Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rohepööret ja kestlikku arengut toetav õpe

Eurooplased peavad kliimamuutusi praegu üheks suurimaks probleemiks maailmas. Sellele üleilmsele kriisile reageerimiseks tuleb haridus- ja koolitusvaldkonnas, nagu ka kõigis teistes sektorites, astuda vajalikke samme.

Euroopa Komisjon on ELi liikmesriikidele abiks nende püüdlustes, et

 • anda õppijatele ja haridustöötajatele teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud keskkonnahoidlikuma ja kestlikuma majanduse ja ühiskonna jaoks,
 • toetada haridus- ja koolitusasutusi kestlikkuse lõimimisel õpetamisse ja õppimisse ning oma tegevuse kõigisse aspektidesse,
 • tekitada ja jagada arusaamist põhjalikest ja ümberkujundavatest muutustest, mida on vaja kestlikkust ja rohepööret toetava hariduse ja koolituse jaoks.

ELi meetmed

Nõukogu soovitus rohepööret ja kestlikku arengut toetava õppe kohta

2022. aasta juunis võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovituse rohepööret ja kestlikku arengut toetava õppe kohta.

Selles poliitikaavalduses on visandatud võimalused, kuidas lõimida kestlikkust hariduse ja koolituse kõikidesse aspektidesse. Selles pöördutakse üleskutsega liikmesriikide poole, et

 • seada rohepööret ja kestlikku arengut toetav õpe haridus- ja koolituspoliitikas ja -programmides prioriteediks,
 • pakkuda kõigile õppijatele formaalhariduses (nt koolid ja kõrgkoolid) ja mitteformaalses hariduses (nt õppekavaväline tegevus, noorsootöö) võimalusi teada saada kliimakriiside ja kestlikkuse kohta,
 • kasutada riiklikke ja ELi rahalisi vahendeid, et investeerida keskkonnahoidlikesse ja kestlikesse vahenditesse, ressurssidesse ja taristusse,
 • toetada haridustöötajaid nende teadmiste ja oskuste täiendamisel, et nad suudaksid anda õpetust kliimakriiside ja kestlikkuse kohta ning muu hulgas tulla toime õpilaste seas esineva ökoärevusega,
 • luua kestlikkust toetav õpikeskkond, mis hõlmab haridusasutuse kõiki tegevusi ja toiminguid ning võimaldab sellist õpetamist ja õppimist, mis on praktiline, valdkondadevaheline ja kohalikke olusid arvesse võttev,
 • aktiivselt kaasata kestlikkust toetavasse õppesse õpilasi ja personali, kohalikke asutusi, noorteorganisatsioone ning teadus- ja innovatsioonikogukondi.

Nõukogu soovituse täienduseks on komisjoni talituste töödokument, mis sisaldab soovitusega seotud üksikasju ja tõendeid, sealhulgas avaliku konsultatsiooni tulemusi ja kogu Euroopas kogutud heade tavade näiteid.

Kestlikkust toetava õppe töörühm

Euroopa Komisjon on soovituse rakendamise toetamiseks loonud spetsiaalse töörühma, mis tegeleb kestlikkusteemaga hariduses. Töörühma rohkem kui 40 liikme hulka kuuluvad haridusministeeriumite esindajad (EL ja partnerriigid), sotsiaalpartnerid, valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised asutused.

Töörühm on avaldanud hulga töödokumente ja poliitika põhisõnumeid sellistel teemadel nagu tervet kooli hõlmav kestlikkus, õppekava ja pädevused, tulemuslik poliitika kujundamine ja õpetajate koolitus.

Euroopa kestlikkusalaste pädevuste raamistik

Euroopa kestlikkusalaste pädevuste raamistik (GreenComp) avaldati 2022. aasta jaanuaris. Seda kõigisse ELi ametlikesse keeltesse tõlgitud raamistikku saab kasutada formaalse, mitteformaalse ja informaalse õpikeskkonnaga seotud haridus- ja koolitusprogrammides ja -poliitikas.

Raamistikus on määratletud nelja rühma jaotatud kestlikkusega seotud pädevused, mille peaksid omandama igas vanuses õppijad. Igal pädevusel on kolm alajaotust.

Kestlikkusväärtuste omaksvõtmine

 • kestlikkuse väärtustamine
 • õigluse toetamine
 • looduse väärtustamine

Kestlikkuse keerukuse käsitamine

 • süsteemne mõtlemine
 • kriitiline mõtlemine
 • probleemi piiritlemine

Tegutsemine kestlikkuse nimel

 • poliitiline ärksus
 • ühistegevus
 • isiklik algatus

Kestliku tuleviku kujutlemine

 • tulevikupädevus
 • kohanemisvõime
 • uuriv mõtlemine

2023. aastal kavatseb komisjon uut pädevusraamistikku kasutades panna aluse praktikakogukonnale, ühendamaks koole, teadureid, ametiasutusi ja muid asutusi.

Rahastamine

2021.–2027. aasta programmis „Erasmus+“ pööratakse erilist tähelepanu rohepöördele ja kestlikkusele hariduses ja koolituses. Lisaks kuuluvad keskkonnakaitse, kestlik areng ja kliimameetmed Euroopa solidaarsuskorpuse esmatähtsate valdkondade hulka.

Programmi „Erasmus+“ 2023. aasta tööprogrammis on eesõigus antud projektidele, mis on seotud kestlikkusega koolihariduses ning millega muu hulgas arendatakse kestlikkuspädevusi ja -oskusi, edendatakse aktiivset tegutsemist kestlikkuse valdkonnas ja püütakse toime tulla ökoärevusega, toetatakse õpetajate suutlikkuse suurendamist ja terve kooli suhtumist kestlikkusse.

Teadusuuringud

Komisjon võtab enda peale keskkonnahoidlikku haridust käsitlevate uurimuste korraldamise, sh järgmiste teemade kohta:

 • õpetajate kutsealane areng,
 • koolihariduses kestlikkust edendava õppe võimaluste kaardistamine,
 • rohelise ja digitaalarengu tegevuskavade sünergia koolihariduses,
 • keskkonnahoidlikud ja kestlikud õppekeskkonnad ja -taristu.

Programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemiad

Praegusse programmi „Erasmus+“ kuuluvad õpetajate akadeemiad on selle programmi juhtmeede. Seatud siht on luua õpetajate hariduse ja koolituste pakkujate Euroopa partnerlus ning laiendada õpetajahariduse Euroopa ja rahvusvahelist haaret.

2022. aastal alustanud ja kolm aastat tegutseva kolme akadeemia huvi keskmes on eelkõige kestlikkus.

EduSTA loob õpivõimalusi, mille raames saavad õpetajad oma kestlikkusalase hariduse pädevusi arendada ja seda haridust avatud tunnistustega tõendada.

Projekti TAP-TS raames koostatakse, testitakse ja valideeritakse koolide ja õpetajate hariduse jaoks ette nähtud kestlikkusega seotud ressursipakette.

CLIMADEMY aitab õpetajatel paremini aru saada kliimamuutuste põhjustest, mõjudest ja leevendamise võimalustest. Selle projekti raames luuakse kliimamuutuste alase haridusega seotud õpetajate võrgustik.