Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učenje za zeleni prehod in trajnostni razvoj

Podnebne spremembe so po mnenju Evropejk in Evropejcev danes najresnejši svetovni problem. Tako kot na drugih področjih se je treba na planetarno krizo odzvati tudi na področju izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija podpira države članice EU v njihovih prizadevanjih, da:

 • učeče se in izobraževalce podprejo pri razvoju znanj, spretnosti in miselnosti, ki so potrebni za okolju prijaznejše in bolj trajnostno gospodarstvo in družbo
 • institucije za izobraževanje in usposabljanje podprejo pri vključevanju trajnostnosti v poučevanje in učenje ter v vse vidike njihovih dejavnosti
 • poskrbijo za skupno razumevanje korenitih in preobrazbenih sprememb, ki so potrebne v izobraževanju in usposabljanju za prehod na trajnostnost in zeleni prehod

Ukrepi EU

Priporočilo Sveta o učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj

Svet Evropske unije je junija 2022 sprejel Priporočilo o učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj.

V njem je orisano, kako je mogoče trajnostnost vključiti v vse vidike izobraževanja in usposabljanja. Države članice poziva, naj:

 • bo učenje za zeleni prehod in trajnostni razvoj prednostna naloga v njihovih politikah in programih izobraževanja in usposabljanja
 • vsem učečim se omogočijo, da pridobijo informacije o podnebni krizi in trajnostnosti v okviru formalnega izobraževanja (na primer v šolah in visokošolskih ustanovah) in neformalnega izobraževanja (na primer zunajšolske dejavnosti, mladinsko delo)
 • uporabijo nacionalna sredstva in sredstva EU za naložbe v okolju prijazno in trajnostno opremo, vire in infrastrukturo
 • izobraževalce podprejo pri razvoju znanj in spretnosti za poučevanje o podnebni krizi in trajnostnosti ter za odzivanje na ekološko tesnobo med njihovimi učenci, dijaki in študenti
 • ustvarijo podporno učno okolje za temo trajnostnosti, ki zajema vse dejavnosti izobraževalne ustanove ter omogoča praktično in interdisciplinarno poučevanje in učenje, ki upoštevata lokalne razmere
 • dejavno vključijo učence, dijake, študente in šolsko osebje, lokalne organe, mladinske organizacije ter raziskovalne in inovacijske skupnosti v učenje za trajnostnost

Priporočilo Sveta dopolnjuje delovni dokument služb Komisije, ki vsebuje podrobnosti in dokaze, na katerih temelji priporočilo, vključno z rezultati javnega posvetovanja in primeri dobre prakse iz vse Evrope.

Delovna skupina za učenje za trajnostnost

Evropska komisija podpira izvajanje priporočila s posebno delovno skupino za trajnostnost v izobraževanju. Med več kot 40 člani skupine so predstavniki ministrstev za izobraževanje (iz držav EU in partnerskih držav), socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij.

Skupina je objavila vrsto prispevkov in ključnih političnih sporočil o temah, kot so trajnostnost v šolah, učni načrti in kompetence, učinkovito oblikovanje politik in izobraževanje učiteljev.

Evropski okvir trajnostnih kompetenc

Evropski okvir trajnostnih kompetenc (GreenComp) je bil objavljen januarja 2022. Ta okvir, ki je bil preveden v vse uradne jezike EU, se lahko uporablja v programih in politikah izobraževanja in usposabljanja v formalnem, neformalnem in priložnostnem kontekstu.

Okvir opredeljuje štiri skupine kompetenc, povezanih s trajnostnostjo, ki bi jih morali pridobiti učeči se vseh starosti. Vsaka kompetenca je nadalje razčlenjena na tri delna področja.

Utelešenje vrednot trajnostnosti

 • vrednotenje trajnostnosti
 • podpiranje pravičnosti
 • podpiranje narave

Sprejemanje celovitosti v trajnostnosti

 • sistemsko mišljenje
 • kritično mišljenje
 • uokvirjanje problema

Delovanje za trajnostnost

 • politično udejstvovanje
 • skupno ukrepanje
 • individualna pobuda

Vizija trajnostnih prihodnosti

 • prihodnostna pismenost
 • prilagodljivost
 • raziskovalno mišljenje

Komisija je leta 2023 ustanovila izkustveno skupnost za povezovanje šol, raziskovalcev, javnih organov in drugih organov, ki uporabljajo novi okvir kompetenc.

Financiranje

Zeleni prehod in trajnostnost v okviru izobraževanja in usposabljanja sta poudarjena tudi v programu Erasmus+ za obdobje 2021–2027. Poleg tega so varstvo okolja, trajnostni razvoj in podnebni ukrepi prednostne naloge evropske solidarnostne enote.

V letnem delovnem programu Erasmus+ za leto 2023 imajo prednost projekti na področju trajnostnosti v šolskem izobraževanju. Pri tem gre lahko tudi za razvoj trajnostnih kompetenc ter znanj in spretnosti, pozitivne ukrepe za trajnostnost in odzivanje na ekološko tesnobo, krepitev zmogljivosti učiteljev in vsešolske pristope k trajnostnosti.

Raziskave

Komisija izvaja tudi številne študije o zelenem izobraževanju, med drugim na naslednjih področjih:

 • strokovni razvoj učiteljev
 • učni modeli za trajnostnost v šolskem izobraževanju
 • sinergije med zeleno in digitalno agendo v šolskem izobraževanju
 • zelena in trajnostna učna okolja in infrastruktura

Učiteljske akademije Erasmus+

Učiteljske akademije Erasmus+ so ena od vodilnih pobud sedanjega programa Erasmus+. Cilj je vzpostaviti evropska partnerstva med ponudniki izobraževanja in usposabljanja za učitelje ter okrepiti evropsko in mednarodno razsežnost izobraževanja učiteljev v Evropi.

Tri akademije, ki so bile vzpostavljene leta 2022 in bodo aktivne tri leta, se osredotočajo zlasti na trajnostnost.

Cilj EduSTA je učiteljem pomagati razviti in z digitalnimi certifikati dokazati svoje kompetence za trajnostno izobraževanje.

V okviru projekta TAP-TS bo pripravljeno, preizkušeno in potrjeno učno gradivo o trajnostnosti za uporabo v šolah in pri izobraževanju učiteljev.

Cilj CLIMADEMY je pomagati učiteljem bolje razumeti vzroke in posledice podnebnih sprememb ter možnosti za njihovo blaženje ter jim omogoča sodelovanje v mreži za izobraževanje o podnebnih spremembah.