ett initiativ inom det europeiska området för utbildning och EU:s strategi för biologisk mångfald och är tänkt att fungera som en referensram för länderna när det gäller hur utbildning kan bidra till en grönare framtid. 

Kommissionen kommer att ta hänsyn till Unescos arbete med utbildning för hållbar utveckling och 2030-målen för hållbar utveckling.

En tidig analys har ringat in ett antal aspekter som rekommendationen skulle kunna ta upp:

  • Miljö- och hållbarhetsfrågor är ett tvärvetenskapligt fält som hela tiden utvecklas. För att mobilisera alla invånare för en mer hållbar miljö behövs därför en strategi för livslångt lärande och mer samarbete mellan olika utbildningssektorer. 
  • För att man ska kunna utveckla den hållbarhetskompetens som krävs måste lärandet vara tvärvetenskapligt och bygga på deltagande, samverkan och samarbete.
  • Det behövs ett helhetsgrepp där den fysiska lärandemiljön, partnerskapen och samhället bidrar till att koppla samman undervisning och lärande så att ”vi lever som vi lär”. Det räcker inte med klassrumsundervisningen. Många länder har redan en strategi som omfattar hela skolan, men det är ännu ingen utbredd arbetsmetod. 

Kompetensram

Målet med kompetensramen i fråga om klimatförändringar och hållbar utveckling är att skapa en gemensam förståelse och en begreppsmodell för de färdigheter som eleverna ska utveckla. 

För varje kompetensområde kommer det att finnas olika nivåer – från medvetenhet till förståelse och handling. 

De gemensamma definitioner och praktiska riktlinjer som ska ingå i kompetensramen kan hjälpa utbildningsaktörerna att få studenter och samhället i stort att bidra till de förändringar som krävs för att ställa om till klimatneutralitet och hållbar utveckling. 

Kommissionens gemensamma forskningscentrum har gjort en litteraturgenomgång om hållbarhetskompetens som underlag till arbetet med kompetensramen. 

Tidsplan 

Kommissionen håller nu på att ta fram ett förslag till rådets rekommendation. 

Den 18 juni 2021 inledde kommissionen ett samråd för att få in synpunkter och idéer som underlag till en rådsrekommendation om utbildning för miljömässig hållbarhet, som ska antas i slutet av 2021.

Vi håller också olika samråd med utbildnings- och miljöorganisationer. 

EU-ländernas utbildningsministrar träffas sedan i ministerrådet för att diskutera och anta förslaget. 

Erasmus+ stöder grön utbildning 

Miljö-, klimat- och hållbarhetsmålen är också centrala för det nya Erasmusprogrammet, som ger ökat stöd till utvecklingen av grön kompetens och där alla projekt måste använda miljövänliga metoder.