Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Centrum digitálního vzdělávání

Během přípravy akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021-2027 vyplynula z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami potřeba posílit mezi zúčastněnými stranami spolupráci a dialog v oblasti digitálního vzdělávání. 

Jako důležitý problém, který brání pokroku, byla rovněž zmíněna roztříštěnost politiky digitálního vzdělávání, výzkumu a prováděcích postupů na evropské úrovni. 

Opatření v oblasti distančního vzdělávání nás upozornila na několik strukturálních problémů souvisejících s digitálním vzděláváním a odhalila slabá místa v systémech vzdělávání a odborné přípravy, která zahrnují více než jen kontextové a odvětvové otázky.

K řešení těchto problémů bude jako součást portálu Evropského prostoru vzdělávání vytvořeno centrum digitálního vzdělávání, které má být spuštěno do konce roku 2021. 

Toto centrum pomůže zviditelnit výstupy svého společenství praxe, poskytne mu vyhrazený prostor pro potřeby sdílení informací a zajistí součinnost s iniciativou Evropského prostoru vzdělávání. Jeho vývoj bude řízen komunitou zúčastněných stran, které zastupuje.

Cíle

Jak bylo oznámeno ve sdělení o akčním plánu digitálního vzdělávání z roku 2020, centrum pro digitální vzdělávání bude

 • podporovat členské státy Evropské unie (EU) vytvořením sítě vnitrostátních poradenských služeb v oblasti digitálního vzdělávání pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se faktorů umožňujících digitální vzdělávání
 • propojovat vnitrostátní a regionální iniciativy a strategie v oblasti digitálního vzdělávání a prostřednictvím různých činností spojovat vnitrostátní orgány, soukromý sektor, odborníky, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy a občanskou společnost
 • monitorovat provádění akčního plánu a rozvoj digitálního vzdělávání v Evropě, mimo jiné prostřednictvím výsledků projektů podporovaných EU
 • sdílet osvědčené postupy tím, že bude přispívat k výzkumným experimentům a systematickému shromažďování a analýze empirických důkazů, a to i prostřednictvím vzájemného učení 
 • podporovat meziodvětvovou spolupráci a nové modely pro plynulou výměnu digitálního vzdělávacího obsahu a zabývat se záležitostmi, jako je interoperabilita, zajišťování kvality, udržitelnost životního prostředí, přístupnost a začlenění a společné normy EU v oblasti digitálního vzdělávání
 • podporovat aktivní rozvoj politiky a praxe tím, že bude výzkumným a prováděcím centrem pro digitální vzdělávání a zapojí zúčastněné strany do inovací vycházejících z potřeb uživatelů prostřednictvím hackathonu digitálního vzdělávání

Jak lze těchto cílů dosáhnout?

K dosažení těchto cílů bude digitální vzdělávací centrum (kromě jiných činností)

 • vytvářet a rozvíjet společenství praxe pro spolupráci 
 • vytvářet síť vnitrostátních poradenských služeb, jejichž úkolem bude podněcovat dialog mezi soukromým a veřejným sektorem a zprostředkovávat informace, údaje a volby mezi oblastmi politiky, výzkumu a praxe 
 • shromažďovat příklady osvědčených postupů díky činnosti nového střediska pro podporu, možnosti pokročilého vzdělávání a odborné přípravy (SALTO) v oblasti digitálního vzdělávání

Společenství praxe pro spolupráci nabídne

 • meziodvětvový prostor – komunitu, která bude sdílet své odborné znalosti, osvědčené postupy a řešení pro digitální vzdělávání napříč odvětvími vzdělávání a odborné přípravy a bude podporovat diskusi, společnou tvorbu a činnost
 • sdílení znalostí a mapování – podpora výměny a spolupráce, sdílení informací a mapování
 • urychlení postupů a řešení v oblasti digitálního vzdělávání – zrychlení zavádění digitálních inovací ve vzdělávání 

Vnitrostátní poradenské služby budou

 • propojovat přístupy „shora dolů“ a „zdola nahoru“ k otázkám digitálního vzdělávání podněcováním dialogu mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
 • přispívat k činnosti celé komunity centra, jakož i ke strategickému dialogu o příznivých faktorech digitálního vzdělávání

Středisko SALTO pro digitální vzdělávání poskytne

 • poradenství a školení pro pracovníky Národní agentury
 • bude zajišťovat identifikaci, výměnu a shromažďování příkladů osvědčených postupů – buď na úrovni projektů, nebo v prováděcích orgánech, a bude vydávat praktické publikace
 • poskytne pokyny a nástroje pro příjemce a žadatele

Hlavní činnosti v roce 2021

Zapojení veřejnosti 

Konzultace se zúčastněnými stranami

Při návrhu centra pro digitální vzdělávání Komise hojně využila zpětnou vazbu získanou v rámci otevřené veřejné konzultace k novému akčnímu plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027. 

Kromě toho Evropská komise v souladu s přístupem přijatým pro vypracování akčního plánu pro digitální vzdělávání konzultovala koncepci centra s řadou zúčastněných stran, a to včetně

 • pracovní skupiny ET 2020 pro digitální vzdělávání: studium, výuka a hodnocení (WG DELTA) – 25. února 2021
 • zúčastněných stran, které se zapojily do otevřené veřejné konzultace k akčnímu plánu digitálního vzdělávání – 1. března 2021
 • všech zúčastněných stran, které se zajímají o centrum digitálního vzdělávání – 5. března 2021

Konzultace se zúčastněnými stranami zahrnovaly otevřený dialog o hlavních rysech centra, potřebách zúčastněných stran v oblasti podpory digitálního vzdělávání a snahu pochopit, jak by různé zúčastněné strany mohly přispět k dosažení cílů centra. 

Společenství praxe

V roce 2021 bude zahájena činnost směřující k vytvoření a rozvoji společenství praxe. Hlavním cílem centra pro digitální vzdělávání bude podpora rozvoje společenství praxe. 

Budoucí portál Evropské agentury pro životní prostředí zajistí zviditelnění výstupů tohoto rozsáhlého společenství praxe, které centrum umožní, a vyhrazený prostor pro potřeby sdílení informací v rámci centra. 

Vnitrostátní poradenské služby

V roce 2021 bude Komise podporovat dialog v rámci vytváření sítě vnitrostátních poradenských služeb, tj. vnitrostátních struktur, institucí nebo útvarů, které poskytují poradenství v otázkách digitálního vzdělávání a provádějí digitální vzdělávání v členských státech EU. 

Tato síť bude podporovat výměnu zkušeností týkajících se digitálního vzdělávání a zajišťovat spolupráci mezi jednotlivými státy. 

Síť vnitrostátních poradenských služeb by mohla podporovat práci na dalších iniciativách v rámci akčního plánu digitálního vzdělávání, například na „strategickém dialogu o příznivých faktorech digitálního vzdělávání“.

Seminář koncepčního myšlení

V listopadu 2021 se uskuteční seminář zaměřený na koncepční myšlení, jehož cílem bude seznámit komunitu zabývající se digitálním vzděláváním s možnými řešeními problémů digitálního vzdělávání. 

Harmonogram 

Od roku 2021 až do roku 2027

 • Březen 2020 – březen 2021 – konzultace se zúčastněnými stranami včetně otevřených veřejných konzultací
 • Září 2021 – první jednání vnitrostátních poradenských služeb 
 • Listopad 2021 – seminář koncepčního myšlení 
 • Leden 2022 – spuštění centra digitálního vzdělávání

Financování

Toto opatření je financováno programem EU Erasmus+.

Kontaktujte nás 

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, kontaktujte nás e-mailem na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.