Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Obrazovanje za okolišnu održivost

Kako bi se potaknula suradnja i razmjena među državama članicama Europske unije u području općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za zelenu tranziciju, Europska komisija će tijekom 2021.:

  • iznijeti Prijedlog preporuke Vijeća o obrazovanju za okolišnu održivost 
  • izraditi europski okvir kompetencija u području klimatskih promjena i održivog razvoja
  • pokrenuti koaliciju „Obrazovanje za klimu”.

Svrha je preporuke i okvira kompetencija poduprijeti države članice u sljedećim nastojanjima:

  • učenicima i nastavnicima omogućiti stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za život, rad i djelovanje koji doprinose okolišnoj održivosti
  • podupirati ustanove za obrazovanje i osposobljavanje kako bi održivost ugradile u poučavanje i učenje te u sve aspekte rada 
  • ugraditi obrazovanje za okolišnu održivost u cijeli sustav obrazovanja i osposobljavanja.

Preporuka, koja je inicijativa u okviru europskog prostora obrazovanja i Strategije EU-a za bioraznolikost, može državama članicama poslužiti kao referentna točka kad budu promišljale o tome kako obrazovanje može doprinijeti zelenijoj budućnosti. 

Rad Komisije bit će uvelike usklađen s aktivnostima Organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) na temu obrazovanja za održivi razvoj i ciljeva održivog razvoja do 2030.

Početna analiza upućuje na više važnih područja kojima bi se preporuka mogla baviti.

  • Multidisciplinarno područje obrazovanja za okolišnu održivost mora pratiti promjene i zahtijeva cjeloživotno učenje, kojim se nastoji angažirati i mobilizirati sve građane. Stoga je važno razviti cjeloživotni pristup obrazovanju za okolišnu održivost i poticati suradnju u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja. 
  • Kako bi učenici razvili kompetencije za održivost, potrebne su interdisciplinarne i participativne metode učenja i poučavanja te metode za dobru suradnju.
  • Nastava i učenje trebaju se odvijati u direktnom fizičkom okruženju, treba sklapati partnerstva i uključiti zajednicu kako bi se obrazovanje za okolišnu održivost pretvorilo u praksu. Izlazak iz okvira nastave i sveobuhvatni pristup već se primjenjuje u nekim državama članicama, ali još nije široko rasprostranjen. 

Okvir kompetencija

Cilj je okvira kompetencija u području klimatskih promjena i održivog razvoja utvrditi zajednički temelj i konceptualni model kompetencija koje učenici trebaju razviti. 

U svakom području kompetencija definirat će se razine, od senzibiliziranja do razumijevanja i djelovanja. 

Zajedničke definicije i praktične smjernice koje prate okvir mogu pomoći dionicima u obrazovanju u državama članicama da učenike i širu zajednicu potaknu na promjene ponašanja koje su potrebne za održivi razvoj i uspješnu tranziciju prema klimatskoj neutralnosti. 

Zajednički istraživački centar Komisije izradio je pregled literature o kompetencijama u području održivosti kako bi pomogao u pripremi okvira. 

Vremenski okvir 

Trenutačno se radi na pripremi prijedloga preporuke Vijeća. 

Komisija je 18. lipnja 2021. pokrenula javno savjetovanje radi prikupljanja mišljenja i ideja za prijedlog preporuke Vijeća o obrazovanju za okolišnu održivost, koja će biti donesena krajem 2021.

Organizira se i niz savjetodavnih događanja s organizacijama aktivnima u području obrazovanja i okoliša. 

Nakon što Komisija donese prijedlog, prosljeđuje ga državama članicama u kojima će se o njemu raspravljati, a konačno ga donose ministri obrazovanja EU-a u Vijeću Europske unije

Potpora zelenom obrazovanju u okviru programa Erasmus+ 

Održivost, okolišni i klimatski ciljevi središnje su teme i u novom programu Erasmus+. Namjera je da se u svim projektima i aktivnostima usvoji zelena praksa, a kod sudionika potiče razvoj odgovarajućih vještina i kompetencija.