Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Initiativ för grön utbildning

EU verkar för att utbildningssektorn ska bidra till den gröna omställningen och till att öka hållbarhetskompetensen hos alla elever och studerande.

Varför är grön utbildning viktigt?

Elever och studerande i alla åldrar måste kunna utveckla kunskaper, färdigheter och attityder för ett mer hållbart liv, ändra konsumtionsmönstren och bidra till en grönare framtid. Utbildning spelar en avgörande roll för att få människor att gå från miljömedvetenhet till handling, både individuellt och kollektivt.

Dagens utbildning i Europa omfattar allt fler initiativ och insatser kopplade till klimatfrågor, biologisk mångfald och hållbarhet, men trots dessa framsteg och ett växande intresse hos allmänheten är lärande för miljömässig hållbarhet fortfarande ingen självklar del av utbildningspolitiken och utbildningspraxis i EU. 

Vad gör EU?

EU-kommissionen tar itu med dessa frågor genom en rad olika initiativ:

  • Koalitionen ”Utbildning för klimatet” är en växande gemenskap av elever och lärare som arbetar aktivt med frågor som rör klimat och hållbarhet.
  • Förslaget till rådets rekommendation om lärande för miljömässig hållbarhet syftar till att stödja medlemsländerna i deras arbete och uppmuntra till ett ökat samarbete på EU-nivå på detta område. 
  • I den nya europeiska ramen för hållbarhetskompetens fastställs de kunskaper, färdigheter och attityder som elever och studerande i alla åldrar behöver för den gröna omställningen. 
  • Initiativet ”Researchers at Schools” innebär att unga forskare får möjlighet att samarbeta med lärare och elever kring klimatfrågor och hållbar utveckling.
  • Genom EU:s samarbete med Europeiska investeringsbanken, t.ex. via InvestEU-programmet, får EU-länderna hjälp att finansiera infrastruktur för hållbar utbildning och utvecklingen av färdigheter och pedagogik.
  • Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren 2021–2027 har fått en grönare och mer digital inriktning.

Den strategiska ramen

Som en del av den strategiska ramen för det europeiska utbildningsområdet (2021–2030) har arbetsgrupper inrättats inom yrkesutbildning, högre utbildning och skolor för att arbeta med grön utbildning. Grupperna ska möjliggöra ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis mellan EU-länderna och intresseorganisationer.

 

Läs mer