Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vozlišče za digitalno izobraževanje

Med pripravami akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021–2027) se je v obsežnih posvetovanjih z deležniki izkazala potreba po okrepljenem sodelovanju in dialogu med deležniki na področju digitalnega izobraževanja. 

Prav tako je bila kot pomembna točka, ki ogroža proces, izpostavljena razdrobljenost politike digitalnega izobraževanja, raziskav in praks izvajanja na evropski ravni. 

Z ukrepi na področju izobraževanja na daljavo smo se seznanili s številnimi strukturnimi vprašanji, povezanimi z digitalnim izobraževanjem, ki razkrivajo pomanjkljivosti v sistemih izobraževanja in usposabljanja, ki presegajo vsebinska in sektorska vprašanja.

Da bi se ta vprašanja obravnavala, bo na portalu evropskega izobraževalnega prostora vzpostavljeno vozlišče za digitalno izobraževanje, ki naj bi začelo delovati do konca leta 2021. 

Vozlišče bo zagotovilo preglednost delovanja izkustvene skupnosti, namenski prostor za potrebe izmenjave informacij ter sinergije s pobudo za evropski izobraževalni prostor. Za njegov razvoj bo skrbela skupnost deležnikov, ki jo zastopa.

Cilji

Kot je bilo napovedano v sporočilu o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje iz leta 2020, bo vozlišče za digitalno izobraževanje:

 • podpiralo države članice Evropske unije (EU) z vzpostavitvijo mreže nacionalnih svetovalnih služb za digitalno izobraževanje za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks v zvezi z dejavniki, ki omogočajo digitalno izobraževanje;
 • povezovalo nacionalne in regionalne pobude in strategije za digitalno izobraževanje ter povezovalo nacionalne organe, zasebni sektor, strokovnjake, izvajalce izobraževanja in usposabljanja ter civilno družbo z različnimi dejavnostmi;
 • spremljalo izvajanje akcijskega načrta in razvoj digitalnega izobraževanja v Evropi, tudi na podlagi rezultatov projektov, ki jih podpira EU;
 • delilo dobre prakse s prispevanjem k raziskavam, eksperimentiranju ter sistematičnemu zbiranju in analizi empiričnih dokazov, deloma tudi prek vrstniškega učenja; 
 • podpiralo medsektorsko sodelovanje in nove modele za nemoteno izmenjavo digitalnih učnih vsebin, ki obravnavajo vprašanja, kot so interoperabilnost, zagotavljanje kakovosti, okoljska trajnostnost, dostopnost in vključevanje ter skupni standardi EU za digitalno izobraževanje;
 • podpiralo hiter razvoj politik in praks kot skupina za razmislek in ukrepanje za digitalno izobraževanje in s spodbujanjem deležnikov k inovacijam, osredotočenim na uporabnika, prek hekatona za digitalno izobraževanje.

Kako bodo ti cilji doseženi?

Za dosego teh ciljev bo vozlišče za digitalno izobraževanje (med drugimi dejavnostmi):

 • vzpostavilo in razvilo izkustveno skupnost za sodelovanje; 
 • vzpostavilo mrežo nacionalnih svetovalnih služb, da se spodbudi dialog med zasebnim in javnim sektorjem ter posredujejo informacije, podatki in izbire med področji politike, raziskav in prakse; 
 • zbiralo primere dobre prakse prek novega podpornega centra SALTO (podpora, priložnosti za napredno učenje in usposabljanje) za digitalno izobraževanje.

Izkustvena skupnost za sodelovanje bo nudila:

 • medsektorski prostor – skupnost za izmenjavo strokovnega znanja, primerov dobre prakse in rešitev za digitalno izobraževanje med sektorji izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje diskurza, soustvarjanja in ukrepanja;
 • delitev znanja in načrtovanje – spodbujanje izmenjave in sodelovanja, delitev informacij in načrtovanje;
 • hitrejše uvajanje praks digitalnega izobraževanja in rešitev zanj – pospešeno uvajanje digitalnih inovacij v izobraževanju. 

Nacionalne svetovalne službe:

 • bodo povezale pristope k vprašanjem digitalnega izobraževanja „od zgoraj navzdol“ in od „spodaj navzgor“, in sicer s spodbujanjem dialoga med vsemi zadevnimi deležniki; 
 • se bodo vključile v splošno skupnost vozlišča in v „strateški dialog o potrebnih dejavnikih v digitalnem izobraževanju“.

Center SALTO za digitalno izobraževanje bo zagotovil:

 • smernice in usposabljanje za osebje nacionalnih agencij;
 • opredelitev, izmenjavo in zbiranje primerov dobre prakse na ravni projekta ali v izvajalskih organih ter izdajanje praktičnih publikacij;
 • smernice in orodja za upravičence in prijavitelje.

Ključne dejavnosti v letu 2021

Vključenost skupnosti 

Posvetovanja z deležniki

Komisija je pri pripravi vozlišča za digitalno izobraževanje v velikem obsegu uporabila povratne informacije, ki jih je prejela na odprtem javnem posvetovanju o novem akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027. 

Poleg tega se je v skladu s pristopom, sprejetim za razvoj akcijskega načrta za digitalno izobraževanje glede zasnove vozlišča posvetovala tudi z več deležniki, med drugim z:

 • delovno skupino za digitalno izobraževanje ET 2020: učenje, poučevanje in ocenjevanje (delovna skupina DELTA) – 25. februarja 2021;
 • deležniki, ki so sodelovali v odprtem javnem posvetovanju o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje – 1. marca 2021;
 • vsemi deležniki, ki jih zanima vozlišče za digitalno izobraževanje – 5. marca 2021.

Glavne teme posvetovanj z deležniki so bile odprt dialog o glavnih značilnostih vozlišča, potrebe deležnikov glede podpore za digitalno izobraževanje in razumevanje načinov, kako lahko različni deležniki prispevajo k uresničevanju ciljev vozlišča. 

Izkustvena skupnost

Leta 2021 se bodo začela prizadevanja za ustanovitev in razvoj izkustvene skupnosti. Osrednji cilj vozlišča bo spodbujanje razvoja izkustvene skupnosti. 

Na prihodnjem portalu evropskega izobraževalnega prostora bodo pregledno predstavljeni učinki te velike izkustvene skupnosti v okviru vozlišča, na voljo pa bo tudi namenski prostor za potrebe vozlišča glede izmenjave informacij. 

Nacionalne svetovalne službe

Komisija bo v letu 2021 podpirala dialog v okviru oblikovanja mreže nacionalnih svetovalnih služb – nacionalnih struktur, institucij ali oddelkov, ki svetujejo glede digitalnega izobraževanja in skrbijo za izvajanje digitalnega izobraževanja v državah članicah EU. 

Mreža bo spodbujala izmenjavo izkušenj v zvezi z digitalnim izobraževanjem in zagotavljala čezmejno sodelovanje. 

Mreža nacionalnih svetovalnih služb bi lahko podprla tudi delo v zvezi z drugimi pobudami v okviru akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, na primer „strateški dialog o dejavnikih, ki omogočajo digitalno izobraževanje“.

Delavnica oblikovalskega načina razmišljanja

Novembra 2021 bo izvedena delavnica oblikovalskega načina razmišljanja, na kateri bo skupnost o digitalnem izobraževanju razmišljala o morebitnih rešitvah za izzive digitalnega izobraževanja. 

Časovnica 

Začetek leta 2021, konec leta 2027.

 • Marec 2020–marec 2021 – posvetovanja z deležniki, vključno z odprtim javnim posvetovanjem;
 • september 2021 – prvo srečanje nacionalnih svetovalnih služb; 
 • november 2021 – delavnica oblikovalskega načina razmišljanja; 
 • januar 2022 – vzpostavitev vozlišča za digitalno izobraževanje.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami 

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.