Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europauniversitet

Varför vill EU skapa Europauniversitet?

Utbildningen i Europa håller på att förändras. På toppmötet i Göteborg 2017 beskrev EU-ledarna sin vision för utbildning och kultur. Europeiska rådet uppmanade i sina slutsatser från december 2017 medlemsländerna, ministerrådet och kommissionen att arbeta vidare med bland annat följande initiativ:

”... stärka de strategiska partnerskapen i EU mellan lärosäten och uppmuntra att det senast 2024 ska finnas ett tjugotal ”Europauniversitet” som består av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”. 

I sina slutsatser från maj 2021 upprepade rådet sitt stöd för Europauniversitetens mål att nå... 

...den ambitiösa visionen om ett innovativt, globalt konkurrenskraftigt och attraktivt europeiskt område för utbildning och europeiskt forskningsområde, i fullständig synergi med det europeiska området för högre utbildning, genom att bidra till att öka spetskompetensen inom högre utbildning, och samtidigt främja jämställdhet, inkludering och jämlikhet, för att möjliggöra ett friktionsfritt och ambitiöst transnationellt samarbete mellan lärosäten i Europa, och inspirera omvandlingen av den högre utbildningen.

Som svar på uppmaningen har lärosäten, studentorganisationer, EU-länderna och kommissionen tillsammans tagit fram initiativet Europauniversitet. Efter en första inledande fas ingår initiativet nu i Erasmusprogrammet 2021–2027.

Europauniversiteten är också ett flaggskeppsinitiativ inom EU:s universitetsstrategi. Målet är att kunna stödja 60 Europauniversitet med över 500 deltagande lärosäten senast vid mitten av 2024.

Vad är Europauniversitet?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Europauniversitet har sjösatts

Efter ansökningsomgången 2022 finns det nu 44 Europauniversitet med 340 lärosäten i både huvudstäder och avlägsna regioner i totalt 31 länder: alla EU-länder samt Island, Norge, Serbien och Turkiet. 

Tack vare partnerskap med omkring 1 300 associerade partner från icke-statliga organisationer, företag, städer och lokala och regionala myndigheter kan Europauniversiteten avsevärt förbättra den högre utbildningen när det gäller både utbud och kvalitet.

Översikt över de 44 Europauniversiteten och deras sammansättning:

Den första treåriga bidragsperioden för de allianser som valdes ut i 2019 års ansökningsomgång löpte ut under 2022. Dessa allianser kunde ansöka på nytt i ansökningsomgången 2022.

Läs mer i faktabladen om Europauniversiteten

Nu har ansökningsomgången för 2023 öppnat!

För att stödja ännu fler Europauniversitet utlyser vi nu en ny ansökningsomgång inom Erasmus+ med en budget på 384 miljoner euro.

Läs mer om 2023 års ansökningsomgång för Europauniversitet

Ansökningsomgången har två inriktningar:

1: Fördjupning av befintliga samarbeten

Stödet går till befintliga samarbetsallianser mellan institutioner i olika länder, bland annat de Europauniversitet som valdes ut i ansökningsomgången 2020.

Syftet är att fördjupa, intensifiera och utöka institutionernas samarbete och öka dess genomslag för att bidra till den långsiktiga visionen för initiativet med Europauniversitet. Nya lärosäten kan ansluta sig till befintliga allianser som fullvärdiga partner.

2: Utveckling av nya samarbeten

Den här delen av stödet går till institutioner i olika länder som vill samarbeta och bilda nya Europauniversitetsallianser.

Hur söker man?

Se utlysningen av ansökningsomgången för Europauniversitet 2023 och de kvalitetskriterier som gäller.

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2023.

Den 15 november 2022 kan du vara med på ett informationsmöte (se dagordningen och mer info).

Läs mer om Europauniversitet i vårt faktablad

Ansökningsomgången 2022

Resultaten av 2022 års ansökningsomgång inom Erasmus+ publicerades i juli 2022. Av de 52 ansökningarna valde vi ut 16 befintliga allianser för fortsatt finansiering och 4 nya Europauniversitet som samlar 175 lärosäten från EU-länderna och andra länder som deltar i Erasmus+. Läs mer i pressmeddelandet

Ansökningsomgången 2020

Resultaten av 2020 års ansökningsomgång inom Erasmus+ publicerades i juli 2020. Av de 62 ansökningarna valde vi ut 24 nya Europauniversitet med 165 lärosäten från 26 EU-länder och andra länder som deltar i Erasmus+. Läs mer i pressmeddelandet

Ansökningsomgången 2019

Resultaten av 2019 års ansökningsomgång publicerades i juni 2019. Av de 54 ansökningarna valde vi ut 17 Europauniversitet med 114 lärosäten från 24 EU-länder. Läs mer i pressmeddelandet

Europauniversitet – studenter förklarar

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students