Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 9. meede

Digioskused on hädavajalikud nii õppimiseks, töötamiseks kui ka igapäevaelus hakkama saamiseks. Kiiresti muutuvas tehnoloogiapõhises majanduses ja ühiskonnas peavad kõigil olema digioskused. 

Kahjuks juhtub Euroopas sageli, et teave digioskuste kohta läheb „tõlkes kaduma“, sest mitmesuguste organisatsioonide ja riikide valitsuste poolt digioskuste jaoks loodud koolitus- ja sertifitseerimissüsteemid on väga erinevad. 

Seepärast uurib Euroopa Komisjon võimalust töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, et inimesed saaksid oma digioskusi tööandjatele, koolitajatele ja teistele osalistele lihtsasti tõendada. 

Euroopa digioskuste tunnistus põhineb Euroopa digipädevuse raamistikul (DigComp), mida pidevalt ajakohastatakse, et kiirelt muutuva digimaailma vajadustega sammu pidada.

Eesmärgid 

Töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, mis vastab kokkulepitud kvaliteedinõuetele, et suurendada digioskuste sertifitseerimise läbipaistvust ja vastastikust tunnustamist valitsuste, tööandjate ja muude sidusrühmade poolt kogu Euroopas. 

See peaks võimaldama inimestel tõendada oma digipädevuse vastavust Euroopa digipädevuse raamistikule ning julgustama üksikisikuid omandama uusi digioskusi. 

Euroopa digioskuste tunnistus toetab Euroopa oskuste tegevuskava ambitsioonikaid eesmärke:

  • tagada 2025. aastaks, et 70 %-l 16–74aastastest on vähemalt algtaseme digioskused
  • saavutada Euroopa digikümnendi eesmärk ja tagada 2030. aastaks, et vähemalt 80 %-l elanikkonnast on algtaseme digioskused

Põhitegevused

  • Viia läbi teostatavusuuring Euroopa digioskuste tunnistuse kasutusele võtmiseks 

Oodatavad tulemused

  • Töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, mida tunnustavad ja aktsepteerivad Euroopa riikide valitsused, tööandjad ja muud sidusrühmad ning katsetada tunnistuse toimivust

Ajakava 

  • 2021. aasta kevad – digioskuste ja töökohtade platvormi käivitamine, kus pakutaks koolitusvõimalusi digioskuste täiendamiseks ja ümberõppeks 
  • 2021. aasta suvi – digioskuste enesehindamisvahendi käivitamine, millele luuakse juurdepääs Europassi portaali kaudu
  • September 2021 – teostatavusuuring, konsulteerimine ja kontseptsiooni väljatöötamine koostöös sidusrühmadega 
  • September 2022 – Euroopa digioskuste tunnistuse katseprojekt prototüübi loomiseks 
  • 2023. aasta – Euroopa digioskuste tunnistuse kasutuselevõtt ja täielik toimimine 

Lisateavet saab Euroopa digipädevuse raamistikku käsitlevast brošüürist ja videost ning Teadusuuringute Ühiskeskuse veebilehelt.

Lisateavet digipädevuse tunnistuse kohta leiab digivaldkonda käsitlevalt veebisaidilt.

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EC-EDSC@ec.europa.eu.

Meetmega seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu ning digiõppe tegevuskava on avaldatud asjakohasel veebilehel.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.