Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropské centrum digitálního vzdělávání

Během přípravy akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027 vyplynula z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami potřeba prohloubit vzájemnou spolupráci a dialog v této oblasti. 

Jako důležitý problém, který zpomaluje pokrok, byla rovněž zmíněna roztříštěnost politických opatření v oblasti digitálního vzdělávání, výzkumu a prováděcích postupů na evropské úrovni. V této souvislosti je třeba vyřešit několik souvisejících strukturálních otázek.

Za tím účelem vzniklo Evropské centrum digitálního vzdělávání, které propojuje komunitu zabývající se těmito otázkami a poskytuje prostor ke sdílení informací a spolupráci.

Cíle  

Jak bylo oznámeno ve sdělení o akčním plánu digitálního vzdělávání z roku 2020, Evropské centrum pro digitální vzdělávání bude:

 • podporovat členské země EU vytvořením sítě vnitrostátních poradenských služeb v oblasti digitálního vzdělávání pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se faktorů umožňujících digitální vzdělávání
 • propojovat celostátní a regionální iniciativy a strategie v oblasti digitálního vzdělávání a prostřednictvím různých aktivit umožňovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány, soukromým sektorem, odborníky, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a občanskou společností
 • monitorovat provádění akčního plánu a rozvoj digitálního vzdělávání v Evropě, mimo jiné prostřednictvím výsledků projektů podporovaných EU
 • sdílet osvědčené postupy tím, že bude přispívat k výzkumným experimentům a systematickému shromažďování a analýze empirických důkazů, a to i prostřednictvím vzájemného učení 
 • podporovat meziodvětvovou spolupráci a nové modely pro plynulou výměnu digitálního vzdělávacího obsahu a zabývat se záležitostmi, jako je interoperabilita, zajišťování kvality, udržitelnost životního prostředí, přístupnost a začlenění a společné normy EU v oblasti digitálního vzdělávání
 • podporovat aktivní rozvoj politiky a praxe tím, že bude výzkumným a prováděcím centrem pro digitální vzdělávání a zapojí zúčastněné strany do inovací vycházejících z potřeb uživatelů prostřednictvím hackathonu digitálního vzdělávání

Jak bude těchto cílů dosaženo?

K dosažení těchto cílů Evropské centrum digitálního vzdělávání poskytne:

 • komunitu ke spolupráci v oblasti digitálního vzdělávání
 • síť vnitrostátních poradenských služeb určených ke spolupráci při provádění politických opatření týkajících se digitálního vzdělávání
 • nové středisko pro podporu a možnosti pokročilého vzdělávání a odborné přípravy (SALTO) v oblasti digitálního vzdělávání
 • možnosti řešení příslušných problémů prostřednictvím hackathonu digitálního vzdělávání

Komunita centra nabídne:

 • meziodvětvový prostor – komunitu, která bude sdílet odborné znalosti, osvědčené postupy a řešení pro digitální vzdělávání napříč všemi oblastmi vzdělávání a odborné přípravy a bude podporovat diskusi, společnou tvorbu a činnost
 • sdílení znalostí a mapování – výměnu a spolupráci, sdílení informací a mapování
 • urychlení postupů a řešení v oblasti digitálního vzdělávání – zrychlení zavádění digitálních inovací ve vzdělávání 

Síť vnitrostátních poradenských služeb umožní:

 • propojovat přístupy „shora dolů“ a „zdola nahoru“ k otázkám digitálního vzdělávání, a to zejména podněcováním dialogu mezi členskými zeměmi EU a napříč všemi úrovněmi vzdělávání a odborné přípravy
 • prosazovat vzájemnou podporu digitálního vzdělávání

Středisko SALTO pro digitální vzdělávání bude poskytovat:

 • poradenství a školení pro pracovníky Národní agentury
 • a zajišťovat identifikaci, výměnu a shromažďování příkladů osvědčených postupů – buď na úrovni projektů, nebo v prováděcích orgánech, a bude také vydávat praktické příručky
 • pokyny a nástroje pro příjemce a žadatele

Hlavní činnosti

Konzultace se zúčastněnými stranami (2021)

Při návrhu centra pro digitální vzdělávání Evropská komise hojně využila zpětnou vazbu získanou v rámci otevřené veřejné konzultace k novému akčnímu plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027. 

Kromě toho Komise v souladu s přístupem přijatým pro vypracování akčního plánu pro digitální vzdělávání konzultovala koncepci centra s řadou zúčastněných stran. Jednalo se o tři specializované online konzultace zaměřené na tyto skupiny:

 • pracovní skupinu ET 2020 pro digitální vzdělávání: studium, výuka a hodnocení (WG DELTA) – 25. února 2021
 • zúčastněné strany, které se zapojily do otevřené veřejné konzultace k akčnímu plánu digitálního vzdělávání – 1. března 2021
 • zúčastněné strany, které se zajímají o centrum digitálního vzdělávání – 5. března 2021

Konzultace se zúčastněnými stranami zahrnovaly otevřené diskuse o hlavních rysech centra, potřebách zúčastněných stran v oblasti podpory digitálního vzdělávání a snahu pochopit, jak by jednotlivé zúčastněné strany mohly přispět k dosažení cílů centra. 

Rozvoj komunity (2021–2022)

V roce 2021 bylo rozhodnuto vytvořit komunitu praktických postupů, a proto byla zveřejněna výzva k pořízení podpůrných služeb pro moderování a kurátorství komunity.

Vlastní práce na vytvoření této komunity byla zahájena v únoru 2022. Po krátké pilotní a testovací fázi je nyní možné se prostřednictvím portálu EPV zaregistrovat do komunity Evropského centra digitálního vzdělávání.

Chcete-li spolupracovat, vyměňovat si osvědčené postupy a vyvíjet řešení se zúčastněnými stranami ze všech oblastí vzdělávání a odborné přípravy, můžete se zaregistrovat zde.

Síť vnitrostátních poradenských služeb

V říjnu 2021 se Evropská komise rozhodla podpořit vytvoření sítě vnitrostátních poradenských služeb – celostátních nebo regionálních orgánů, které se zabývají především prováděním politiky v oblasti digitálního vzdělávání.

Patří sem výkonné agentury, útvary/struktury v rámci ministerstev, které mají jasný mandát k realizaci digitálního vzdělávání, ale také celostátní a regionální orgány provádějící politická opatření v této oblasti. 

Tato síť podporuje výměnu zkušeností týkajících se digitálního vzdělávání a zajišťuje spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. 

SALTO

V roce 2022 zahájila Evropská komise přípravné práce na vytvoření nového digitálního střediska pro podporu a možnosti pokročilého vzdělávání a odborné přípravy SALTO, které bude podporovat národní agentury programu Erasmus v digitálním rozměru tohoto programu. K realizaci nové sítě SALTO, která byla zprovozněna v srpnu 2022, byla vybrána finská národní agentura. 

Harmonogram 

 • březen 2020 – březen 2021 – konzultace se zúčastněnými stranami včetně otevřené veřejné konzultace  
 • říjen 2021 – první zasedání sítě vnitrostátních poradenských služeb 
 • únor 2022 – příprava na vytvoření komunity praktických postupů Evropského centra digitálního vzdělávání
 • červen 2022 – zahájení registrace do komunity praktických postupů
 • srpen 2022 – zahájení činnosti střediska SALTO

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás 

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, kontaktujte nás e-mailem na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu nebo EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související obsah