Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje

Med pripravami akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021–2027) se je v obsežnih posvetovanjih z deležniki pokazala potreba po okrepljenem sodelovanju in dialogu med deležniki na področju digitalnega izobraževanja. 

Prav tako je bila kot pomemben dejavnik, ki upočasnjuje napredek, poudarjena razdrobljenost politike digitalnega izobraževanja, raziskav in praks izvajanja na evropski ravni. Več strukturnih vprašanj, povezanih z digitalnim izobraževanjem, presega okvir in sektor.

Za reševanje teh vprašanj evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje povezuje skupnost, ki se ukvarja z digitalnim izobraževanjem, ter zagotavlja namenski prostor za potrebe po izmenjavi informacij in sodelovanju.

Cilji  

Kot je bilo napovedano v sporočilu o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje iz leta 2020, bo evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje:

 • podpiralo države članice Evropske unije (EU) z vzpostavitvijo mreže nacionalnih svetovalnih služb za digitalno izobraževanje za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks v zvezi z dejavniki, ki omogočajo digitalno izobraževanje
 • povezovalo nacionalne in regionalne pobude in strategije za digitalno izobraževanje ter povezovalo nacionalne organe, zasebni sektor, strokovnjake, izvajalce izobraževanja in usposabljanja ter civilno družbo z različnimi dejavnostmi
 • spremljalo izvajanje akcijskega načrta in razvoj digitalnega izobraževanja v Evropi, med drugim na podlagi rezultatov projektov, ki jih podpira EU
 • delilo dobre prakse s prispevanjem k raziskovalnim eksperimentom ter sistematičnemu zbiranju in analizi empiričnih dokazov, deloma tudi prek vzajemnega učenja 
 • podpiralo medsektorsko sodelovanje in nove modele za nemoteno izmenjavo digitalnih učnih vsebin, ki obravnavajo vprašanja, kot so interoperabilnost, zagotavljanje kakovosti, okoljska trajnostnost, dostopnost in vključevanje ter skupni standardi EU za digitalno izobraževanje
 • podpiralo hiter razvoj politik in praks z delovanjem kot skupina za razmislek in ukrepanje za digitalno izobraževanje in s spodbujanjem deležnikov k inovacijam, osredotočenim na uporabnika, prek hekatona za digitalno izobraževanje

Kako bodo ti cilji doseženi?

Za dosego teh ciljev evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje zagotavlja:

 • skupnost za sodelovanje na področju digitalnega izobraževanja
 • mrežo nacionalnih svetovalnih služb za sodelovanje pri izvajanju politik digitalnega izobraževanja
 • nov center za podporo ter priložnosti za napredno učenje in usposabljanje (SALTO) za digitalno izobraževanje
 • priložnosti za predloge rešitev za vprašanja digitalnega izobraževanja prek hekatona za digitalno izobraževanje

Skupnost vozlišča ponuja:

 • medsektorski prostor – skupnost za izmenjavo strokovnega znanja, primerov dobre prakse in rešitev za digitalno izobraževanje na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje diskurza, soustvarjanja in ukrepanja
 • izmenjavo in evidentiranje znanja – spodbujanje izmenjave in sodelovanja, izmenjavo in evidentiranje informacij
 • hitrejše postopke in rešitve digitalnega izobraževanja – pospešeno uvajanje digitalnih inovacij v izobraževanju 

Mreža nacionalnih svetovalnih služb:

 • povezuje pristope „od zgoraj navzdol“ in „od spodaj navzgor“ k vprašanjem digitalnega izobraževanja s spodbujanjem dialoga med državami članicami ter med različnimi ravnmi izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja medsebojno podporo za digitalno izobraževanje

Center SALTO za digitalno izobraževanje zagotavlja:

 • smernice in usposabljanje za osebje nacionalnih agencij
 • opredelitev, izmenjavo in zbiranje primerov dobre prakse na ravni projekta ali v izvajalskih organih ter izdajanje praktičnih publikacij
 • smernice in orodja za upravičence in prijavitelje

Ključne dejavnosti

Posvetovanja z deležniki (2021)

Komisija je pri predlogu vozlišča za digitalno izobraževanje uporabila mnoge povratne informacije, ki jih je prejela na odprtem javnem posvetovanju o novem akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje (2021–2027). 

Poleg tega se je v skladu s pristopom, sprejetim za razvoj akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, glede zasnove vozlišča posvetovala tudi s številnimi deležniki, in sicer na treh namenskih spletnih posvetovanjih, namenjenih naslednjim skupinam:

 • delovna skupina ET 2020 za digitalno izobraževanje: učenje, poučevanje in ocenjevanje (delovna skupina DELTA) – 25. februarja 2021
 • deležniki, ki so sodelovali v odprtem javnem posvetovanju o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje – 1. marca 2021
 • deležniki, ki jih zanima vozlišče za digitalno izobraževanje – 5. marca 2021

Posvetovanja z deležniki so med drugim vključevala odprt dialog o glavnih značilnostih vozlišča, potrebah deležnikov glede podpore digitalnemu izobraževanju in prizadevanjih za razumevanje načinov, kako bi lahko različni deležniki prispevali k uresničevanju ciljev vozlišča. 

Razvoj skupnosti (2021–2022)

Leta 2021 se je delo za vzpostavitev in razvoj izkustvene skupnosti začelo z objavo razpisa za naročilo podpornih storitev za moderiranje in upravljanje skupnosti.

Delo za vzpostavitev izkustvene skupnosti se je začelo februarja 2022. Po kratki pilotni in preskusni fazi je zdaj prek portala evropskega izobraževalnega prostore na voljo prijava v skupnost evropskega vozlišča za digitalno izobraževanje.

Če želite sodelovati, izmenjati najboljše prakse in razviti rešitve z deležniki iz vseh sektorjev izobraževanja in usposabljanja, se lahko prijavite v skupnost evropskega vozlišča za digitalno izobraževanje.

Mreža nacionalnih svetovalnih služb

Komisija je od oktobra 2021 podpirala dialog v okviru vzpostavitve mreže nacionalnih svetovalnih služb – nacionalnih ali regionalnih organov, ki se ukvarjajo predvsem z izvajanjem politik digitalnega izobraževanja.

To vključuje izvajalske agencije, oddelke/strukture v okviru nacionalnega ministrstva, ki imajo jasna pooblastila za izvajanje na področju digitalnega izobraževanja, ali nacionalne in regionalne organe, ki izvajajo politike digitalnega izobraževanja. 

Mreža spodbuja izmenjavo izkušenj v zvezi z digitalnim izobraževanjem in zagotavlja sodelovanje med državami. 

SALTO

Komisija je od leta 2022 začela pripravljalno delo za nov center za digitalne vire SALTO (podpora, priložnosti za napredno učenje in usposabljanje), ki se bo razvil kot center virov za podporo nacionalnim agencijam Erasmus v digitalni razsežnosti programa. Za izvajanje te nove mreže SALTO, ki bo začela delovati avgusta 2022, je bila imenovana finska nacionalna agencija. 

Časovnica 

 • Marec 2020–marec 2021 – posvetovanja z deležniki, vključno z odprtim javnim posvetovanjem  
 • Oktober 2021 – prvo srečanje nacionalnih svetovalnih služb 
 • Februar 2022 – začetek dela za vzpostavitev izkustvene skupnosti evropskega vozlišča za digitalno izobraževanje
 • Junij 2022 – odprtje prijav za izkustveno skupnost vozlišča
 • Avgust 2022 – začetek dejavnosti SALTO

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa Evropske unije Erasmus+.

Stik z nami 

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovih EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu in EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine