Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitatīvas investīcijas izglītībā un apmācībā

Lai līdz 2025. gadam Eiropas izglītības telpa taptu par īstenību, ir pienācīgi jāinvestē izglītībā un apmācībā, tajā pašā laikā gādājot par to kvalitāti, rezultativitāti un efektivitāti. 

Kā minēts paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam, šo procesu atbalstīs ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar kvalitatīviem ieguldījumiem izglītībā un apmācībā, proti, tā palīdzēs arī turpmāk koncentrēties uz investīcijām valsts un reģionālā līmenī.

Komisija sniegs īpašu atbalstu vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm, lai veicinātu savstarpēju mācīšanos, analīzi un labas prakses apmaiņu par ieguldījumiem izglītības nozarē.

Investīcijas izglītībā un apmācībā veicinās zaļo un digitālo pārkārtošanos un ilgtspējīgu atkopšanos no Covid-19 krīzes. Ievērojamais finansējums, kas pieejams no Atveseļošanas un noturības mehānisma, sniegs būtisku atbalstu reformām un ieguldījumiem izglītībā un apmācībā, no infrastruktūras un būvniecības līdz apmācībai, digitālajām ierīcēm vai atvērtiem izglītības resursiem paredzētam finansējumam.

Komisija popularizēs izglītības infrastruktūru zaļināšanu, lai tā atbilstu mūsdienu energostandartiem un lai uzlabotu zaļās zonas skolu teritorijā. Tas savukārt nāks par labu saskarsmei un mācībām, kā arī palīdzēs veidot tik nepieciešamās jaunās kompetences un pedagoģiskās pieejas. 

Jaunākā informācija

2021. gada 19. februārī Komisija publicēja ziņojumu par to, kā ar investīcijām izglītībā vairot Eiropas sociālo un ekonomisko noturību. Šajā ekonomikas pētījumā iztirzāts, kādu labumu nes investēšana izglītībā un apmācībā.

Komisija arī nāca klajā ar atklātu uzaicinājumu paust ieinteresētību iesaistīties ekspertu grupā, kura nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar kvalitatīviem ieguldījumiem izglītībā un apmācība. 

Šī ekspertu grupa padziļināti analizēs pieejamos faktus, lai noskaidrotu, kāda rīcībpolitika var palīdzēt uzlabot izglītības rezultātus un iekļaujīgumu, vienlaikus nodrošinot, ka tēriņi ir racionāli.

Eiropas Savienība (ES) nākamajos septiņos gados izglītībai un apmācībai atvēlēs vairāk līdzekļu nekā jebkad agrāk. 

Ekspertu grupa palīdzēs valstu iestādēm pēc iespējas labāk izmantot pieejamos līdzekļus un veidot pierādījumos balstītu rīcībpolitiku, proti, tā sagatavos dalībvalstīm domātus norāžu dokumentus, kuros būs sniegti pārliecinoši pierādījumi par to, kāda ir nozīmīgu rīcībpolitikas pasākumu īstenošanas ietekme, izmaksas un sarežģījumi.

Ekspertu grupa analīzē koncentrēsies uz tām jomām, kurās tiek tērēts visvairāk no izglītībai atvēlētajiem līdzekļiem un kuras var visbūtiskāk ietekmēt izglītības rezultātus, proti:

  • skolotāji un pasniedzēji,
  • izglītības infrastruktūras un ar to saistīto fizisko resursu un cilvēkresursu pārvaldība, 
  • digitālā izglītība (infrastruktūra un kompetenču attīstīšana).

Katra joma aptvertu visus izglītības un apmācības līmeņus, sākot ar agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi un beidzot ar pieaugušo izglītību, un par katru rīcībpolitikas variantu tiks sagatavota izmaksu un ieguvumu analīze un tiks noskaidrota ietekme uz budžetu.

Pirmā ekspertu grupas sanāksme notiks 2021. gada pavasarī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 20. marts.