Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izobraževanje za okoljsko trajnostnost

Načrti Evropske komisije leta 2021 za spodbujanje sodelovanja in izmenjav med državami članicami Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja za zeleni prehod:

  • predstavitev predloga priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnostnost 
  • oblikovanje evropskega okvira kompetenc za podnebne spremembe in trajnostni razvoj
  • začetek delovanja izobraževalne koalicije za podnebje

Priporočilo in novi okvir bosta podpirala države članice EU na naslednjih področjih:

  • podpora učečih se in učnega osebja pri razvoju znanj, spretnosti in odnosov, potrebnih za življenje, delo in ukrepanje za doseganje okoljske trajnostnosti
  • podpora institucijam za izobraževanje in usposabljanje pri vključevanju trajnostnosti v poučevanje in učenje ter v vse vidike njihovih dejavnosti 
  • vključevanje izobraževanja za okoljsko trajnostnost v celotni sistem izobraževanja in usposabljanja

Priporočilo, ki je pobuda evropskega izobraževalnega prostora in strategije EU za biotsko raznovrstnost, je lahko referenčna točka za države članice o tem, kako lahko izobraževanje in usposabljanje prispevata k bolj zeleni prihodnosti. 

Komisija bo svoja prizadevanja usklajevala s tekočim delom Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) na področju izobraževanja za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 v širšem smislu.

Zgodnje analize so pokazale številna ključna področja, ki bi jih priporočilo lahko obravnavalo:

  • Vseživljenjsko učenje je ključno za multidisciplinarno in hitro razvijajoče se področje izobraževanja za okoljsko trajnostnost ter opolnomočenje in mobilizacijo državljanov. Razvoj pristopa vseživljenjskega učenja k izobraževanju za okoljsko trajnostnost in spodbujanje sodelovanja med sektorji izobraževanja in usposabljanja je zato bistvenega pomena. 
  • Za razvoj potrebnih kompetenc za trajnostnost so nujni interdisciplinarno in participativno učenje in poučevanje ter sodelovanje.
  • Povezovanje poučevanja in učenja, fizičnega (učnega) okolja, partnerstev in skupnosti učinkovito spodbuja izobraževanje za okoljsko trajnostnost z uresničevanjem pridobljenih znanj v praksi. V nekaterih državah članicah se splošni pristop sodelovanja celotne šole že uporablja, vendar še ni razširjen. 

Okvir kompetenc

Cilj okvira kompetenc za podnebne spremembe in trajnostni razvoj je vzpostaviti skupno razumevanje in konceptualni model kompetenc, ki naj bi jih razvili učeči se. 

Za vsako področje kompetenc se bodo določile ravni – od ozaveščanja do razumevanja in ukrepanja. 

Skupne opredelitve in praktične smernice k okviru kompetenc lahko podpirajo deležnike na področju izobraževanja v državah članicah pri spodbujanju učencev in širše skupnosti, da prispevajo k spremembam, potrebnim za uspešen prehod na podnebno nevtralnost in trajnostni razvoj. 

Skupno raziskovalno središče Komisije je izvedlo pregled literature o trajnostnih kompetencah za podporo priprave okvira. 

Časovni okvir 

Komisija trenutno pripravlja predlog priporočila Sveta. 

Komisija je 18. junija 2021 začela javno posvetovanje za zbiranje prispevkov in zamisli o predlogu priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnostnost, ki naj bi bilo sprejeto proti koncu leta 2021.

Opravljajo se tudi posveti z organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in okolja. 

Predlog bo po sprejetju posredovan državam članicam. O njem bodo razpravljali in ga dokončno sprejeli ministri in ministrice za izobraževanje EU na Svetu EU

Erasmus+ podpira zeleno izobraževanje 

Trajnostni, okoljski in podnebni cilji imajo osrednjo vlogo tudi v novem programu Erasmus+. Zelene prakse so vključene v vse projekte, več podpore pa je namenjene tudi razvoju zelenih spretnosti in kompetenc.